Caràcter: Ordinària

Convocatòria: Primera

Data de convocatòria: 12 de juny de 2018

Hora de convocatòria: 17:00 hores

Convocatòria:

De conformitat amb el Decret d’Alcaldia número 2018-1971, us convoco, per indicació de la presidenta, a la sessió ordinaria del Consell Escolar Municipal, que tindra lloc el dia 12 de juny de 2018, a les 17.00 hores, i mitja hora més tard en segona convocatoria, a la sala de plens de l’Ajuntament de Cunit

Ordre del dia:

1. Lectura í aprovació de !’acta de la sessió anterior (sessió ordinaria de data 19 de man;: de 2018)
2. lnformació en relació amb les preinscripcions i matriculacions per al curs 2018/2019 als centres educatius de Cunit
3. Donar compte del calendari escolar per al curs 2018/2019 als centres educatius de Cunit
4. lnformacíó sobre la subvenció deis !libres de text per al curs escolar 2018/2019
5. Donar compte deis treballs realitzats en el marc del Pla Educatiu d’Entorn
6. Precs i preguntes

Arxius relacionats: