Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 11 d'abril de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 4 D’ABRIL DE 2023. (EXP. JGL /2023/13)

 

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PEL LICITADOR A LA CONTRACTACIÓ PER L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA (ACTIVITATS DE PLATJA) LOT 13 JOCS INFANTILS (EXP. 1199/2022)

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PER L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER EXPLOTAR ELS SERVEIS DE TEMPORADA (MÒDULS DE RESTAURACIÓ) LOT 1 I LOT 2 (EXP.1198/2022)

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL ALLOTJAMENT, SUPORT I ELS SEUS MÒDULS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA SPAI SICAL (EXP. 180/2023)

 REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU,  LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ACABAMENT D’OBRES CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE (EXP. 1573/2023)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ARRANJAMENT DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 1574/2023)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONSTITUÏDA PER ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL CORRESPONENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE BASAT EN L’ACORD MARC (EXP.5642/2020)

 

  1. REQUERIR , SI ESCAU, LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA PEL SUBMINISTRAMENT DE 2 NOUS EQUIPAMENTS DE SERVEIS DE BEGUDES AL PARC DE COSSETANS I PASSEIG MARÍTIM. (EXP. 8667/2022)

 

  1. REQUERIR, SI ESCAU, LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDORS DE CÀRREGA BILATERAL PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS.(EXP. 9225/2022)

REGIDORIA DE SERVEIS COMUNITARIS

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI MUNICIPAL DE CEMENTIRI MUNICIPAL A L’EMPRESA GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, SL (EXP. 781/2023)

 ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: