La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/06/2018

Índex

La disposició addicional primera  de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, preveu que els fitxers i tractaments automatit­zats inscrits o no al Registre General de Protecció de Dades hauran d’adequar-se a l’esmentada Llei dins el termini de  tres anys, a comptar des de al seva entrada en vigor.

D’acord amb l’article 20 de la Llei 15/1999, la creació de fitxers automatitzats de les administracions públiques solament podrà fer-se per disposició general publicada en el BOE o diari oficial corresponent.

En compliment dels articles 35 a 42  del Títol VI de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, es dicta la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

L’article 3 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril estableix que l’Agència Catalana de Protecció de Dades exerceix la seva autoritat de control sobre els tractaments de dades personals duts  a terme per la Generalitat de Catalunya, pel ens que integren l’Administració local, i per les Universitats en l’àmbit territorial de Catalunya, pels organismes i entitats autònomes que depenen de l’Administració de la Generalitat o dels ens locals i pels consorcis dels quals formen part, de conformitat amb el que estableixen la Llei Orgànica  15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i les disposicions que les desenvolupen.

La Disposició Addicional Primera de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades preveu que en el termini de tres mesos a partir de la constitució del Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya, s’ha de formalitzar la inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya dels fitxers automatitzats de dades personals de titularitat de la Generalitat de Catalunya i de titularitat dels ens que integren l’Administració Local dins l’àmbit territorial de Catalunya que existien abans de la promulgació de la Llei.

Per tots aquests motius, es procedeix a la regulació dels esmentats fitxers, d’acord amb la normativa especificada.

ORDENANÇA

Article 1.- Els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal existents en aquesta corporació, són els següents:

– Padró d’habitants.

– Fiscals.

– Nòmines.

– Comptabilitat.

– Quintes.

– Cens d’animals.

Article 2.- Fitxer del padró d’habitants.

 1. La finalitat del fitxer del padró d’habitants, és la gestió i tractament mecanitzats del mateix, des de la seva generació, fins a les respectives rectificacions, modifica­cions i renovacions, amb un control immediat de les varia­cions puntuals que hi repercuteixin. Això permetrà un accés a la informació del padró de forma immediata, facilitant la seva gestió. També permetrà un tractament estadístic de les dades del padró facilitant una informació de gran importàn­cia en la gestió municipal.
 2. Les persones obligades a facilitar les dades d’aquest fitxer seran tots els residents del municipi, d’acord amb els articles 15 i següents del Reglament de població i demarcació territorial, i disposicions concordants. El procediment de recollida de dades serà el fixat a l’esmenta­da legislació, o la que en el seu dia la substitueixi.
 3. En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels residents i transeünts, que fixi per cada moment la normati­va reguladora del padró d’habitants.
 4. Les dades d’aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:

– A l’Institut Nacional d’Estadística, un òrgan que el substitueixi, per totes les tasques de gestió del padró d’habitants i del cens electoral.

– Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol·licitin de forma raonada, i la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió. També les entitats col·laboradores, quan la informació sol·licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

– A l’administració d’hisenda de l’Estat, quan ho sol·liciti de forma raonada, i la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb les atribucions.

– A qualsevol jutjat o tribunal, respecte d’aquelles persones que resultin implicades o interessades en un proce­diment iniciat davant d’aquells.

– A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d’aquesta Corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquesta Corporació. Aquest últim extrem l’haurà de justificar l’administració que ho sol·liciti.

– Quan ho sol·liciti o ho autoritzi la persona directa­ment afectada.

El cessionari de les dades s’obligarà, pel sol fet de la seva cessió a observar les disposicions de la Llei orgànica15/1999, de 13 de desembre.

 1. El responsable del fitxer serà l’Alcalde-president de la Corporació sense perjudici de la responsabilitat directa en la gestió del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.
 2. El dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’aquest fitxer, es podran exercir davant del departament d’Estadística de l’Ajuntament.

Article 3.- Fitxer de gestió fiscal.

 1. La finalitat del fitxer de gestió fiscal, és la gestió i tractament mecanitzats dels padrons referents a impostos, taxes i preus públics, des de la seva generació mitjançant tractament concretitzat de les dades concretes de regulació d’aquells i dels contribuents, així com les respectives rectificacions, modificacions i liquidacions, amb un control immediat de les variacions puntuals que hi repercuteixin.

Això permetrà un accés a la informació fiscal municipal de forma immediata, facilitant la seva gestió.

També permetrà practicar de forma immediata, la liquidació de tots aquells conceptes integrants del fitxer, mitjançant la definició prèvia dels seus elements.

 1. Les persones obligades a facilitar les dades d’aquest fitxer seran tots els contribuents per qualsevol concepte del municipi, així com els usuaris dels serveis municipals en els casos en els que per aquest ús es prevegi el pagament d’un preu públic.

El procediment de recollida d’informació serà per declaració dels contribuents, o d’aquells altres arxius i documents de que disposa aquesta Corporació, i dels que es desprengui la inclusió al fitxer.

 1. En aquests fitxers hi constaran les dades personals dels contribuents, i totes aquelles altres necessàries per a procedir a l’oportuna liquidació tributària o de preu pú­blic, així com les dades bancàries necessàries per a la domiciliació de pagaments.
 2. Les dades d’aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:

– A la Diputació de Tarragona, per tal de procedir a la seva recaptació, en els casos de delegació de la mateixa.

– Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol·licitin de forma raonada, i la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió.

També les entitats col·laboradores, quan la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.

– A l’administració d’hisenda de l’Estat quan ho sol·liciti de forma raonada i quan la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb les seves atribucions.

– A qualsevol jutjat o tribunal, respecte d’aquelles persones que resultin implicades o interessades en un proce­diment iniciat davant d’aquells.

– A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d’aquesta Corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquesta Corporació. Aquest últim extrem l’haurà de justificar l’administració que ho sol·liciti.

– Quan ho sol·liciti o ho autoritzi la persona directa­ment afectada.

El cessionari s’obligarà, pel sol fet de la seva cessió a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 1. El responsable del fitxer serà l’Alcalde-President de la Corporació sense perjudici de la responsabilitat directa en la gestió del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.
 2. El dret d’accés, rectificació i cancel·lació de la dades d’aquest fitxer, es podran exercir davant de la tresoreria de l’Ajuntament.

Article 4.- Fitxer de gestió de nòmines.

 1. La finalitat del fitxer de gestió de nòmines, és la gestió i tractament mecanitzat de les nòmines del personal que presta serveis a aquesta Corporació, ja sigui en règim laboral o funcionarial; mitjançant el tractament concretit­zat de les dades necessàries per a la concreció de les retribucions a percebre, amb un control d’ingressos, reten­cions i conceptes afectats, bestretes i tots els elements que puguin afectar a la nòmina.

Això permetrà un accés a la informació sobre retribucions percebudes pel personal, així com una expedició immediata de la informació fiscal que es deriven de les mateixes.

 1. Les persones obligades a facilitar les dades d’aquest fitxer seran totes aquelles que prestin un servei continuat i retribuït per la Corporació, que suposi la seva inclusió en nòmina.

El procediment de recollida d’informació serà per declaració del mateix treballador, així com d’aquells altres arxius i documents de que disposa aquesta corporació, i dels que es desprenguin dades d’interès (antiguitat, categories…)

 1. En aquest fitxer hi constaran les dades personals dels treballadors de la corporació, i totes aquelles altres necessàries per a procedir a l’oportuna concreció de la nòmina mensual, així com les dades bancàries necessàries per a l’ingrés de la nòmina.
 2. Les dades d’aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:

– A l’INEM, quan ho sol·liciti de forma raonada, i la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió.

– Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol·licitin de forma raonada, i la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió. També les entitats col·laboradores, quan la informació sol·licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

– A l’administració d’hisenda de l’Estat, quan ho sol·liciti de forma raonada i quan la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb les seves atribu­cions.

– A qualsevol jutjat o tribunal, respecte d’aquelles persones que resultin implicades o interessades en un proce­diment iniciat davant d’aquells.

– A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d’aquesta Corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceixi aquesta Corporació. Aquest últim extrem l’haurà de justificar l’administració que ho sol·liciti.

– Quan ho sol·liciti o ho autoritzi la persona directa­ment afectada.

El cessionari s’obligarà, pel sol fet de la seva cessió a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 1. El responsable del fitxer serà l’Alcalde-President de la Corporació sense perjudici de la responsabilitat directa en la gestió del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.
 2. El dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’aquest fitxer, es podran exercir davant de la secretaria de l’Ajuntament.

Article 5.- Fitxer del sistema integrat de compatibilitat d’administració local.

 1. La finalitat del fitxer del sistema integrat de comptabi­litat, és altrament mecanitzat de la comptabilitat munici­pal, i més concretament, pel que fa a dades de caràcter personal, els tercers proveïdors i deutors d’aquesta Corpo­ració per qualsevol concepte, ja sigui pressupostari o extrapressupostari. Això permetrà un control immediat de l’estat de tots els creditors i deutors concrets d’aquesta Corporació.
 2. Les persones sobre les que s’obtindrà dades per aquest fitxer seran totes aquelles, físiques o jurídiques, que facturin alguna quantitat per qualsevol concepte a l’Ajunta­ment o als que es giri una liquidació individualitzada, no incorporada a cap padró fiscal o de preu públic, ni de nòmina.

El procediment de recollida d’informació serà per declaració del mateix treballador, així com d’aquells altres arxius i documents de que disposa aquesta corporació, i dels que es desprenguin les dades necessàries (NIF, nom o raó social, domicili, telèfon, activitat).

 1. En aquests fitxers hi constaran les dades personals dels creditor i deutors d’aquesta Corporació, i totes aquelles altres necessàries per a procedir a l’oportuna concreció del motiu del crèdit o deute, així com les dades bancàries necessàries per a efectuar els corresponents pagaments o ingressos.
 2. Les dades d’aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:

– Entitats gestores de la Seguretat Social, quan ho sol·licitin de forma raonada, i la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb la seva gestió. També les entitats col·laboradores, quan la informació sol·licitada es refereixi a personal afiliat a les mateixes.

– A l’administració d’hisenda de l’Estat, quan ho sol·liciti de forma raonada i quan la informació sol·licitada estigui directament relacionada amb les seves atribu­cions.

– A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o coincidents amb les d’aquesta corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquesta Corporació. Aquest últim extrem l’haurà de justificar l’administració que ho sol·liciti.

– Quan ho sol·liciti o ho autoritzi la persona directa­ment afectada.

El cessionari s’obligarà, pel sol fet de la seva cessió a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 1. El responsable del fitxer serà l’Alcalde-President de la Corporació sense perjudici de la responsabilitat directa en la gestió del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.
 2. El dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’aquest fitxer, es podran exercir davant de la tresoreria de l’Ajuntament.

Article 6.- Fitxer de quintes.

 1. La finalitat del fitxer de quintes, és el tractament mecanitzat de la gestió de quintes, per tenir un control i manteniment constant i immediat de la seva formació, altres baixes i alteracions del mateix així com les administracions implicades.
 2. Les persones sobre les que s’obtindran dades per aquest fitxer seran totes aquelles que reuneixin les condicions que en cada moment requereixi la legislació aplicable, i que s’hagin d’incloure en els allistaments de cada any.

El procediment de recollida d’informació serà per declaració el mateix treballador, així com d’aquells altres arxius i documents de que disposa aquesta corporació, dels que se’n desprenguin les dades necessàries per procedir a l’allista­ment.

 1. En aquest fitxer hi constaran les dades personals de les persones que s’hagin d’allistar, i que siguin necessàries per a la gestió de quintes, d’acord amb la normativa de cada moment.
 2. Les dades d’aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:

– Al Ministeri de Defensa, per a la posterior gestió de les quintes.

– A qualsevol jutjat o tribunal, respecte d’aquelles persones que resultin implicades o interessades en un proce­diment iniciat davant d’aquells.

– A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o incidents amb les d’aquesta Corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquesta Corporació. Aquest últim extrem l’haurà de justificar l’administració que ho sol·liciti.

– Quan ho sol·liciti o ho autoritzi la persona directa­ment afectada.

El cessionari s’obligarà, pel sol fet de la seva cessió a observar les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

 1. El responsable del fitxer serà l’Alcalde-President de la Corporació sense perjudici de la responsabilitat directa en la gestió del mateix, dels funcionaris encarregats de la mateixa.
 2. El dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’aquest fitxer, es podran exercir davant del departament d’Estadística de l’Ajuntament.

Article 7.- Fitxer de cens d’animals.

 1. La finalitat del fitxer del cens d’animals és la gestió i el tractament mecanitzat del registre censal d’animals de companyia, des de la seva generació fins a les respectives rectificacions i modificacions, per tenir un control sobre els animals domèstics del municipi.
 2. Les persones obligades a facilitar les dades d’aquest fitxer seran tots els posseïdors de gossos residents al municipi, segons l’article 7è de l’Ordenança Municipal sobre la tinença d’animals domèstics de companyia.

El procediment de recollida d’informació serà per declaració dels posseïdors dels animals.

 1. En aquest fitxer hi constaran les dades de l’animal, especificant la raça i altres circumstàncies que siguin determinants de la possible perillositat d’aquests gossos, així com el número d’identificació, la marca de microxip i les seves particularitats i característiques físiques. També hi constaran les dades relatives a llurs propietaris.
 2. Les dades d’aquest fitxer només es podran cedir en els següents casos:
 • Als centres veterinaris.
 • A qualsevol jutjat o tribunal, respecte d’aquelles persones que resultin implicades o interessades en un procediment iniciat davant d’aquells.
 • A qualsevol administració pública que ho sol·liciti per exercir competències compartides o incidents amb les d’aquesta Corporació, o de competències sobre les mateixes matèries que les que exerceix aquesta Corporació. Aquest últim extrem l’haurà de justificar l’administració que ho sol·liciti.
 1. El responsable del fitxer serà l’Alcalde-President de la Corporació sense perjudici de la responsabilitat directa dels funcionaris encarregats de la seva gestió.
 2. El dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades d’aquest fitxer es podran exercir davant del departament d’estadística d’aquest Ajuntament.

DILIGÈNCIA.- Cunit, 4 d’abril de 2003

Aquesta Ordenança va ser aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió realitzada el 17 de novembre de 1994, publicant-se l’edicte inicial al BOP núm. 286, de 15 de desembre de 1994, i definitivament el 13 de febrer de 1995 al BOP núm. 36.

La modificació d’aquesta ordenança ha estat aprovada inicialment per acord del Ple de la Corporació de data 11 de juliol de 2002, publicant-se l’edicte d’aprovació inicial al BOPT núm. 179 de 2 d’agost de 2002 i al DOGC núm. 3694 de 7 d’agost de 2002. La publicació íntegra de l’ordenança ha estat publicada al BOPT núm. 67 de data 21 de març de 2003, havent-se publicat la referència al DOGC núm. 3858 de data 4 d’abril de 2003.