Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 1 de març de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. Aprovar, si escau, l’ esborrany de  l’ acta  de la  junta  de govern local sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2022. (Exp. JGL /2022/07).
 2. Desistir, si escau, del procediment de licitació del contracte pel servei de disseny i producció gràfica en base a un error no esmenable en la documentació de la licitació (Exp. 5580/2021)

REGIDORIA DE MEDI  AMBIENT, HABITATGE I PLATGES

 1. Classificar, si escau, les propostes presentades pels licitadors a la contractació pel servei del desbrossament de terrenys de titularitat pública (Exp. 4651/2021)
 2. Prendre nota, si escau, que l’empresa Cespa, companyia espanyola de Servicios
  Públicos auxiliares, S.A amb qui l’ajuntament te una relació contractual, ha canviat la denominació  per Prezero España S.A. (Exp. 1692/2022)

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

 1. Classificar, si escau, les propostes presentades pels licitadors a la contractació de les obres per l’adequació d’un local per a reconvertir-lo en centre de negocis o espai de Coworking (Exp. 8082-2021)
 1. Aprovar, si escau, la devolució de garantia definitiva pel contracte de servei de suport a usuaris (help-desk), assistència tècnica manteniment i desenvolupament de la xarxa d’informàtica (Exp. 909/2017)

 

 1. Aprovar, si escau, l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat, pel servei de connexió a internet de banda ampla a les seus municipals (Exp. 1014/2022)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

 1. Atorgar, si escau llicència d’obres menors per rehabilitació de façanes en edifici plurifamiliar (Exp. 8841/2021)
 2. Atorgar, si escau, llicència menors per rehabilitació de façanes en edifici plurifamiliar (Exp. 8974/2021)

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi hagué

PRECS I PREGUNTES

No n’hi hagué

Arxius relacionats: