Tipus de sessio:

Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 28 d'agost de 2018

Hora de convocatòria: 13:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia em plau convocar-lo en el dia i hora assenyalats a l’encapçalament, en  primera  convocatòria i una hora  més  tard  en segona convocatòria, per a tractar els  assumptes que es relacionen a continuació. La sessió se celebrarà a la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

A) Part resolutiva

PART  RESOLUTIVA

  1. APROVAR, SI ESCAU, L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ANTERIOR DATA 21 D’AGOST DE 2018. EXP. 2018-12.
  2. REQUERIR, SI ESCAU, A LA SRA. M.B.G. PER TAL QUE EN UN TERMINI DE 10 DIES PRESENTI LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA. EXP. 4557/2018.
  3. DESESTIMAR, SI ESCAU, LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER LA SRA. J.R.O, D’ACORD AMB EL QUE DETERMINA L’INFORME JURÍDIC EMÈS. EXP. 5683/2017.

 

Arxius relacionats: