Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 12 de juliol de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 05 DE JULIOL DE 2022. (EXP. JGL /2022/26)

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ EVALUADORA D’AJUDES ECONÒMIQUES D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE DATA 27-05-2022 (EXP. 4154/2022)

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

  1. APROVAR, SI ESCAU, EL CALENDARI DE LA LLAR D’INFANTS PEL CURS 2022-2023.(EXP. 4328/2022)

 

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS PER LA CONSTRUCCIÓ DE COBERT DE SAFAREIG I GUAL DE VORERA (EXP. 4785/2022)

 

  1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITTAGE UNIFAMILIAR (EXP. 1061/2022)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LES PROPOSTES PRESENTADES PELS LICITADORS AL CONTRACTE PEL SERVEI DE BUIDATGE DEL DIPÒSIT DE RECOLLIDA D’AIGÜES GRISES DELS WC DE LA PLATJA (EXP. 4082/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL DE VEU I DADES (EXP. 5546/2022)

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D’UNA CARPA PER AIXOPLUGAR ELS VEHICLES (EXP. 5542/2022)

 

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: