Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 de gener de 2022

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 12 DE GENER DE 2022. (EXP. JGL /2022/1).

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES, INFORMACIÓ I TRANSPARÈNCIA

2.INCOAR EXPEDIENT, SI ESCAU, A L’EMPRESA XARXES DE TELECOMUNICACIONS ALTERNATIVES S.L., PER NO APORTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN L’ACORD DE CLASSIFICACIÓ (EXP. 6847/2021)

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

3.ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR I PISCINA, AL C/ PUIG PELOS, 23 (EXP. 6237/2021)
4.PROCEDIR, SI ESCAU, A UNA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA CONSTITUÏDA PER LA REALITZACIÓ D’OBRES (EXP. 4591/2021)

Arxius relacionats: