Procediment per presentar la sol·licitud de preinscripció a la Llar d’Infants Municipal El Trenet de Cunit (Curs 2023-2024)

Entre el 8 i el 19 de maig de 2023 es poden presentar les sol·licituds de preinscripció a la Llar d’Infants Municipal El Trenet de Cunit.

El procediment per presentar la sol·licitud de preinscripció és el següent:

 1. Descarregueu-vos l’imprès de sol·licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants públiques per al curs 2023-2024 (disponible a partir del 8 de maig, dia en què s’obre el període de presentació d’instàncies), ompliu-lo i signeu-lo. En un dels apartats de la sol·licitud us demanaran el codi del centre, que és el 43010001.

A la sol·licitud de preinscripció cal que adjunteu la següent documentació:

 • Còpia del DNI del pare i de la mare, o tutor/a o guardador/a de fet. Si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país membre de la Unió Europea.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació (amb la traducció jurada si no estan en català o castellà). Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En cas de complir amb algun dels següents criteris prioritaris, haureu d’adjuntar el  document acreditatiu:

 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre (haureu d’aportar volant de convivència).
 • Existència de germans escolaritzats al centre (no serà necessari aportar cap document perquè el centre farà la comprovació d’ofici).
 • Proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet al centre.
 • Beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

 En cas de complir amb algun dels següents criteris complementaris, haureu d’adjuntar la documentació que els acredita: 

 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.
 • Pare/mare treballador/a del centre (no serà necessari aportar cap document perquè el centre farà la comprovació d’ofici).
 • Família nombrosa.
 • Família monoparental.
 • Alumne/a nascut en part múltiple.
 • Alumne/a en situació d’acolliment familiar.
 • Víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Per a més informació amb relació als criteris prioritaris i complementaris podeu consultar la pàgina web del Departament d’Educació que trobareu en aquest enllaç.

2.  Registreu la sol·licitud de preinscripció i els documents adjunts. El registre es pot fer de forma presencial, a l’OAC de l’Ajuntament de Cunit, o de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit. En aquest últim cas heu d’omplir la “instància general” que apareix al catàleg de tràmits i adjuntar la sol·licitud de preinscripció i la documentació.