Retribucions:

De conformitat amb l’article 75.1 i 2 de la LBRL només percebran retribucions els regidors de la Corporació municipal per a l’exercici dels seus càrrecs quan els ocupin amb dedicació exclusiva o parcial.

La determinació dels càrrecs que porten aparellada la dedicació exclusiva o parcial correspon al Ple de la Corporació i la determinació dels membres que exerciran cadascun d’aquests càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial correspon a l’Alcaldia.

Els regidors que exerceixen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial cotitzen al règim general de la Seguretat Social.

REGIDORS EN DEDICACIÓ EXCLUSIVA

Nom % dedicació Càrrec Retribució bruta anual
PEDRO RUIZ MONJE 100% Tinent d’Alcalde 40.747,03 €
Portaveu 5.432,95 €
Total retribucions brutes anuals 46.179,98 €
JAUME CASAÑAS CARBALLIDO 100% Regidor 35.147,55 €
Total retribucions brutes anuals 35.147,55 €
LOLA DOMÈNECH BARTOMEU 100% Regidora 35.147,55 €
Total retribucions brutes anuals 35.147,55 €
MARTIN JULIO GRONDONA 100% Regidor 35.147,55 €
Total retribucions brutes anuals 35.147,55 €

 

REGIDORS EN DEDICACIÓ PARCIAL

Nom % dedicació Càrrec Retribució bruta anual
ANTONIO MARTINEZ PASCUAL 90% Tinent d’Alcalde 36.672,32 €
Portaveu 4.889,65 €
Total retribucions brutes anuals 41.561,97 €
XAVIER SALVADÓ USACH 80% Tinent d’Alcalde 32.597,62 €
Portaveu 4.346,36 €
Total retribucions brutes anuals 36.943,98 €

 

REGIDORS EN RÈGIM D’INDEMNITZACIÓ

Dietes per assistència:

Els membres de la Corporació que no exerceixin els càrrecs en règim de dedicació exclusiva o dedicació parcial, tenen dret a percebre dietes per assistència efectiva als òrgans col·legiats de la Corporació, tant obligatoris com complementaris, en funció de les quantitats determinades pel Ple.

Aquesta dieta ve determinada tant per la presència del regidor en la sessió com de la necessària preparació de la mateixa.

La dieta per assistència efectiva a cadascun dels òrgans col·legiats aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 2 de juliol de 2015 és la següent:

  • Ple municipal 700 €
  • Comissió informativa o qualsevol altre comissió d’estudi, informe o consulta que estiguin constituïdes o es puguin constituir 400 €
  • Junta de Govern Local 500 €
  • Junta de Portaveus 300 €
  • Consell Alcaldia 200 €

La quantitat màxima anual a percebre en concepte de dieta per assistència efectiva als diferents òrgans col·legiats és la següent:

Nom Càrrec Retribució màxima anual
MONTSERRAT CARRERAS GARCIA Alcaldessa 5.432,95 €
JULIO RAMON BERRIO Tinent d’Alcalde 40.747,03 €
IVAN FACCIA I SERRANO Tinent d’Alcalde i portaveu 46.179,98 €
JUDITH ALBERICH CANO Regidora oposició i portaveu 10.865,89 €
ANGEL GRAU RAMOS Regidor oposició 5.432,95 €
M. LUISA ORTEU HERRERO Regidora oposició 5.432,95 €
JUAN MANUEL RIVAS COSANO Regidor oposició 5.432,95 €
M. ESTHER OTERO CASTRO Regidora oposició i portaveu 10.865,89 €
JOSÉ PORTILLO ROVIRA Regidor oposició 5.432,95 €
SORAYA SERRANO CRUZ Regidora oposició 5.432,95 €
JOSÉ BARQUIER ROSILLO Regidor oposició i portaveu 10.865,89 €

 

Close Menu

Centre de preferències de privadesa

Cookies imprescindibles

S'usen per emmagatzemar el teu nom, correu, IP i altres dades que deixes en els formularis de comentaris, contacte, accés i les teves preferències de privacitat.

__atuvc,__atuvs,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],wpSGCacheBypass

Cookies de tercers

S'utilitzen per poder compartir continguts a les xarxes socials i millorar l'experiència d'usuari

loc,mus,ouid,ssc,ssh,sshs,uid,uvc,xtc
loc,mus,ouid,ssc,ssh,sshs,uid,uvc,xtc
BX,xb
fr
external_referer, guest_id, personalization_id

Tanca el compte?

El vostre compte es tancarà i totes les dades se suprimiran permanentment i no es podran recuperar. Estàs segur?