Data de l'última modificació: 13/05/2020

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2020-1515 de data 7 de maig de 2020 s’ha resolt aprovar la concessió de les subvencions directes que siguin necessàries per atendre necessitats i situacions d’emergència derivades de l’estat d’alarma declarat per l’Estat, que literalment transcrit:

ANTECEDENTS

 Vist el  Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el RD 463/2020, de 14 de març, que declara d’acord amb l’article 116 de la Constitució l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Vist que la COVID-19 ha tingut un impacte molt rellevant en els sistemes sanitaris, de seguretat, economies i estils de vida.

 Vist que aquesta situació ha obligat a dictar a l’Estat la següent normativa per a afrontar la crisis sanitària:

 • Reial Decret 463/2020, de 14 de març, paper qual és declara l’Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada paper COVID-19.
 • Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, paper qual és prenen determinades Mesures a l’Àmbit Econòmic i per a la i protecció de la salut pública.
 • Reial Decret 8/2020, de 17 de març, de Mesures urgents extraordinàries per a Fer front a l’impacte Econòmic i Social de l’COVID-19.

 

Vist que en matèria econòmica la finalitat és protegir i donar suport al sector productiu i social per a minimitzar l’impacte i assolir, de tal forma que, un cop finalitzada l’alarma sanitària, és produeixi com més aviat millor la recuperació de l’activitat, atès el Reial Decret 8/2020, de 17 de març.

És per això que la Prioritat és minimitzar l’impacte social i facilitar que l’activitat és recuperi tan aviat com la situació sanitària millori.

Entre els objectiu senyalats de este norma és troba el de protegir als treballadors, les famílies i col·lectius vulnerables, recolzar la continuïtat en l’activitat productiva i el manteniment de l’ocupació.

Vist que al capítol 1 de l’esmentada norma es contemplen entre altres mesures, algunes per a protegir a treballadors autònoms i el sector comercial i empresarial, així com una moratòria en el pagament de quotes hipotecaries per a col·lectius vulnerables. Així mateix, amb la finalitat de garantir les mesures de contenció previstes en la normativa aplicable, és posés en marxa un programa de fiançament de material corresponent mitjançant l’activació d’ajudes i crèdits per a PIMES dins de de el programa ACCELERA PIME de l’empresa pública Red.es.

Pel que fa als autònoms és crea una prestació extraordinària per cessament d’activitat.

Al capítol 3 és preveuen diverses mesures per a garantir la liquiditat per a sostenir l’activitat econòmica davant de les dificultats transitòries provocades per la situació.

És preveu l’aprovació d’avals per a empreses i autònoms per a cobrir la renovació de préstecs com a nou finançament per entitats de crèdit, etc … per atendre les seves necessitats, incloses els derivades de venciments d’obligacions financeres o tributàries.

Així mateix, es flexibilitzen de diferents maneres el compliment de les obligacions tributàries.

Per part de la Generalitat de Catalunya s’ha dictat el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

Aquest també preveu, sota determinades condicions, un ajut màxim de dos mil euros als treballadors autònoms per tal de pal·liar l’efecte a l’esmentat sector de la pandèmia amb la consegüent reducció a l’activitat econòmica.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix el següent als efectes de la present Resolució:

article 1

Concepte de subvenció 

 1. S’entén per subvenció, als efectes d’aquesta Llei, qualsevol disposició dinerària realitzada per qualssevol dels subjectes que preveu l’article 3 d’aquesta Llei, a favor de persones públiques o privades, i que compleixi a els requisits següents:

 2. a) Que el lliurament és faci sense contraprestacions directa dels Beneficiaris.
 3. b) Que el lliurament estigui subjecte al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte, la realització d’ ‘una activitat, l’adopció d’un comportament singular, ha efectuat o per efectuar, o la concurrència d’una situació, i el beneficiari ha de complir les obligacions materials i formals que s’hagin establert.
 4. c) Que el projecte, l’acció, la conducta o la situació finançada tingui per objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

 

article 2

Procediments de concessió

 És podin concedir de manera directa els subvencions següents:


 1. a) Les previstes nominativament a els pressupostos generals de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les entitats locals, en els termes recollits en els convenis i en la normativa reguladora d’aquestes subvencions.


Als efectes de què estableix el paràgraf anterior, s’entén per subvenció prevista nominativament als pressupostos generals de l’Estat aquella en què almenys la dotació pressupostària i el beneficiari apareguin determinats als estats de despesa del pressupost. L’objecte d’aquestes subvencions ha de quedar determinat expressament al corresponent conveni de Col·laboració o Resolució de concessió que, en tot cas, ha de ser congruent amb la Classificació funcional i econòmica del crèdit pressupostari corresponent.

 1. b) Aquelles l’atorgament o la quantia de les quals estigui imposat per l’Administració mitjançant una norma de rang legal, que segueixin el procediment de concessió que els sigui aplicable d’acordar amb la pròpia normativa.

 2. c) Amb caràcter excepcional, les altres subvencions en les quals s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública.

 

Capítol III

 Del procediment de concessió directa

 

article 3

Concessió directa

 1. La Resolució de concessió, si s’escau, o els Convenis a través dels quals és canalitzin aquestes subvencions han d’establir les condiciones i els compromisos aplicables de conformitat amb el que disposa aquesta Llei.

Els Convenis són l’instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes nominativament en els pressupostos generals de l’Estat, o en els de les Corporacions locals, sense perjudici de què respecte d’això estableixi la normativa reguladora. 

 1. El Govern ha d’aprovar per Reial Decret, a proposta del Ministre Competent i amb l’informe previ del Ministeri d’Hisenda, les normes especials reguladors de les subvencions regulades en el paràgraf c) de l’Apartat 2 de l’ article 22 d’aquesta Llei.
 1. El Reial Decret a què fa referència l’apartat anterior s’ha d’ajustar a les previsions que conté aquesta Llei, excepte pel que fa a l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència, i ha de contenir com a mínim a els Aspectes Següents:
 2. a) Definició de l’objecte de les subvencions, amb Indicació del seu caràcter singular i de les raons que acreditin l’interès públic, social, econòmic o humanitari, i els que justifiquin la dificultat de la convocatòria pública.
 3. b) Règim Jurídic aplicable.
 4. c) Beneficiaris i modalitats d’ajuda.
 5. d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació que hagin donat a les subvencions i als beneficiaris i, si s’escau, e les entitats col·laboradores.

 

Per altra banda, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions estableix:

“…
Article 67. Subvencions de concessió directa en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la seva convocatòria pública.
 1. Es poden concedir directament, amb caràcter excepcional, les subvencions a què es refereix la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei general de subvencions.

En l’Administració General de l’Estat, en les entitats locals, i en els organismes públics vinculats o dependents d’aquelles és aplicable el que preveu la Llei general de subvencions i en aquest Reglament, excepte en el que en una i altra afecti l’aplicació dels principis de publicitat i concurrència.

 1. D’acord amb l’article 28.3 de la Llei general de subvencions, en l’Administració General de l’Estat i en els organismes públics que en depenen o vinculats, el Consell de Ministres d’aprovar per reial decret, a proposta del Ministre competent i previ informe del Ministeri d’Economia i Hisenda, les normes especials reguladores de les subvencions.

El citat Reial decret té el caràcter de bases reguladores de les subvencions que estableix, i inclourà els extrems expressats en l’apartat 3 de l’article 28 de la Llei general de subvencions.

 1. L’elaboració del Reial decret a què es fa referència en l’apartat anterior s’ha d’ajustar al procediment regulat en l’article 24 de Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.

L’expedient ha d’incloure, a més dels documents que s’estableixen en l’esmentat precepte legal, els següents:

 1. a) Una memòria de l’òrgan gestor de les subvencions, competent per raó de la matèria, justificativa el caràcter singular de les subvencions, de les raons que acrediten l’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres que justifiquen la dificultat de la seva convocatòria publica.
 2. b) L’informe de el Ministeri d’Economia i Hisenda, que serà l’últim que s’emeti amb caràcter previ a l’elevació de l’expedient amb el projecte de disposició a el Consell de Ministres, fora de perill que sigui preceptiu demanar dictamen de Consell d’Estat.

 

 1. Si per atendre les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de les subvencions fos necessari una prèvia modificació pressupostària, el corresponent expedient es tramitarà en la forma establerta en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, un cop aprovat el corresponent Reial Decret.

… “

 

Vist l’informe núm. 2020-0042  de data 30 d’abril de 2020 del Tècnic de promoció econòmica que literalment transcrit:

…/…

 Introducció

El món s’enfronta a una amenaça inèdita, global i encara no del tot coneguda. De les pandèmies que han sacsejat la nostra societat al llarg dels anys només es te testimoni a través de la història, però ara estem al davant d’una amenaça de primer ordre a nivell planetari. Com afirmen els experts, la COVID-19 combina un elevat índex de contagi i d’agressió que ha fet trontollar els sistemes sanitaris, de seguretat, economies i estils de vida d’arreu. Aquest impacte ha sigut més rellevant, si és possible, als pobles i ciutats, on equipaments, carrers i places públiques de tot arreu s’han buidat per aturar la propagació del virus, convertint espais fins ara plens de vida humana en silenci, recolliment i la responsabilitat d’estar al davant d’uns fets que canviaran la història.

I és precisament des dels municipis des d’on primer i més fort ha ressonat la resposta a la pandèmia. Iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat estan aflorant per superar l’emergència sanitària, atendre els contagis, i vetllen especialment per les persones més vulnerables. Tot això sense perdre de vista l’endemà, quan caldrà tornar a obrir la persiana dels comerços, negocis, autònoms i empreses, i és quan caldrà protegir el teixit productiu, laboral i empresarial. Es sortirà de la crisi si s’adopta una visió valenta, decidida i responsable per a minimitzar la crisi sanitària i econòmica.

Fins que no aparegui una cura definitiva a aquesta crisis sanitària, l’Ajuntament de Cunit haurà de replantejar i reestructurar molts serveis directes que ofereix a la ciutadania, en la seva forma i contingut (atenció al públic, espais esportius, centres culturals, biblioteques, escoles bressol, escoles de música, atenció a les empreses,…). En l’àmbit del teixit productiu, la creació d’un Fons d’Ajuda d’Emergència per a les activitats econòmiques radicades a Cunit articularia un instrument d’ajudes directes destinades a finançar programes de reactivació comercial i empresarial entre les petites empreses i autònoms afectats pel Decret d’Alarma i les seves successives pròrrogues.

Sector empresarial: empreses i comerç

No ens podem permetre que cap autònom, petita i mitjana empresa o empresa que estigués treballant abans de la crisi, no reiniciï la seva activitat a Cunit. Malgrat les restriccions competencials, l’Ajuntament de Cunit proposa un pla de reactivació que impulsi actuacions normatives i econòmiques per donar suport a sectors vitals del nostre municipi, com ara, el comerç, el turisme i les petites i mitjanes empreses. En aquests sentit, es proposa un Fons d’Ajuts al teixit econòmic dotat amb 100.000 euros per ajudar les microempreses, persones físiques i jurídiques i al sector del comerç minorista que hagin patit, de forma significativa, les conseqüències derivades de la pandèmia. Insistirem en aquelles activitats que han estat considerades com a serveis NO essencials, d’acord amb el decret d’alarma i les prorrogues successives, que no han pogut desenvolupar les seves activitats amb “normalitat” i que han estat les majors perjudicades per la crisis.

L’Ajuntament de Cunit té registrades 290 activitats econòmiques aproximadament, de les quals entorn a 200 activitats podrien ser susceptibles beneficiàries de les ajudes previstes. Considerant que la proposta inclosa a la resolució preveu un màxim d’ajuda de 1.000 euros per beneficiari i un màxim del 50% subvencionable de les despeses elegibles, considerem que el fons podria donar cobertura, d’entrada, a 100 empreses. Tanmateix, considerant que no totes les despeses elegibles formaran part de les sol·licituds presentades, el nombre de persones físiques i jurídiques es podrien incrementar. Així mateix, en el supòsit d’esgotament del fons previst inicialment, la pròpia resolució preveu la possibilitat d’incrementar-lo d’acord amb la disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament de Cunit.

 En aquest marc de crisis, des de la regidoria de Promoció Econòmica i Empresa proposem l’aprovació de la Resolució de Subvencions directes al teixit comercial de

Cunit en els termes que hi consten a la mateixa Resolució.

…/… 

Vist l’informe de la Intervenció municipal 2020-0124 de data 4 de maig de 2020 que literalment transcrit diu:

…/…

 INFORME DE FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS DE CONFORMITAT AMB OBSERVACIONS

 ANTECEDENTS

 1. Número d’expedient: 2148/2020 – 1.4.6. Resolució concessió directa subvencions reactivació teixit comercial degut a la crisi sanitària provocada pel COVID 19
 1. Modalitat de la despesa i tipus d’expedient: Àrea de subvencions i transferències, i convenis de col·laboració subjectes a la Llei 40/2015, Subvencions de concessió directa, Aprovació i compromís de la despesa (3.2.1)
 2. Fase de la despesa: AD
 3. Import de la fase de la despesa:
 4. Aplicació pressupostària: 0.4300.4800001
 5. Òrgan competent: decret de l’alcadia

FONAMENTS JURÍDICS

 1. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
 2. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
 3. Acord de Ple de la Diputació de Girona de data 20 de març de 2018 pel que s’aproven els requisits bàsics de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern dels Ens Locals de la província de Girona.
 4. Acord de Ple de de l’Ajuntament de Cunit de 28 de març de 2019 pel qual s’aprova l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018, referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern. 

INFORMO

Que atenent al que disposa la normativa exposada i a la vista de la documentació inclosa a l’expedient, es fiscalitzen els següents requisits bàsics d’acord amb la naturalesa de l’expedient, en el benentès que l’exercici de la fiscalització prèvia és limitat i que s’han revisat exclusivament els requisits establerts a l’acord de Ple de la Diputació de Girona data 20 de març de 2018, amb el resultat següent:

Requisits fiscalitzats de conformitat: 

– En tractar-se de despeses de caràcter plurianual, que es compleix el preceptuat a l’article 174 del TRLRHL. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 174 TRLHL Art. 79 i seg. RD 500/1990) – En tractar-se de tramitació anticipada sense finançament afectat, que s’inclou la subordinació de l’autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l’exercici el qual s’autoritza i/o disposa en el pressupost. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS) – Que la despesa es genera per un òrgan competent. (Art. 13.2.b) RD 424/2017 Art. 185 TRLHL Art. 9 i 17.1.g) LGS) – Que la concessió directa de la subvenció correspon a algun dels supòsits que, segons la normativa vigent, s’habiliten per utilitzar aquest procediment. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 22.2 LGS) – Que s’acredita, en la forma establerta en la normativa reguladora de la subvenció, que el beneficiari està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i que no està sotmès a les prohibicions per obtenir aquesta condició, previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS. (Art. 13.2.c) RD 424/2017 ACM2008 18.2.A) Art. 13 i 23.4 LGS Arts. 18, 19, 22, 23 i 24 a 29 RLGS)

 Requisits que, d’acord amb la naturalesa de l’expedient i/o en aquesta fase del procediment no procedeix la seva revisió:

– Que existeix crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa que es proposa. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 172 i 176 RDLeg 2/2004 Art. 9 L 38/2003) – En tractar-se de despeses amb finançament afectat, que els recursos que les financen són executius i que s’acredita l’efectivitat amb l’existència de documents fefaents. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 TRLHL) – En tractar-se de tramitació anticipada amb finançament afectat, que s’inclou la subordinació de l’autorització i/o disposició de la despesa al crèdit per a l’exercici el qual s’autoritza i/o disposa en el pressupost i a la fermesa del finançament. (Art. 13.2.a) RD 424/2017 Art. 173.6 i 174.1 TRLHL Art. 56 RGS)

CONCLUSIÓ

Es fiscalitza de CONFORMITAT l’expedient de referència en aquesta fase del procediment en els termes i condicions descrits anteriorment.

Igualment, d’acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la normativa indicada, es formulen les observacions següents, sense que tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació de l’expedient:

– S’incompleix l’existència de un Pla Estratègic de Subvencions.

…/…

 FONAMENT JURÍDICS

A l’àmbit estatal s’han dictat el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seva concessió.

Així mateix, és va constituir en aquest àmbit l’Ordre INT / 277/2008, de 31 de gener, per la qual és desenvolupa el RD anterior i s’estableix el procediment per a la seva concessió.

Les Corporacions Locals, d’acord amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, poden actuar en l’àmbit de les seves competències per tal de pal·liar la situació descrita actual.

Les competències locals en l’àmbit del comerç estan expressament previstes a  la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, més específicament als seus articles 3.e, article 53 (que regula específicament les polítiques de foment del comerç), i article 85.

L’art. 21 de la LBRL estableix la competències de l’Alcalde.

 

És per AIXÒ que

 

RESOLC

PRIMER.- Aprovar la concessió de les subvencions directes que siguin necessàries per atendre necessitats i situacions d’emergència derivades de l’Estat d’alarma declarat per l’Estat, de manera que aquestes ajudin a pal·liar l’efecte que al sector comercial i empresarial municipal tindrà la pandèmia.

Aquestes subvencions tindran un import màxim individual de 1.000 € que no podrà superar el 50% de les despeses considerades elegibles. Aquest límit és podrà re-calcular si és superes el pressupost màxim disponible d’acordar amb el nombre de sol·licituds presentades.

La concessió d’aquestes subvencions tindrà caràcter subsidiari respecte de qualsevol altre sistema de cobertura de danys, públic o privat, nacional o internacional, del qual puguin ser beneficiaris els afectats.

D’aquesta manera, quan a els esmentats sistemes no cobreixin la totalitat dels danys produïts, les subvencions que preveu aquesta Resolució és concediran amb caràcter complementari i seran compatibles en concurrència amb altres subvencions, indemnitzacions, ajudes, ingressos o recursos, procedents de sistemes públics o privats, nacionals o internacionals, fins al límit de la valor del dany produït.

 

SEGON.- Aquestes subvencions és concediran amb subjecció a les següents condiciones i compromisos que assumeixen els beneficiaris:

 1. Objecte de la subvenció

És tracta de subvencionar les despeses a les que hagin de fer front els comerciants municipals, segons la descripció de beneficiari de l’apartat c) següent, en el temps que dura la situació de pandèmia durant el qual no puguin exercir la seva activitat comercial en condiciones normals.

 1. Caràcter finalista i comptabilitat amb altres subvencions

 Els fons corresponents no es poden aplicar a fer front a despeses que tinguin una naturalesa o finalitat diferent a l’indicat en l’apartat anterior.

Aquesta subvenció es compatible amb la percepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres ens públic o privat, si be, en cap cas l’import dels fons rebut podrà superar el total de les despeses a les qual el beneficiari hi hagi hagut de fer front per a poder mantenir la seva activitat comercial en el temps que durà l’estat d’alarma decretat.

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes, en els termes i requisits que estableix aquesta resolució els següents:

Les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments mercantils, industrials o de serveis, amb menys de 10 treballadors/es (entre 1 i 9) amb establiment de lliure concurrència al públic amb seu a Cunit.

En funció del sector d’activitat: que a més desenvolupin la seva activitat en els àmbits comercial, educatiu, d’activitats d’hostaleria i restauració, turisme i altres addicionals, l’activitat presencial o d’obertura a el públic hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de l’ Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i les seves successives modificacions i pròrrogues.

 

En funció del tipus d’empresa:

 • Autònoms, siguin persones físiques o societàries
 • Microempreses, definides a efectes d’aquesta convocatòria com aquelles empreses amb menys de 10 treballadors, que la seva facturació anual de l’exercici 2019 hagi estat inferir a 1 milió € i que no s’inclouen en les excepcions de suspensió d’obertura al públic assenyalades a l’art. 10.1 i 10.4 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual és declara l’Estat d’Alarma i prorroguis posteriors.

Els sol·licitants han de comptar amb local obert i domicili fiscal al municipi. En el cas d’autònoms que no comptin amb local obert per no precisar-per a l’exercici de la seva activitat, han de tenir el seu domicili fiscal en el municipi.

Només podrà ser subvencionada una sol·licitud per empresa i activitat econòmica.

Queden expressament excloses de la present convocatòria les Associacions, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, els organismes públics, les Congregacions i institucions religioses, els Òrgans de l’Administració de l’Estat i de les comunitats autònomes, els locals d’Apostes i Sales de joc.

 No podran obtenir la condició de beneficiaris les microempreses o autònoms que incorrin en algun dels següents supòsits:

-Aquelles microempreses o autònoms l’activitat afectada pel tancament de l’establiment disposada per l’estat d’alarma s’hagi vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci on-line o telefònic.

-Queden excloses les societats mercantils els socis de les quals no siguin, tots ells, persones físiques.

Obligacions del les persones sol·licitants.

Les persones, físiques i jurídiques, sol·licitants de les ajudes, hauran de complir amb els requisits previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Termini, presentació de sol·licituds i documentació a presentar

 

Ls sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica, a partir de l’endemà que es publiqui aquesta resolució en un termini de 20 dies naturals. A les sol·licituds s’han d’adjuntar els següents documents que acrediten la titularitat i classe d’activitat manifestant els motius pels quals no s’ha pogut desenvolupar la mateixa normalment:

 • Estimació de despeses a les que hagin de fer front el sol·licitant en el temps que dura la situació de pandèmia durant el qual no puguin exercir la seva activitat comercial en condicions normals. Serà necessària acompanyar documentació que pugui justificar aquesta estimació. El conceptes subvencionables podran ser:
 • Lloguer o despeses hipotecàries associades a l’establiment comercial on es desenvolupa l’activitat empresarial, quan no hagin pogut ser ajornats.
 • Nòmines i assegurances socials (condicionat a que no hi ha hagut cap acomiadament ni sol·licitud d’acolliment a un ERTO a partir de la declaració de l’Estat d’Alarma)
 • Interessos d’un préstec concedit en el marc de les ajudes de finançament en situació de COVID-19. No es subvencionaran recàrrecs per demores en el compliment del contracte de préstec ni interessos per saldos deutors.
 • Despeses relacionades amb la digitalització del negoci, com ara, compra de llicències  de Programari i Manteniment habilitades per a establir el comerç en línia, adquisició d’equipament informàtic (hardware i software), compra d’ordinadors, tauletes, pantalles, teclats, escàners, impressores, sistemes operatives, sistema VPN i llicències per teletreball, despeses relacionades amb la creació, desenvolupament i manteniment d’espais web, passarel·les de pagament per a comerç electrònic,
 • Campanyes de màrqueting i publicitat en el període de l’estat d’alarma.
 • Qualsevol acció realitzada a partir del dia 14 de març amb els clients, amb l’objectiu de garantir la liquiditat anticipada i que hagi generat despesa al beneficiari
 • Documentació a presentar en cas de persona física:
 • DNI per les dues cares o NIE acompanyat del passaport, si ho indica.
 • Certificat actualitzat de situació censal que indiqui l’activitat econòmica amb la data d’alta, el domicili fiscal i en el seu cas el de al local de desenvolupament de l’activitat.
 • Resolució / certificació de l’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la mútua professional corresponent.
 • En cas de tenir treballadors al seu càrrec, Informe de vida laboral de l’Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s’inclogui el nombre de treballadors a data d’1 de març de 2020.
 • Documentació a presentar en cas de persones jurídiques:
 • NIF de la persona jurídica.
 • Certificat actualitzat de situació censal de la persona jurídica que indiqui l’activitat econòmica amb la seva data d’alta, el domicili fiscal i, si escau al local de desenvolupament de l’activitat.
 • Escriptura de constitució i els estatuts de la persona jurídica actualitzats, inscrits en el corresponent Registre.
 • Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona.
 • DNI per les dues cares o NIE acompanyat pel passaport, si ho indica de la persona administradora i de la persona que presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa.
 • Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona administradora.
 • En cas de tenir treballadors al seu càrrec informe de vida laboral de l’Empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social en el qual s’inclogui el nombre de treballadors a data d’1 de març de 2020.
 • Declaració Responsable signada per la persona interessada o representant legal de la persona o sol·licitant que contindrà el pronunciament exprés sobre les següents qüestions:
 • Que l’activitat desenvolupada s’ha vist afectada pel tancament d’establiments disposat RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.
 • Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment disposada per l’estat d’alarma no s’ha vist compensada per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci en línia telemàtica o telefònica de la persona sol·licitant.
 • Que la persona sol·licitant reuneix els requisits per ser microempresa de conformitat amb l’Annex I del Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de al 2014.
 • Que la persona sol·licitant assumeix el compromís de destinar la subvenció a la finalitat prevista.
 • Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment de les obligacions de les persones beneficiàries de subvencions, que estableix l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 • Que la persona sol·licitant es compromet a l’acompliment dels requisits regulats en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Inici del procediment

El procediment s’iniciarà a instància de part, per via telemàtica, i l’òrgan gestor comprovarà que compleix els requisits formals exigibles i que s’acompanya la documentació preceptiva.

Cas contrari es requerirà a l’interessat per a que en el termini de 10 dies esmena la falta o complementi la documentació.

Instrucció 

Completada la recepció de sol·licituds, juntament amb la documentació preceptiva, l’òrgan gestor, dins dels cinc dies següents a la finalització del termini  de presentació de sol·licituds o, si escau, del termini per a la seva esmena, remetrà a l’òrgan competent per a resoldre la proposta de relació de beneficiaris de la subvenció juntament amb un informe en el qual es detalli:

 • La impossibilitat o màxima dificultat en desenvolupar normalment la activitat comercial durant l’estat d’alarma amb la conseqüència d’haver patit una disminució important del seu nivell normal d’ingressos.
 • Una valoració, del propi departament gestor, dels danys presentats que siguin acceptables i la seva ponderació en funció de les despeses acceptables com a elegibles i dins del percentatge d’acceptabilitat.

 

Resolució

 

L’òrgan competent, a la vista de la proposta presentada pel òrgan gestor resoldrà les sol·licituds de forma motivada en el termini de 15 dies, per rigorós ordre de presentació.

Òrgan gestor de la concessió

Tindrà la condició d’òrgan gestor de la subvenció el departament de Promoció Econòmica i Empresa de l’Ajuntament de Cunit. Per la qual cosa, qualssevol tràmit relacionat amb la subvenció s’ha de realitzar mitjançant aquest òrgan.

Termini de Pagament de la subvenció.

En la resolució de la concessió s’aprovarà un pagament anticipat de la subvenció equivalent al 80% de l’import atorgat.

El 20 % restant es pagarà un cop justificada la subvenció.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte de l’interessat.

Obligacions dels beneficiaris

 • Mantenir l’activitat empresarial durant 3 mesos, com a mínim, a partir de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció.
 • En cas d’optar a la subvenció per tenir al seu càrrec treballadors, manteniment com a mínim d’un 75% de la plantilla declarada en l’informe de la vida laboral de l’empresa aportat en el moment que es va presentar la sol·licitud.
 • Destinar el 100% de les quantitats rebudes a les despeses previstes en l’Apartat e)
 • Sotmetre a les actuacions de comprovació i control financer previstes per la vigent normativa en matèria de subvencions.
 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l’article 37 de la Llei General de Subvencions, i en particular, per obtenir la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant aquelles que ho haguessin impedit, o mostrar resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer que preveu l’article 14 de la Llei general de subvencions.
 • Complir les altres obligacions que detalla l’article 14 de la Llei general de subvencions.

 

Termini i forma de justificació

El termini per a justificar la totalitat de la subvenció serà de tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma que ha impossibilitat el normal desenvolupament de l’activitat comercial, de manera que s’haurà de presentar a l’òrgan gestor compte justificatiu de totes aquelles despeses que s’hagin d’hagut afrontar durant el període d’estat d’alarma per a poder continuar normalment amb l’activitat. Aquest compte contindrà:

 • Memòria justificativa del compliment de les condicions de la present resolució, amb indicació de la impossibilitat de desenvolupar normalment l’activitat comercial.
 • Contracte de préstec degudament signat amb el detall dels interessos acordats amb l’entitat financera.
 • Informe de vida laboral de l’empresa expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social que abasti els 3 mesos posteriors a la concessió de la subvenció.
 • Relació de treballadors/es mitjançant els documents RNT i RLC de l’any en curs.
 • Relació detallada de les despeses afrontades per a poder continuar normalment l’activitat comercial un cop terminat l’estat d’alarma. Amb identificació dels proveïdors, de les factures, del seu import, data d’emissió i el pagament realitzat, d’acord amb els requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.
 • Justificació documentada de les accions realitzades amb els clients i de les despeses derivades per l’avançament de liquiditat.
 • Si existeixen altres ingressos o subvencions que hagin finançat el mateix concepte que aquesta subvenció, s’haurà de incloure el seu import i procedència.
 • En el seu cas, carta de reintegrament dels romanents no aplicat i els interessos que se’n derivin.
 • S’admetran com a despeses subvencionables totes aquelles que consten a la lletra e) apartat segon de l’article 2 d’aquest document.

 

Reintegrament

 En tot cas, si l’import justificat, en relació als percentatges establerts en la present resolució es inferior a l’import subvencionat, així mateix, s’haurà de reintegrar la subvenció si es donen les circumstàncies previstes en el Títol II (arts. 36 a 43) de la LGS

(el reintegrament comportarà l’abonament dels interessos de demora corresponents)

Legislació aplicable i jurisdicció competent

 En tot allò no previst en aquesta resolució s’aplicarà la LGS, el RLGS i l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Tarragona.

 Límit de despesa

 Es destinen a la present línia de subvencions la quantitat de 100.000€. corresponent a la partida pressupostària 4300-4800001 Subvencions Comerç Local afectat COVID-19, que es podrà incrementar, un cop esgotada la partida, en funció de les sol·licituds presentades, les quals s’atendran per rigorós ordre de presentació, i fins a un màxim que es determinarà per l’Ajuntament de Cunit en funció de la disponibilitat pressupostària.

Control Financer

 Aquestes subvencions restaran sotmeses a control financer d’acordar amb el Títol III de la LGS i la normativa que regula el control intern en el sector públic local.

TERCER.- Aprovar la tramitació anticipada de la despesa d’acord amb la Base 39 de les Bases d’Execució del Pressupost municipal de l’exercici 2020, de manera que l’aprovació de la despesa resta condicionada a l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 2123/2020.

QUART.-Publicar aquesta resolució al web municipal, a la seu electrònica municipal, al Butlletí oficial de la Província  i comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

CINQUÈ.- Donar compte al Ple en la propera sessió ordinària que se celebri”.————

 

Veure Bases a BOPT