Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de setembre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 18 DE SETEMBRE  DE 2023. (EXP. JGL /2023/34)

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 • REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES
 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER GARANTIR LA CORRECTA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE L’EXPEDIENT 4399/2022 (EXP. 6850/2023)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA PER GARANTIR LA CORRECTA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE L’EXPEDIENT 2242/2021 (EXP. 8179/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER AMPLIACIÓ I REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 5314/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER REFORMA, AMPLIACIÓ I CANVI D’ÚS PARCIAL D’HABITATGE (EXP. 8405/2021)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, PRÒRROGA DE LA LICÈNCIA D’OBRES NÚM. 57/2021 PER LA FINALITZACIÓ I EXECUCIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE (EXP. 5236/2021)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER ADEQUACIÓ LOCAL COMERCIAL PER DESTINAR-LO A ASSOCIACIÓ CANNÀBICA (EXP. 8671/2022)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER ADEQUACIÓ DE LOCAL COMERCIAL PER DESTINAR-LO A BAR RESTAURANT (EXP. 2140/2023)

 

 1. DISPOSAR , SI ESCAU, L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE CUNIT A LA PRIMERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SERVEI DE MANTENIMENT D’APARELLS ELEVADORS AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS (EXP. 7647/2021)

 

REGIDORIA DE TURISME

 

 1. AUTORITZAR I DISPOSAR, SI ESCAU, LA DESPESA PER AL PAGAMENT DE LA QUOTA ANUAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT COM A MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ CAMÍ RAMADER DE MARINA (EXP. 5708/2023)

 

AREA DE SERVEIS PERSONALS

 

 • REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER AL PROJECTE DESC-OBRE, PER A LES MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ SECUNDARIA (EXP. 6989/2023)

 

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

 • REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS PER LA CONTRACTACIÓ DE CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC, PER L’ADEQUACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE DUES GUINGUETES-BAR ALS CARRERS AV. ROCA PLANA28 I FRANCESC MACIA /PASSEIG MARÍTIM (EXP 6307/2023)

 

 1. DECLARAR, SI ESCAU, DESERT AL LOT PER A L’ATORGAMENT DE LES AUTORITZACIONS PER L’EXPLOTACIÓ DEL S MÒDUL DE RESTAURACIÓ EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIM-TERRESTRE AL PASSEIG MARÍTIM DE CUNIT (EXP. 1198/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi han

Arxius relacionats: