Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 4 de desembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2023. (EXP. JGL /2023/44)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ACCEPTACIÓ GRATUÏTA DEL SOLAR SITUAT AL CARRER SITGES NÚM. 9 INSCRIT EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT, FINCA REGISTRAL 13.232 (EXP. 1729/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN EL PROCEDIMENT DE SUBVENCIÓ REGULAT PER L’ORDRE TED/919/2023 I L’ORDRE TED/934/2022 (EXP. 10263/2023)

 

 1. CONCEDIR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE L’ÚS COMÚ ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CAIXER AUTOMÀTIC AL CARRER FRANCESC MACIÀ, 43 (EXP. 10122/2023)

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

 • REGIDORIA DE TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI (HELP-DESK), DEL MANTENIMENT, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DELS SISTEMES INFORMÀTICS (EXP. 8212/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ D’UNA GUINGUETA-BAR A L’AV. ROCA PLANA,28 (EXP. 9967/2023)

 

 1. DISPOSAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS INFORMÀTICS I LLICÈNCIES DE PROGRAMARI AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS (EXP. 9897/2023)

 

 

ÀREA DE SERVEIS PERSONAL

 

 • REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. ATORGAR, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CURS D’ACCÉS AL CFGS AL CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS M. DOLORS PAUL (EXP. 2202/2023)

 

 1. DENEGAR, SI ESCAU, LA SOL·LICITUD DE PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT EN EL CFA DOLORS PAUL PER EL CURS 2023/2024 (EXP. 2202/2023)

 

ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

 • REGIDORIA MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

 1. REQUERIR, SI ESCAU, A L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE PEL SERVEI DE TRACTAMENT DELS RESIDUS GENERATS A LA DEIXALLERIA, LA CORRESPONENT FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE (EXP. 7439/2023)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

 

 1. RECTIFICAR, SI ESCAU, L’ERROR DE TRANSCRIPCIÓ DETECTAT EN EL PRIMER PUNT DE LA PART RESOLUTIVA DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18 D’ABRIL DE 2023 (EXP. 6467/2023)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: