Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 7 de febrer de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 31 DE GENER DE 2023. (EXP. JGL /2023/4)

 

 1. RATIFICAR, SI ESCAU, EL DECRET D’ALCALDIA 2023/0522 PEL QUE S’ACORDA ASSUMIR COM A PRÒPIES DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT LES CONSIDERACIONS FORMULADES PER L’ARQUITECTE MUNICIPAL RELATIVES AL DOCUMENT D’OBJECTIUS, PROPÒSITS I AVANÇ DE PLA DIRECTOR URBANÍSTIC (EXP. 7422-2021)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONTENIDORS DE CÀRREGA BILATERAL PER A LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (EXP. 9225/2022)

 REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, HOSTING I SUPORT D’UNA PLATAFORMA DE GESTIÓ COMPTABLE (EXP.180/2023)

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LES EMPRESES I/O INSTITUCIONS DEL TERRITORI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PRACTIQUES NO REMUNERADES “TASTES D’OFICIS”(EXP. 523/2023)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LES OBRES DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS D’ALGUNS TRAMS DE L’AV. DE CAN NICOLAU, DE LA PLAÇA DE JAUME I, DE L’AV. DE LA FONT I DEL CARRER FIGUERES (EXP. 7691/2022)

 

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE LES OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT 1279/2019 (EXP. 8471/2022)

 

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE LES OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT 8569/2021 (EXP. 8476/2022)

 

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE LES OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT 2058/2021 (EXP. 8835/2022)

 

 1. PROCEDIR, SI ESCAU, A LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA DE LES OBRES APROVADES A L’EXPEDIENT 1797/2021 (EXP. 9389/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 9441/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 9501/2021)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS REFORMA I ADEQUACIÓ LOCAL PER A ÚS DE CLÍNICA DENTAL (EXP. 9502/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 9912/2022)

  ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: