Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cunit

Obert

Per decret d’Alcaldia de data 30 de novembre de 2018,  s’ha resolt iniciar el tràmit d’audiència per a l’aprovació de l’avantprojecte del Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cunit.

Es publica així, el text íntegre de l’avantprojecte de Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament i s’obre un termini d’audiència de 20 dies hàbils per tal que la ciutadania pugui formular les aportacions que consideri necessàries per tal de millorar aquest avantprojecte.

Per això, les persones, organitzacions i associacions interessades podeu accedir a l’avantprojecte i fer arribar les vostres aportacions en el termini que s’indica.