Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 8 d'abril de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 2 D’ABRIL DE 2024. (EXP. JGL /2024/12)

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

  • REGIDORIA DE PROTECCIÓ ANIMAL
  1. REQUERIR, SI ESCAU, A L’ASSOCIACIÓ AMICS DELS ANIMALS DE CUNIT, LA REPOSICIÓ DETALLADA A L’INFORME TÈCNIC PER TAL DE PROCEDIR A LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA (EXP. 4927/2021)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

  • REGIDORIA TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARENCIA
  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PE SERVEI DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE CUNIT (EXP. 2086/2024)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: