Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 29 de desembre de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

 

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL, SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2020.

 

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PER LA COMISSIÓ AVALUADORA D’AJUTS ACONÒMICS D’EMERGÈNCIA SOCIAL I ATORGAR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARIS

 

REGIDORIA DE NOVES TECNOLOGIES

 

  1. CLASSIFICAR, SI ESCAU, LA PROPOSTA PRESENTADA PER A LA CONTRACTACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT DE RÈNTING, DELS DISPOSITIUS D’IMPRESSIÓ I MULTIFUNCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EFECTUAR REQUERIMENT

 

REGIDORIA D’ESPORTS

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA VALORACIÓ REALITZADA PEL TÈCNIC D’ESPORTS I ATORGAR LA CONDICIÓ DE BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA  A CUNIT

 

 

 

  1. APROVAR, SI ESCAU, LA JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA REFERENT AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I EL CLUB DE FUTBOL CUNIT, RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ I ORDENAR EL PAGAMENT

 

 

 

 

Arxius relacionats: