Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 1 d'agost de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25  DE JULIOL DE 2023. (EXP. JGL /2023/28)
  2. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’AVAL PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OFICINA A  LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (EXP. 2212/2018)

      AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

  • REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 4406/2023)
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 4065/2023)

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

  • REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 5.APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DELS AVALS PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS I NETEJA DE LES PLATGES DE CUNIT (EXP. 5828/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi han

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: