Tipus de sessio:

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 23 de gener de 2024

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 15 DE GENER DE 2024. (EXP. JGL /2024/1) 
  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA NATURAL MITJANÇANT FONTS DISPENSADORES (EXP. 10727/2023) 
  1. APROVAR, SI ESCAU, ELS PLECS DE CLÀUSUSLES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ INTEGRAL DEL CASAL MUNICIPAL (EXP. 10225/2023) 

ÀREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ 

ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

  1. DONAR-SE PER ASSABENTATS, SI ESCAU, DEL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE DE CALAFELL (PMUS) PELS ANYS 2024-2029 (EXP. 10646/2023) 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES 

  1. ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE PER LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS LES MARIETES A L’EMPRESA FRICOR SERVEI INTEGRAL SL (EXP. 9003/2023) 
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER CONSTRUCCIÓ DE PISCINA D’ÚS PRIVATIU (EXP. 18/2024) 
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER OBRES EN ESPAI LLIURE EXTERIOR, REFORMA DE LA TANCA I LEGALITZACIÓ DE CONSTRUCCIÓ AUXILIAR (EXP. 63/2024) 
  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER AMPLIACIÓ I REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 5068/2023) 

REGIDORIA PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA 

  1. INCOAR, SI ESCAU, EXPEDIENT DE PENALITATS PER LA CONCESSIÓ DE L’ADEQUACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE DUES GUINGUETES-BAR A L’AV. ROCA PLANA I C/ FRANCESC MACIÀ (PASSEIG MARÍTIM) (EXP. 6307/2023) 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I SEGURETAT CIUTADANA 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT A L’ACORD MARC DE SERVEI D’ASSEGURANCES, PER LES PÒLISSES D’ACCIDENTS, VEHICLES TERRESTRES, RESPONSABILITAT DE CÀRRECS I DEFENSA JURÍDICA (EXP. 82/20249) 

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS 

EDUCACIÓ 

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I LES EMPRESES I/O INSTITUCIONS DEL TERRITORI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES NO REMUNERADES (EXP. 315/2024)  

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi ha

PRECS I PREGUNTES

No n’hi ha

Arxius relacionats: