Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 22 d'octubre de 2018

Hora de convocatòria: 17:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia número. 3666/2018, us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió ordinaria del Consell Escolar Municipal, que tindra lloc el dia 22 d’octubre de 2018, a les 17.00 hores, i mitja hora més tard en segona convocatoria, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cunit.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior ( sessió ordinaria de 12 de juny de 2018)
2. Lectura i aprovació de la memoria d’actuacions del Consell Escolar Municipal corresponent al curs escolar 2017/2018
3. Donar compte de la composició deis membres del CEM
4. lnformació sobre l’inici de curs als centres escolars
5. lnformació sobre la subvenció deis llibres de text del curs escolar 2018/2019
6. Precs i preguntes

Arxius relacionats: