Retribucions:

De conformitat amb l’article 75.1 i 2 de la LBRL només percebran retribucions els regidors de la Corporació municipal per a l’exercici dels seus càrrecs quan els ocupin amb dedicació exclusiva o parcial.

La determinació dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o parcial correspon al Ple de la Corporació i la determinació dels membres que exerciran cadascun d’aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial correspon a l’Alcaldia.

Els regidors que exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial cotitzen al règim general de la Seguretat Social.

REGIDORS EN DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom% dedicacióCàrrecRetribució bruta anual
PEDRO RUIZ MONJE100%Tinent d’Alcalde40.747,03 €
Portaveu5.432,95 €
Total retribucions brutes anuals 46.179,98 €
JAUME CASAÑAS CARBALLIDO100%Regidor35.147,55 €
Total retribucions brutes anuals 35.147,55 €
LOLA DOMÈNECH BARTOMEU100%Regidora35.147,55 €
Total retribucions brutes anuals 35.147,55 €
MARTIN JULIO GRONDONA100%Regidor35.147,55 €
Total retribucions brutes anuals 35.147,55 €

 

REGIDORS EN DEDICACIÓ PARCIAL

Nom% dedicacióCàrrecRetribució bruta anual
ANTONIO MARTINEZ PASCUAL90%Tinent d’Alcalde36.672,32 €
Portaveu4.889,65 €
Total retribucions brutes anuals 41.561,97 €
XAVIER SALVADÓ USACH80%Tinent d’Alcalde32.597,62 €
Portaveu4.346,36 €
Total retribucions brutes anuals 36.943,98 €

 

REGIDORS EN RÈGIM D’INDEMNITZACIÓ

Dietes per assistència:

Els membres de la Corporació que no exerceixin els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, tenen dret a percebre dietes per assistència efectiva als òrgans col·legiats de la Corporació, tant obligatoris com complementaris, en funció de les quantitats determinades pel Ple.

Aquesta dieta ve determinada tant per la presència del regidor en la sessió com de la necessària preparació de la mateixa.

La dieta per assistència efectiva a cadascun dels òrgans col·legiats aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 2 de juliol de 2015 és la següent:

  • Ple municipal 700 €
  • Comissió informativa o qualsevol altre comissió d’estudi, informe o consulta que estiguin constituïdes o es puguin constituir 400 €
  • Junta de Govern Local 500 €
  • Junta de Portaveus 300 €
  • Consell Alcaldia 200 €

La quantitat màxima anual a percebre en concepte de dieta per assistència efectiva als diferents òrgans col·legiats és la següent:

NomCàrrecRetribució màxima anual
MONTSERRAT CARRERAS GARCIAAlcaldessa5.432,95 €
JULIO RAMON BERRIOTinent d’Alcalde40.747,03 €
IVAN FACCIA I SERRANOTinent d’Alcalde i portaveu46.179,98 €
JUDITH ALBERICH CANORegidora oposició i portaveu10.865,89 €
ANGEL GRAU RAMOSRegidor oposició5.432,95 €
M. LUISA ORTEU HERRERORegidora oposició5.432,95 €
JUAN MANUEL RIVAS COSANORegidor oposició5.432,95 €
M. ESTHER OTERO CASTRORegidora oposició i portaveu10.865,89 €
JOSÉ PORTILLO ROVIRARegidor oposició5.432,95 €
SORAYA SERRANO CRUZRegidora oposició5.432,95 €
JOSÉ BARQUIER ROSILLORegidor oposició i portaveu10.865,89 €

 

Close Menu