Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 25 de febrer de 2020

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

ALCALDIA

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’ ESBORRANY, DE  L’ ACTA  DE LA  JUNTA  DE GOVERN LOCAL ,SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA  18 DE FEBRER DE 2020, (EXP. JGL /2020/5)

REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 1. APROVAR, SI ESCAU DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER EL CONTRACTE DE MANTENIMENT DE 10 DESFIBRIL·LADORS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT A FAVOR DE NEOSALUS, S.L (23/2014)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE COL·LOCACIÓ, MANTENIMENT I RETIRADA DE L’ABALISAMENT A LA ZONA LITORAL DEL MUNICIPI DE CUNIT AMB L’EMPRESA SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES S.L (EXP. 1251/2017)

 

 REGIDORIA DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, LA MINUTA DE CONVENI DE DISPONIBILITAT D’AULES ENTRE L’AJUNTAMENT DE CUNIT I L’EMPRESA FEMAREC, SOCIETAT CATALANA COOPERATIVA LIMITADA (EXP. 748/2020)

REGIDORIA D’ORDENACIÓ I OBRES

 1. SUSPENDRE, SI ESCAU, LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE L’AVI PAU FINS QUE EL DEPARTAMENT D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EMETI L’INFORME DE FISCALITZACIÓ I ELS DOCUMENTS COMPTABLES (EXP. 5251/2019)

 

 1. APROVAR, SI ESCAU, L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’ASCENSOR AL CASAL MUNICIPAL, APROVAR L’OBERTURA DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A L’ADJUDICACIÓ I APROVAR, SI ESCAU, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (EXP. 6857/2019)
 2. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS, PER REHABILITACIÓ DE FAÇANA AL CARRER DEL SOL,11 (EXP. 481/2020)

 

 1. ATORGAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA COMUNITAT PROPIETARIS, PER REHABILITACIÓ FAÇANA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR EN CARRER MIQUEL UTRILLO, 6 (EXP. 477/2020)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. O.B.L PER MODIFICAR FORAT DE FAÇANA EN CARRER URGELL, 1 (EXP. 475/2020)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LLICÈNCIA D’OBRES MENORS A LA SRA. V. F. G PER REFORMA INTERIOR HABITATGE EN CARRER OCEÀ ATLÀNTIC 80-A (EXP. 4273/2019)

 

 1. ATORGAR, SI ESCAU, LA PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA D’OBRES NÚM. 8/2018, PER CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR, AL CARRER HAVANA 4, AMB UN TERMINI PER FINALITZAR D’UN ANY (EXP. 4820/2017)

Arxius relacionats: