Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 24 de gener de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 17 DE GENER DE 2023. (EXP. JGL /2023/2)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PEL SERVEI DE MANTENIMENT, HOSTING I SUPORT DEL SISTEMA GESTIONA (EXP. 4322/2022)
  2. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE TRUCADES I LÍNIA VERDA DE L’AJUNTAMENT (EXP. 8801/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ D’AVAL PEL CONTRACTE DE SERVI DE NETEJA DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS (EXP. 205/2023)
  2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS (Exp. 7183/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: