Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 5 de febrer de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE GENER DE 2024. (EXP. JGL /2024/03)

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 • REGIDORIA D’ORDENACIÓ DE TERRITORI
 1. TRAMETRE, SI ESCAU, LA DOCUMENTACIÓ A L’OFICINA TERRITORIAL D’ACCIÓ I AVALUACIÓ AMBIENTAL PERQUÈ FORMULI, SI ESCAU, LA DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER LA IMPLANTACIÓ D’UN CÀMPING AMB UNA LLACUNA A LA MASIA CAL PLA ( Exp. 3028/2022)
 1. PRORROGAR, SI ESCAU, EL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA PREVIST PEL L’AVANÇ DEL PLA DE MILLORA URBANA PMU4 COSTA-CUNIT (EXP. 7894/2021)
 1. REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES
 1. ADJUDICAR , SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE LA FLOTA MUNICIPAL DE VEHICLES I MAQUINÀRIES DE L’AJUNTAMENT (EXP. 7959/2023)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 10656/2023)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 8196/2023)
 • REGIDORIA DE TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA APLICANT LA INCAUTACIÓ DEL 3% DE L’IMPORT DE LICITACIÓ, PER LA CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC DE DUES GUINGUETES-BAR. (EXP. 6307/2023)
 2. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI (HELP-DESK) PER L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, EL MANTENIMENT, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS (EXP.8212/2023)
 • REGIDORIA DE TURISME
 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA I COORDINADA AL PROGRAMA FIRES I PROMOCIONS DEL PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (EXP. 270/2024) 

AREA DE SERVEIS INTERN I SEGURETAT CIUTADANA

 • REGIDORIA SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL 
 1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GRUA, DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA I DIPÒSIT DE VEHICLES AL MUNICIPI DE CUNIT, PER NO EXISTIR CAP OFERTA PRESENTADA (EXP. 10705/2023)
 • REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ PER LA SEVA ACTUALITZACIÓ, DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, PER L’EXERCICI 2024 (EXP. 729/2024)

AREA DE SERVEIS PERSONALS

 • REGIDORIA D’EDUCACIÓ
 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI AUXILIAR DE VIGILÀNCIA I CONSERGERIA DE L’ESCOLA POMPEU FABRA. (EXP. 7957/2023)

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 • REGIDORIA PROTECCIÓ ANIMAL
 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES A LA CONTRACTACIÓ  PER LA PRESTACIÓ DE SERVEI PER PART D’UNA ENTITAT PROTECTORA, ESPECIALITZADA EN LA RECOLLIDA, EL TRACTE I LA GESTIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA. (EXP. 10718/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 75/2024)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES PUNTUALS DE FAÇANA (EXP. 495/2024)
 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER PINTAR FAÇANA I BARANES D’EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 515/2024)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REHABILITACIÓ PUNTUAL DE FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 520/2024)
 3. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 7950/2023)

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: