Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 18 d'octubre de 2017

Hora de convocatòria: 17:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 2017-3796, us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió ordinaria del Consell Escolar Municipal, que tindra lloc el dia 18 d’octubre de 2017, a les 17.00 hores, i mitja hora més tard en segona convocatoria, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cunit.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior (sessió ordinaria de 13 de juny de 2017).
2. Lectura i aprovació de la memoria d’actuacions del Consell Escolar Municipal corresponent al curs escolar 2016/2017.
3. Donar cornpte de la composició deis membres del CEM.
4. lnforrnació sobre l’inici de curs als centres escolars.
5. lnformació sobre la subvenció deis !libres de text del curs escolar 2017/2018.
6. Donar compte del conveni de col·laboració signat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al Pla Educatiu d’Entorn.
7. Calendari escolar del curs 2017/2018 als centres educatius de Cunit.
8. Precs i preguntes.

Arxius relacionats: