Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 de setembre de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 DE SETEMBRE DE 2022. (EXP. JGL /2022/35)

 

  1. IMPOSAR, SI ESCAU, SANCIÓ ADMINISTRATIVA PER INFRACCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA D’ANIMALS PERILLOSOS AL SENYOR J.A.D.S (EXP. 1828/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TELEFONIA I COMUNICACIONS MÒBILS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’EMPRESA ORANGE ESPAGNE, SAU (Exp.5546/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ADEQUACIÓ DE LOCAL (EXP. 5183/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCI D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 4728/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR (EXP. 5402/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 6490/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: