Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 d'abril de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  • APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE MARÇ DE 2024. (EXP. JGL /2024/11)

 

AREA D’ORDENACIÓ I TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 REGIDORIA VIA PUBLICA I OBRES

  • APROVAR, SI ESCAU, INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PA-15 (EXP. 1749/2024)

AREA DE SERVEIS INTERNS I SERVEIS A LA CIUTADANIA

 REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS

  • CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA A LA CONTRACTACIÓ PEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA MINERAL NATURAL MITJANÇANT FONTS DISPENSADORES PER L’AJUNTAMENT (Exp. 10727/2023)

 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  • APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL ANNEX AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE CUNIT EN MATERIA DE SERVEIS SOCIALS, PER REGULAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CURA PUNTUAL PER A INFANTS DE 0 A 16 ANYS (EXP. 11/2023)

 

  • REGIDORIA DE EDUCACIÓ

 

  • APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA SOLCUNIT DE CUNIT PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURAN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2023/2024 (EXP. 1719/2024)

 

  • APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’ESCOLA ELS COSSETANS DE CUNIT PER ORGANITZAR CURSOS DE NATACIÓ DURANT EL SEGON TRIMESTRE DEL CURS ESCOLAR 2023/2024 (EXP. 321/2024)

 

 ÀREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 REGIDORIA MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

  • APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CORRESPONENT AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE 4 PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS (Exp. 7036/2020)
  •  APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA CORRESPONENT AL CONTRACTE DEL SERVEI DE BUIDATGE DELS WC DE LA PLATJA (EXP. 4082/2022)

  ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

 

Arxius relacionats: