Aprovació inicial Projecte Urbanització SUD2

Per Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2020 s'ha aprovat inicialment el Projecte d'Urbanització SUD 2 de Cunit. Publicació BOP 10 agost 2020 https://cunit.eadministracio.cat/doc/469TFNHKEY4RY2747R5QXM4FJ

Aprovació definitiva Pla Parcial SUD2 Cunit

Per Ple de la Corporació Municipal de data 30 d'abril de 2020 es va aprovar definitivament el Pla Parcial SUD 2 de Cunit. Publicació BOP 29 juliol 2020 https://cunit.eadministracio.cat/doc/9PJH6R3QHZK35X7LGM5NZRYSY

Continua el Pla de Voreres

L'Ajuntament de Cunit continua executant el Pla de Voreres per sectors dins de tot el terme municipal. En els darrers dies s'ha actuat en trams de l'Av Sitges, on les…

No hi ma més noticies

No hi ha més pàgines per carregar