Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 11 de juliol de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 4  DE JULIOL DE 2023. (EXP. JGL /2023/25)

 

ÀREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

  • REGIDORIA VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. DENEGAR, SI ESCAU, L’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ (EXP. 1341/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIÓ DE NOVES GRADES AL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE CUNIT (EXP. 6301/2023)

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

  REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES  ECONÒMIQUES  D’EMERGÈNCIA  SOCIAL CELEBRADA EL DIA 5 DE JULIOL DE 2023 (EXP. 2355/2023)

 

  • REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’AMPA DE L’ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DURANT EL CURS ESCOLAR 2023-2024 (EXP. 5012/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: