Data d'aprovació inicial: 30 de juliol de 2019

Per Ple de la Corporació Municipal de data 30 d’abril de 2020 es va aprovar definitivament el Pla Parcial SUD 2 de Cunit.

Publicació BOP 29 juliol 2020 https://cunit.eadministracio.cat/doc/9PJH6R3QHZK35X7LGM5NZRYSY