Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 2 d'octubre de 2023

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

 

ALCALDIA

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 25 DE SETEMBRE  DE 2023. (EXP. JGL /2023/35)

 

 1. SOL·LICITAR, SI ESCAU, AL SERVEI DE PATRIMONI DE L’ESTAT LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL SOLAR DE 291 METRES, SITUAT AL CARRER SITGES NÚM. 9 INSCRIT EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE CUNIT (EXP. 1729/2023)

 

 

AREA DE TERRITORI, PROMOCIÓ DE LA CIUTAT I INNOVACIÓ

 

 • REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 

 1. DENEGAR, SI ESCAU, LA PETICIÓ D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS PER A CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 1777/2022)

 

 1. DENEGAR, SI ESCAU, LA PETICIÓ PER L’OBTENCIÓ DE PRÒRROGA PER A INICI I FINALITZACIÓ DE L’OBRA DE REPARACIÓ EN EDIFICI PLURIFAMILIAR (EXP. 7204/2022)

 

 1. DENEGAR, SI ESCAU, LA PETICIÓ PER L’OBTENCIÓ DE PRORROGA DE SIS MESOS PER A L’INICI DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’UN HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 8401/2021)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA (EXP. 6564/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER LEGALITZACIÓ I ADEQUACIÓ D’OBRES EXECUTADES SENSE LLICÈNCIA PRÈVIA (EXP.4388/2023)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES PER AMPLIACIÓ I REFORMA D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (EXP. 5996/2023)

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES A LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D’ARRENDAMENT, LA INSTAL·LACIÓ , MANTENIMENT I DESMUNTATGE DE L’ENLLUMENAMENT DE NADAL (EXP. 7383/2023)

 

 

 

 • REGIDORIA DE TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LA XARXA ELECTRÒNICA, LA WIFI MUNICIPAL I LA SEGURETAT PERIMETRAL (EXP. 7414/2023)

 

AREA DE SERVEIS PERSONALS

 

 • REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL (EXP. 7479/2023)

 

 • REGIDORIA D’EDUCACIÓ

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, UNA PLAÇA SOCIAL DE CARÀCTER GRATUÏT A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET, PER AL CURS ESCOLAR 2023-2024 (Exp. 2201/2023)

 

AREA DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA I SERVEIS COMUNITARIS

 

 • REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS PÚBLICS

 

 1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENT DELS RESIDUS GENERATS A LA DEIXALLERIA MUNICIPAL (EXP. 7439/2023)

 

 

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: