Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de febrer de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

1. APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2024 (EXP. JGL/2024/5)

 

ÀREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN FILERA (EXP. 10165/2023)

3. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’UNA FIANÇA PER GARANTIR LA CORRECTA REALITZACIÓ DE LES OBRES (EXP. 1072/2024)

4. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’UNA FIANÇA PER GARANTIR LA CORRECTA REALITZACIÓ DE LES OBRES (EXP. 718/2024)

5. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’UNA FIANÇA PER GARANTIR LA CORRECTA REALITZACIÓ DE LES OBRES (EXP. 694/2024)

6. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 10658/2023)

7. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 5121/2023)

8. ATORGAR, SI ESCAU,  LLICÈNCIA D’OBRA  MAJOR PER AMPLIACIÓ I REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 10146/2023)

9. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONDICIONAR LES COBERTES I INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS FOTOVOLTAICS A L’INSTITUT ERNEST LLUCH I MARTI (EXP. 10659/2023)

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

10. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PER A L’ADEQÜACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D’ACTIVITAT DE RESTAURACIÓ D’UNA GUINGUETA TIPUS “BAR” A LA ZONA DAVANT L’ESCOLA ELS COSSETANS (EXP. 9967/2023)

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

EDUCACIÓ

11. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUIT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET PER AL CURS 2023/2024 A FAVOR DE L’INFANT J.B  (EXP. 2201/2023)

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: