Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 21 de març de 2019

Hora de convocatòria: 17:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia núm. 2019-1055, us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal, que tindrà lloc el dia 21 de març de 2019, a les 17.00 hores, i mitja hora més tard en segona convocatòria, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cunit.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (sessió ordinària de data 22 d’octubre de 2018)
  2. Donar compte de les modificacions en la composició dels membres del CEM
  3. Donar compte dels diferents convenis previstos per a aquest any 2019 amb els centres educatius i les AMPAS (projecte musical, de socialització de llibres, de natació i de foment d’activitats en l’àmbit educatiu).
  4. Precs i preguntes

Arxius relacionats: