Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 15 de febrer de 2023

Hora de convocatòria: 12:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 7 DE FEBRER DE 2023. (EXP. JGL /2023/5)

REGIDORIA D’ESPORTS

 1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE BAR-CAFETERIA DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL (EXP. 9752/2022)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ACTA REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL. (EXP. 41/2023)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 1. ADJUDICAR , SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE MANTENIMENT, HOSTING I SUPORT D’UNA PLATAFORMA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ (EXP. 4323/2022)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER LA EMPRESA SEALAMD ON-OFFSHORE S.L. (EXP. 681/2017)

 

REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

 1. INICIAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE PÈRDUA AL DRET DE COBRAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏS COSTA CUNIT (4748/2022)

 

REGIDORIA DE JOVENTUD

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LA FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL EN RELACIÓ AL CAMP DE TREBALL PAR A JOVES AL MUNICIPI DE CUNIT (EXP. 864/2023)

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL. (EXP. 781/2023)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA CONSTITUÏDA PER REALITZACIÓ D’OBRES A L’EXPEDIENT 3119/2018 (EXP. 9127/2022)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 9906/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 4727/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MENOR PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 9483/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REFORMA I ADEQUACIÓ LOCAL PER A ÚS D’ASSOCIACIÓ CANNÀBICA (EXP. 9917/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

No n’hi hagué

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: