Reglament d’ús dels horts ecològics municipals

Per resolució d’Alcaldia núm. 2018-2812, de data 31 de juliol, es va resoldre efectuar un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació al web municipal del text de l’avantprojecte de Reglament d’ús dels horts ecològics municipals, en compliment de l’article 133.2 de la LLei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que quan la norma afecti als drets i interessos legítims de les persones, es publicarà el text en el portal web,  amb l’objecte de recolllir l’opinió de les persones titulars de drets i interessos legítims afectats, així com per recollit totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats.

Per això, les persones i entitats que ho considerin oportú, poden fer arribar la seva opinió sobre el text de la norma en tràmit, fins al dia que s’indica.