Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 27 de maig de 2021

Hora de convocatòria: 18:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació.

Ordre del dia:

 

1.- PROPOSTES DE SECRETARIA

1.1.- APROVAR, SI ESCAU, L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS DELS PLENS DE DATES 25/03/2021 I 29/04/2021

2.- PART RESOLUTIVA

ALCALDIA

2.1.      APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

REGIDORIa de turisme i patrimoni

 

2.2       donar compte al ple, si escau, del projecte patrimoni i   escola. cunit 2020-2021.

 

REGIDORIA DE SERVEIS GENERALS (HISENDA I RECURSOS HUMANS)

 

2.3.      APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 13/2021. CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT 

 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I EMPRESA

 

 2.4.      APROVAR INICIALMENT, SI ESCAU, EL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL   LOCAL PER A LA CREACIÓ D’UN CENTRE DE NEGOCIS PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE CUNIT

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

 

2.5.      DONAR COMPTE DE L’OBTENCIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT, DEL    SEGELL INFOPARTICIPA, EDICIÓ 2020

 

3.- MOCIONS

 

3.1-      MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE CUNIT CONTRA EL TANCAMENT D’OFICINES DE BBVA A CATALUNYA

 

3.2-      MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT EN RELACIÓ A AL CONTROL I GESTIÓ DE COLÒNIES FELINES, I PER LA TRAMITACIÓ DE LA SUBVENCIÓ APROVADA I PUBLICADA AL BOPT EL PASSAT DIA 20 DE MAIG DE 2021, “GESTIÓ D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS”.

 

3.3.-     MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CUNIT EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESTINATS A LA RETIRADA DE RESIDUS DE MATERIALS D’AÏLLAMENT QUE CONTINGUIN AMIANT.

 

PART DE CONTROL

 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats local, des de la resolució núm. 1681 a la 2723 corresponents a l’any 2021

 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa presidenta de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, en data de 16  de març de 2021 (ordinària), de 23 de març de 2021 (ordinària), de 31 de març de 2021 (extraordinària), de 06 d’abril de 2021 (ordinària), de 13 d’abril de 2021 (ordinària), de 20 d’abril de 2021 (ordinària), de 27 d’abril 2021 (ordinària), 04 de maig de 2021 i 11 de maig de 2021

 

  1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

  1. PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: