Període de presentació

Entre el 8 i el 21 de maig de 2024 es poden presentar les sol·licituds de preinscripció a la Llar d’Infants Municipal El Trenet de Cunit.

Forma de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud de preinscripció a la llar d’infants s’ha de presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit.

Quan s’obri el període de preinscripcions, des de la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit es podrà accedir a un enllaç on tindreu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la preinscripció a la Llar d’Infants Municipal El Trenet per al curs escolar 2024-2025 i presentar tota la documentació.

La tramitació electrònica a través d’Internet s’ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l’IdCat Mòbil, una forma senzilla i fàcil d’identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l’administració. Per a més informació sobre com donar-se d’alta a l’IdCat Mòbil podeu consultar aquest vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=9ZovfxOxWBI&t=83s

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris d’assignació de places. Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, per tal de poder-los adjuntar.

Documentació necessària per a presentar la sol·licitud de preinscripció

Documentació obligatòria:

 • Imprès de sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants públiques per al curs 2024-2025 (disponible a partir del dia 8 de maig, dia en què s’obre el període de presentació d’instàncies). Aquest imprès s’ha d’omplir i signar. En un dels apartats de la sol·licitud us demanaran el codi del centre, que és el 43010001.
 • Còpia del DNI del pare i de la mare o del tutor/a o guardador/a de fet. Si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país membre de la Unió Europea.
 • Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família o altres documents relatius a la filiació (amb la traducció jurada si no estan en català o castellà). Si l’infant es troba en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.

 

Altra documentació per justificar els criteris:

En cas de complir amb algun dels següents criteris prioritaris, haureu d’adjuntar el  document acreditatiu:

 • Existència de germans escolaritzats al centre (no serà necessari aportar cap document perquè el centre farà la comprovació d’ofici).50 PUNTS
 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre (s’haurà d’aportar volant de convivència). 30 PUNTS
 • Proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet al centre. – Només per aquelles famílies que no poden acreditar la proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre a través del volant de convivència- (S’haurà d’aportar contracte laboral o certificat d’empresa). En el cas de treballadors en règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària mitjançant el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris. 20 PUNTS
 • Beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (s’haurà d’aportar certificat o resolució del Departament de Drets Socials).15 PUNTS

 

En cas de complir amb algun dels següents criteris complementaris, haureu d’adjuntar la documentació que els acredita: 

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans. 15 PUNTS
 • Pare/mare treballador/a del centre (no serà necessari aportar cap document perquè el centre farà la comprovació d’ofici). 10 PUNTS
 • Carnet de família nombrosa. 10 PUNTS
 • Carnet de família monoparental. 10 PUNTS
 • Alumne/a nascut en part múltiple. 10 PUNTS
 • Alumne/a en situació d’acolliment familiar. 10 PUNTS
 • Víctima de violència de gènere o de terrorisme. 10 PUNTS

 

Normativa de referència

La normativa de referència es la RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.

Per a més informació amb relació als criteris prioritaris i complementaris podeu consultar l’esmentada Resolució, fent clic en aquest enllaç.

 

Publicació de les llistes de preinscripció provisionals i definitives

El dia 31 de maig de 2024 es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Del dia 3 al dia 7 de juny de 2024 s’obrirà un període per presentar reclamacions.

Una vegada resoltes les reclamacions, el dia 12 de juny de 2024, a les 10’00 h, es realitzarà, si és necessari, un sorteig a la Llar d’Infants Municipal El Trenet, per resoldre les situacions d’empat que es puguin produir en l’assignació de les places.

El 14 de juny de 2024 sortirà publicada la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d’espera.

Les famílies dels infants preinscrits amb plaça assignada al centre hauran de formalitzar la matrícula enstre el 17 i el 21 de juny de 2024.

Les llistes de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional i definitiva es podran consultar al tauler d’anuncis de l’entrada principal de la Llar d’Infants Municipal El Trenet i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit.