Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 13 d'agost de 2019

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria, per a tractar els assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

1.APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE L’ ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 6 D’AGOST DE 2019.

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I OBRES

2.ADJUDICAR, SI ESCAU, EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT LOT 1 CORRESPONENT A LES ESCOLES I LLAR D’INFANTS A L’EMPRESA, LED QUALITY LUZ SL, DISPOSAR, SI ESCAU, LA DESPESA PER IMPORT DE 64.101,87€ IVA INCLÒS.

PROPOSTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Arxius relacionats: