Data d'aprovació inicial: 21 de juliol de 2020

Exposició pública: 10 d'agost de 2020

Per Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2020 s’ha aprovat inicialment el Projecte d’Urbanització SUD 2 de Cunit.

Publicació BOP 10 agost 2020 https://cunit.eadministracio.cat/doc/469TFNHKEY4RY2747R5QXM4FJ

Certificat aprovació definitiva

Publicat al BOP de Tarragona de data 18 d’octubre de 2022 CVE 2022-08853

 

Memòria

Bassa de laminació

Plànols

Plec de condicions

Pressupost

Estudi de Seguretat i Salut