Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 19 de març de 2018

Hora de convocatòria: 17:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 2018-0834, us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió ordinaria del Consell Escolar Municipal, que tindra lloc el dia 19 de marc de 2018, a les 17.00 hores, i mitja hora més tard en segona convocatoria, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cunit, amb l’ordre del día següent:

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (sessió ordinaria de data 18 d’octubre de 2017)
2. Donar compte deis treballs realitzats en el marc del Pla Educatiu d’Entorn
3. Precs i preguntes

Arxius relacionats: