Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de març de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

 • APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE MARÇ DE 2024. (EXP. JGL /2024/10
 • APROVAR, SI ESCAU, LA SELECCIÓ DE PARTICIPANTS A LA SEGONA FASE DE CONCURS DE PROJECTES, PER EL CONTRACTE DE SERVEI DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, LA LLICÈNCIA D’ACTIVITATS, LA DIRECCIÓ D’OBRA, LA DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT PER LA REHABILITACIÓ DEL CASAL MUNICIPAL DE CUNIT (EXP. 10225/2023)

 AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

REGIDORIA ORDENACIÓ I TERRITORI

 • APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA ILLA COMPRESA ENTRE L’AVINGUDA EUROPA, MONTSERRAT ROIG, JULIVARDES I LLIGABOSC CUNIT (EXP. 587/2024)

REGIDORIA VIA PÚBLICA I OBRA

 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER REPARACIÓ D’EDIFICI (EXP. 1605/2024)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA DE OBRES MENORS PER REPARACIÓ PARCIAL DE FAÇANES EN EDIFICI (EXP. 1601/2024)
 • APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GARANTIR LA CORRECTA REALITZACIÓ DE LES OBRES (EXP. 2085/2024)
 • APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA PER GARANTIR LA CORRECTA REALITZACIÓ DE LES OBRES (EXP. 867/2024)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA (EXP. 1591/2024)
 • ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS (EXP. 10647/2023)
 • APROVAR, SI ESCAU, DEVOLUCIÓ DE FIANÇA, PER LA REALITZACIÓ LES OBRES DE L’EXPEDIENT 4849/2022 (Exp. 1585/2024)

AREA DE SERVEIS INTERN I SEGURETAT CIUTADANA

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

 • DESISTIR, SI ESCAU, DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE CUNIT (EXP. 1193/2024)
 • APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’ACCIDENTS, VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PLATGES DE CUNIT. (EXP. 2086/2024)
 • REGIDORIA SERVEIS GENERALS
 • PROCEDIR, SI ESCAU, A LA INCAUTACIÓ DEL 3% DE L’IMPORT DEL PREU MÍNIM ANUAL PER LA GESTIÓ DEL BAR DEL CAMP DE FUTBOL DE CUNIT (EXP. 6663/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: