Tipus: Ple municipal

Caràcter: Extraordinària

Convocatòria: Primera

Data: 4 de desembre de 2019

Hora: 17:00 hores

Arxius relacionats:

Acta de la sessió

CONVOCATÒRIA:

De conformitat amb al Decret de l’Alcaldia em plau convocar-vos en el dia i hora assenyalats a l’emplaçament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió es dura a terme a la Casa de la Vila.

ORDRE DEL DIA:

ALCALDIA

1.1.- APROVAR PROVISIONALMENT, SI ESCAU, EL PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CUNIT PER L’EXERCICI 2020

1.2.- APROVAR, SI ESCAU, LA MODIFICACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

1.3.- RATIFICAR, SI ESCAU, L’ACORD DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI UNIVERSITARI DEL BAIX PENEDÈS ON S’APROVA LA DISSOLUCIÓ.