Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 d'agost de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 1 D’AGOST  DE 2023. (EXP. JGL /2023/29)

 

     AREA DE SERVEIS PERSONALS

 REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA AGBAR SAU , PER POSSIBILITAR L’ACCÉS DE LES PERSONES EN SITUACIÓ PRECÀRIA AL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA (EXP. 3857/2023)

 REGIDORIA DE JOVENTUT

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE L’AVAL PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL (EXP. 1806/2021)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA CLASSIFICACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES A LA CONTRACTACIÓ PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ JUVENIL DE CUNIT (EXP. 5933/2023)

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE SUPORT A LA NETEJA VIARIA I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS (EXP. 3858/2023)
  2. APROVAR, SI ESCAU, LA CALENDARITZACIÓ PEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDORS DE CÀRREGA BILATERAL PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS (EXP. 9225/2022)
  3. APROVAR, SI ESCAU, L’AMPLIACIÓ DE TERMINI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE GUINGUETES AL PASSEIG MARÍTIM I COSSETANS (EXP. 8667/2022)

  ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi han

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: