La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 02/07/2018

Índex

NORMES D’ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE FORMACIÓ DOLORS PAUL

 

 1. INTRODUCCIÓ

Les normes d’organització i de funcionament del Centre Municipal de Formació d’Adults Dolors Paul tenen com a missió concretar una estructura organitzativa i funcional al Centre, i proveir-lo d’unes normes consensuades de funcionament dels recursos humans, materials i funcionals que facilitin la convivència i l’organització entre els membres de la comunitat educativa.

 

Així doncs, aquesta normativa vol donar resposta a les necessitats de la comunitat educativa i dotar al centre d’unes normes que regulen de forma coherent i comuna l’adquisició d’hàbits de convivència i de respecte en la seva forma d’actuar, evitar arbitrarietats en l’aplicació indiscriminada de la normativa i garantir, així, els drets i les llibertats fonamentals de tots els seus membres. Aquest reglament s’elabora amb vocació d’aplicació a tots els òrgans del Centre, per a tots els seus membres i sectors i per a totes les activitats que es portin a terme amb independència del lloc on s’executin.

 

Aquest reglament ha estat elaborat a l’empara de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació; de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació; de la disposició del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius; de la disposició addicional del Decret 143/2007, de 26 de juny, que ordena els ensenyaments d’educació secundària obligatòria; de la Llei 3/1991, de 18 de març, de formació d’adults; i dels següents reglaments i ordenances de l’Ajuntament de Cunit: el tractament de les dades de caràcter personal, les ordenances fiscals, i el conveni col.lectiu de l’Ajuntament de Cunit amb el seu annex corresponent per al personal del CMFA Dolors Paul.

 

 1. DADES DEL CENTRE

 

2.1. Dades

 

Nom del Centre: Centre Municipal de Formació d’adults Dolors Paul

Localització: C/ de la creueta s/n, 43881, Cunit, Baix Penedès.

Titularitat: Municipal

Codi de centre: 43011935

 

2.2. Oferta formativa

Ensenyaments inicials:

Català (nivells definits per la Programació General Anual)

Castellà (nivells definits per la Programació General Anual)

 

Formació bàsica:

Cicle de Formació Instrumental

Graduat en Educació Secundària per adults

 

Cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius:

Grau mitjà

Grau superior

 

Formació adaptada a les necessitats de l’entorn:

Definida per la direcció a la Programació General Anual

 

L’Escola de Formació Dolors Paul (EFDP), és un centre de formació d’adults de titularitat municipal. L’oferta formativa de l’EFDP s’adreça a persones majors de 16 anys que volen formar-se culturalment, acadèmicament o bé rebre una formació bàsica que els permeti fer front als reptes de la societat actual. La franja d’edat representada a l’EFDP és molt àmplia, així com la procedència de l’alumnat.

 

Amb aquesta voluntat, l ‘EFDP va iniciar la seva activitat a l’octubre de 2008 i, des de llavors, ha implementat una oferta formativa adaptada als interessos i necessitats de la població local.

 

Des del mes de maig de 2009 compta amb el reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal d’impartir els ensenyaments inicials i la formació bàsica (formació instrumental i educació secundària obligatòria) definits des del Departament d’Educació, en relació a la formació de persones adultes.

 

En el curs 2010/2011, l’EFDP va rebre l’autorització per part de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats per a desenvolupar els cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior a l’oferta formativa del centre.

 

2.3. Calendari

El calendari dels dies de docència es basarà en el calendari del curs i en les instruccions específiques lliurades cada any per la Subdirecció General de Formació de Persones adultes.

 

Sobre aquestes bases, la direcció elaborarà i proposarà a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Cunit, un Programa Anual d’actuacions que permeti el desenvolupament de les diferents activitats formatives.

 

Amb l’excepció de les propostes formatives que requereixin un altre calendari, el calendari del centre es basa en la divisió de l’any natural en tres períodes trimestrals anomenats, respectivament:

 

– Trimestre de tardor: des de l’inici de curs, segons el calendari definit pel Departament d’Educació, fins a l’inici de les vacances de Nadal.

 

– Trimestre d’hivern: des de després de les vacances de Nadal fins a l’inici de les vacances de Setmana Santa.

 

– Trimestre de primavera: des de després de Setmana Santa fins a final de curs.

 

Cada trimestre comprendrà un període inicial destinat a la programació i la inscripció, un període lectiu, amb una durada mitjana de nou setmanes i un període d’avaluació. Les activitats formatives que comprenguin diferents trimestres tindran una adaptació específica d’aquest sistema organitzatiu.

 

 1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE COORDINACIÓ

 

3.1. ÒRGANS DE GOVERN

 

3.1.1. ÒRGANS UNIPERSONALS

 

LA DIRECCIÓ

La direcció és l’òrgan unipersonal de govern del Centre.

 

Competències de la direcció

 

La direcció i responsabilitat general de l’activitat del Centre correspon a la direcció, la qual vetlla per la coordinació de la gestió del Centre, l’adequació al projecte educatiu i a la programació general.

 

Correspon a la direcció:

 

 1. a) Representar el Centre i representar l’administració educativa en el Centre, sense perjudici de les competències de la resta d’autoritats educatives de l’administració educativa.
 2. b) Complir i fer complir les lleis i les normes vigents i vetllar per la seva correcta aplicació al Centre.
 3. c) Dirigir i coordinar totes les activitats del Centre d’acord amb les disposicions vigents i sense perjudici de les competències atribuïdes als òrgans col.legiats de govern.
 4. d) Elaborar, amb caràcter anual, en el marc del projecte educatiu, la programació general del Centre i vetllar per l’elaboració, aplicació i revisió, quan s’escaigui, del projecte curricular del Centre i per a la seva adequació al currículum aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya.
 5. e) Col.laborar amb els òrgans superiors de l’administració educativa.
 6. f) Exercir el comandament de tot el personal adscrit al Centre.
 7. g) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions dels òrgans col.legiats de govern del Centre, visar les actes i executar els acords adoptats en l’àmbit de la seva competència.
 8. h) Visar les certificacions i els documents oficials del Centre.
 9. j) Vetllar pel compliment de la Normativa d’organització i de funcionament del Centre.
 10. k) Assignar el professorat als diferents cursos, àrees i matèries en la forma més convenient per a l’ensenyament, tenint en compte l’especialitat del lloc de treball al qual estigui adscrit cada professor/a i les especialitats que tingui reconegudes, en el marc general de les necessitats del Centre i el seu projecte educatiu, escoltada la proposta del Claustre.
 11. l) Controlar l’assistència del personal del Centre i el règim general de l’alumnat, vetllant per l’harmonia de les relacions interpersonals.
 12. m) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i facilitar-los la informació sobre la vida del Centre i les activitats pròpies en el marc de la normativa vigent.
 13. n) Promoure plans de millora de la qualitat al Centre, així com projectes d’innovació i d’investigació educativa.
 14. o) Elaborar la memòria anual d’activitats del Centre i trametre-la al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cunit i el seu resum a la delegació de Tarragona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 15. p) Assegurar la coordinació, informació i col.laboració amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cunit en totes aquelles qüestions necessàries pel bon funcionament de l’escola.
 16. q) Totes les altres competències que li atribueixin els corresponents reglaments orgànics.

 

3.1.2. ÒRGANS COL.LEGIATS

Els òrgans col.legiats de govern són:

– Consell escolar del centre

– Claustre de professors/es

 

EL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació en el control i la gestió de la comunitat escolar en el govern del Centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats.

 

El Consell Escolar del Centre ha d’aprovar, revisar i contribuir a l’actualització periòdica del projecte educatiu.

 

El Consell Escolar del Centre serà convocat com a mínim en tres ocasions durant el curs escolar, coincidint cadascuna d’elles amb els tres trimestres en els quals s’organitza l’any acadèmic.

 

Són competències del consell escolar

 

 1. a) Elaborar informes, a petició de l’administració competent, sobre el funcionament del Centre i sobre aquells aspectes relacionats amb la seva activitat.
 2. b) Ser informat de les propostes a l’administració educativa del nomenament i cessament de la direcció.
 3. c) Participar en el procés d’admissió de l’alumnat, dins el marc de la normativa vigent.
 4. d) Conèixer la resolució dels conflictes disciplinaris de l’alumnat i vetllar perquè les sancions s’ajustin a les normes que regulen els seus drets i deures.
 5. e) Establir les directrius per a l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment.
 6. f) Aprovar la Normativa d’organització i de funcionament del Centre.
 7. g) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i els serveis, si escau, amb la col·laboració de l’alumnat. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.
 8. h) Avaluar i aprovar la programació general del Centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip directiu.
 9. i) Avaluar i aprovar la memòria anual d’activitats del Centre.
 10. j) Establir els criteris sobre la participació del Centre en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les quals el Centre pot prestar la seva col.laboració, un cop escoltats els representants dels alumnes.
 11. k) Establir les relacions de col.laboració amb altres centres, amb finalitats culturals i educatives.
 12. l) Promoure l’optimització de l’ús de les instal.lacions i del material escolar, i la seva renovació, així com vetllar per la seva conservació.
 13. m) Analitzar i valorar el funcionament general del Centre, l’evolució del rendiment escolar i elaborar-ne un informe que s’inclourà en la memòria anual.

 

Composició del Consell Escolar del Centre

 

El Consell escolar de Centre està compost dels següents membres:

 1. a) El director o la directora del Centre, que n’és el president o la presidenta.
 2. b) El regidor/a del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cunit.
 3. c) 2 membres del professorat elegits pel Claustre de professors/es.
 4. d) 2 representants de l’alumnat elegits entre ells i elles.
 5. e) Un representant del personal d’administració i serveis del Centre.
 6. f) El/la tècnica d’educació municipal, que actua de secretari o secretària del Consell,

amb veu i sense vot.

EL CLAUSTRE DE PROFESSORAT

El Claustre de professors/es és l’òrgan propi de participació d’aquests en la gestió i la planificació educativa del Centre. Està integrat per la totalitat del professorat que hi presta serveis i el presideix la direcció.

 

Com a membres del Claustre, tot el professorat serà elector i elegible en les eleccions de representants del professorat al Consell Escolar del Centre.

 

Són funcions del Claustre:

 

 1. a) Participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre.
 2. b) Informar i aportar propostes al Consell Escolar del Centre i a l’equip directiu sobre l’organització i la programació general del Centre, i per al desenvolupament de les activitats escolars complementàries i de les extraescolars.
 3. c) Establir criteris per a l’elaboració del Projecte Curricular del Centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions.
 4. d) Elegir els seus/les seves representants al Consell Escolar del Centre.
 5. e) Conèixer les propostes fetes a l’administració educativa del nomenament de la direcció, així com els nomenaments de càrrecs per completar l’organització (Coordinadors/es, tutors/es…).
 6. f) Emetre un informe sobre la proposta de creació d’altres òrgans de coordinació abans que el director o directora la presenti al Consell Escolar del Centre.
 7. g) Fixar i coordinar les funcions d’orientació i tutoria de l’alumnat.
 8. h) Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògica, i en el de la formació del professorat del Centre.
 9. i) Analitzar i valorar els resultats de l’avaluació de l’alumnat i del Centre en general.
 10. j) Aportar al Consell Escolar del Centre criteris i propostes per a l’elaboració i la revisió de la Normativa d’organització i de funcionament del Centre.
 11. k) Aportar a la direcció criteris pedagògics sobre distribució horària del pla d’estudis del Centre, la utilització racional de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.

 

3.2. L’ESTRUCTURA D’ORGANITZACIÓ I DE GESTIÓ DEL CENTRE

 

3.2.1. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DEL CENTRE

 

El Centre té òrgans de coordinació col.legiats i unipersonals:

 

Col.legiats: els equips docents

Unipersonals: els tutors/es

 

ÒRGANS DE COORDINACIÓ COL·LEGIATS

 

ELS EQUIPS DOCENTS

El conjunt de professorat que imparteix docència a un grup d’alumnes o a un ensenyament constitueix l’equip docent de grup per tal d’actuar coordinadament en l’establiment de criteris a fi de garantir la correcta convivència del grup d’alumnes, la resolució de conflictes quan s’escaigui i la informació a les famílies.

 

Aquest equip docent es constitueix en junta d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar les decisions resultants d’aquest seguiment. El/la professor/a tutor/a del grup o ensenyament coordina aquest equip docent i convoca i presideix les reunions.

Aquestes reunions se celebraran de manera obligatòria, com a mínim, dos cops per trimestre (una destinada al seguiment de la formació i una altra a l’avaluació final) i/o sempre que el calendari d’avaluació de qualsevol proposta formativa ho faci necessari.

 

D’altra banda, els equips docents hauran de buscar espais de trobada per tal de posar en comú estratègies d’actuació dirigides a optimitzar i/o potenciar el procés d’aprenentatge per part de l’alumnat. La direcció del centre podrà exigir als equips docents l’elaboració d’informes, estudis i/o actuacions específiques destinades a millorar i optimitzar el procés d’aprenentatge.

 

ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS

 

EL PROFESSOR/A TUTOR/A

La tutoria i l’orientació dels alumnes formarà part de la funció docent. Tots els professors i professores que formen part del Claustre del Centre poden exercir les funcions de professor/a tutor/a, quan correspongui. El nomenament i cessament correspon al director, escoltat el Claustre de professors. El nomenament s’efectua per un curs acadèmic.

 

Cada ensenyament o grup d’alumnes té un professor o professora tutor/a, amb les funcions següents:

 

 1. a) Presentar a la direcció abans de l’inici del curs escolar un calendari temptatiu amb les principals actuacions tutorials a desenvolupar durant l’any acadèmic.
 2. b) Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i d’evolució personal dels/de les alumnes.
 3. c) Vetllar per tal que els seus tutoritzats realitzin el procés d’ensenyament aprenentage en condicions de seguretat i salut.
 4. d) Tenir cura de la coherència de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i les activitats d’avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d’ensenyament del seu grup d’alumnes.
 5. e) Responsabilitzar-se de l’avaluació del seu grup d’alumnes en les sessions d’avaluació.
 6. f) Tenir cura, juntament amb el secretari o la secretària, quan correspongui, de vetllar per l’elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l’avaluació i de la comunicació d’aquests a l’alumnat o als pares i mares o representants legals dels alumnes, si s’escau.
 7. g) Dur a terme les tasques d’informació i d’orientació acadèmica de l’alumnat.
 8. h) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares i mares o representants legals de l’alumnat menor d’edat, quan s’escaigui, per informar-los del seu procés d’aprenentatge i de la seva assistència a les activitats escolars, d’acord amb els criteris establerts per la direcció del Centre.
 9. i) Vetllar per la convivència de l’alumnat i la seva participació en les activitats del Centre.
 10. j) Vetllar per a què l’aula assignada al seu grup, estigui en bones condicions de funcionament pel que fa a mobiliari, finestres i persianes, il.luminació, equips informàtics i neteja.
 11. k) Informar a la resta de membres de l’equip docent de qualsevol baixa, absència temporal i/o modificació en la composició del grup.
 12. l) Aquelles altres que li encomani la direcció.
 13. m) La direcció coordina l’exercici de les funcions del tutor/a i d’acord amb el programa del pla d’acció tutorial (PAT) de l’alumnat del Centre desenvolupat al projecte educatiu.

 

3.2.2. ORGANITZACIÓ DE L’ALUMNAT

 

3.2.2.1. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT

Consideracions generals

 

Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de l’edat i dels ensenyaments que cursen. L’exercici dels drets de l’alumnat implica el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres de la comunitat educativa.

 

Correspon als òrgans de govern del Centre garantir, en el seu àmbit d’actuació, el correcte exercici i l’estricta observança dels drets i deures de l’alumnat, així com la seva adequació a les finalitats de l’activitat educativa.

 

Els òrgans de govern i de participació i el professorat adoptaran les mesures preventives necessàries per garantir l’efectivitat dels drets de l’alumnat i per impedir la comissió de fets contraris a les normes de convivència del Centre. Amb aquesta finalitat es potenciarà la comunicació constant i directa amb l’alumnat i els seus pares o representants legals quan sigui el cas.

 

DRETS

Els alumnes tenen els drets següents:

 

 1. a) Dret a la formació: L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat.
 2. b) Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar: L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament. L’alumnat i, quan és menor d’edat, els seus pares o tutors, tenen dret a sol.licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s’avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs. L’alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar- se en alguna de les causes següents:

– La inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels seus elements, en relació amb els objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per l’òrgan didàctic corresponent.

– La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts.

 1. c) Dret al respecte de les pròpies conviccions: L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions.

L’alumnat, i els seus pares, si l’alumne o l’alumna és menor d’edat, té dret a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del Centre. L’alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques.

 1. d) Dret a la integritat i la dignitat personal: L’alumnat té els drets següents:

– Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal.

– A la protecció contra qualsevol agressió física, emocional o moral.

– A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.

– A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.

– Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació de l’administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor.

 1. e) Dret de participació: L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la legislació vigent.
 2. f) Dret de reunió i associació: L’alumnat té dret a reunir-se al centre. L’exercici d’aquest dret es desenvoluparà d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents. L’alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d’acord amb la legislació vigent.
 3. g) Dret d’informació: L’alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d’alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres educatius.
 4. h) Dret a la llibertat d’expressió: L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col.lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.
 5. i) Dret a l’orientació escolar, formativa i professional: L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat de decidir d’acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.
 6. j) Dret a la igualtat d’oportunitats: L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real.
 7. k) Dret a la protecció social: L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos d’accident o de malaltia prolongada, l’alumnat té dret a rebre l’ajut que necessiti mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l’accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar.
 8. l) Dret a la protecció dels drets de l’alumnat: Les accions que es produeixin dins l’àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió dels drets de l’alumnat o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l’alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d’edat, davant del director o de la directora del Centre. Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al Consell escolar, el director o la directora ha d’adoptar les mesures adequades d’acord amb la normativa vigent. Les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu aplicables.

 

DEURES

Els alumnes tenen el deure de:

 

 1. a) Deure de respecte als altres: L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar.
 2. b) Deure d’estudi: L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

– Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del Centre i respectar els horaris establerts.

– Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.

– Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.

 1. c) Deure de respectar les normes de convivència: El respecte a les normes de convivència dins el Centre docent, com a deure bàsic de l’alumnat implica les obligacions següents:

– Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

– No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

– Respectar el caràcter propi del Centre, quan existeixi, d’acord amb la legislació vigent.

– Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del Centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar.

– Complir el Reglament de règim interior del centre.

– Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixi el Reglament de règim interior del Centre i la legislació vigent.

– Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i de la convivència en el Centre.

– Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.

 

3.2.2.2. RÈGIM D’ADMISSIÓ i MATRÍCULA DELS ALUMNES

El règim d’admissió d’alumnes en aquest Centre per a cada ensenyament correspon al que es regula en les instruccions de curs per a l’organització i el funcionament dels centres de formació de persones adultes de titularitat municipal i privats del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

En l’admissió d’alumnes aquest Centre no estableix cap mena de discriminació per raons ideològiques, religioses, morals, socials, de raça, de sexe, de naixement, de nacionalitat o qualsevol altra circumstància de caràcter personal o social.

 

Cada curs o ensenyament es portarà a terme sempre que hi hagi un nombre mínim d’alumnes matriculats.

 

Un alumne és admès en aquest centre si compleix els requisits d’edat i acadèmics exigits per l’ordenament jurídic vigent i sempre que el Centre disposi de places escolars suficients.

 

El període de preinscripció i matrícula és el que anualment estableix conjuntament la direcció del Centre amb el Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cunit i tenint en compte les instruccions de curs del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

Els alumnes procediran a matricular-se aportant la documentació personal i acadèmica prevista segons la normativa vigent.

 

Quan el nombre de sol.licituds de preinscripcions per a una determinada activitat formativa sigui superior al nombre de places ofertes s’admetrà en primer lloc l’alumnat que, en el curs anterior, hagi cursat en aquest centre el mateix ensenyament i repeteixi o bé promocioni, sempre que no superi el període màxim de permanència establert per als ensenyaments que sol.licita. A continuació, si encara queden places vacants, s’admetrà l’alumnat extern i es donarà preferència a l’alumnat que resideix o treballa en el mateix municipi on es troba situat el centre, o en un municipi proper on no hi hagi oferta pública de formació de persones adultes.

 

Els imports de les matrícules dels diferents ensenyaments seran aprovats anualment en les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Cunit. L’import de la matrícula no serà retornat llevat que el curs no es pugui dur a terme en les dates i horaris estipulats. El no pagament de l’import de la matrícula del curs en el termini establert donarà lloc a la baixa definitiva de l’alumne/a i a la pèrdua de tots els drets sobre la plaça en qüestió. No s’admetran matrícules d’alumnes que estiguin cursant altres estudis reglats.

 

La formalització de la matrícula comportarà la declaració de coneixement i acatament del present reglament.

 

En cas d’incompliment reiterat de les obligacions consignades en el present reglament, el Regidor/a d’educació podrà decidir, previ informe de la direcció del centre, i audiència de l’interessat, la suspensió del dret a l’assistència al centre durant un període màxim d’un trimestre, sense que aquesta circumstància comporti condonació alguna de les obligacions de pagament del servei.

 

En cas de reiteració dels incompliments esmentats i després de la suspensió consignada, l’usuari podrà ser exclòs del gaudiment del servei de forma definitiva per decisió del Regidor d’educació, prèvia tramitació de l’oportú expedient sancionador.

 

L’impagament d’una de les quotes corresponents al pagament del servei comportarà automàticament la baixa de l’alumne/a i la pèrdua de la seva plaça que serà assignada a la següent persona interessada de la llista d’espera.

 

3.2.3. ELS PARES, LES MARES I/0 TUTORS LEGALS

 

DRETS

 1. a) Dret genèric d’informació: Es reconeix als pares un dret genèric d’informació sobre l’organització i funcionament del Centre, de les activitats escolars, extraescolars i complementàries, i, específicament, sobre els aspectes educatius i avaluatius del procés d’ensenyament i aprenentatge dels propis fills.
 2. b) Dret a una educació per als propis fills: Els pares, mares o tutors tenen dret que els seus fills rebin una educació d’acord a les finalitats establertes en la Constitució i les lleis. Igualment, l’educació que se’ls oferirà en el Centre estarà d’acord amb els principis recollits al projecte educatiu.

 

DEURES

 1. a) Deure genèric de respecte: Els pares, mares i tutors legals tenen el deure genèric de respectar els drets i les llibertats dels altres membres de la comunitat educativa.
 2. b) Deure de respecte a les normes del Centre: Els pares, mares i tutors legals tenen el deure de respectar les normes del Centre contingudes en el present reglament, així com altres normes de rang superior que resultin d’aplicació en cada cas concret.
 3. c) Deure de responsabilitat envers els propis fills:

– Els pares, mares i tutors legals tenen un deure de responsabilitat envers els seus propis fills, en tant que alumnes del Centre.

– Els pares han de garantir el dret a l’escolaritat del/s seus fills. En aquest sentit, són els primers responsables de vetllar per la seva assistència i puntualitat.

– Els pares col.laboraran amb el Centre per a la bona marxa de l’educació dels propis fills i assumiran les responsabilitats que en nom seu reglamentàriament els pertoquen.

 

3.2.4. EL PERSONAL DEL CENTRE

 

EL PROFESSORAT

El professorat participarà en la gestió del Centre i en la vida escolar mitjançant els seus representants al Consell Escolar, com a membres del Claustre; a les juntes de avaluació i a la organització i desenvolupament de les activitats culturals i extraescolars.

 

Els drets i deures dels professors són recollits a la llei de la Funció Pública, desenvolupats mitjançant decrets o bé reglaments i com a treballadors de l’Ajuntament de Cunit en el conveni corresponent vigent.

 

DRETS

Els professorat té els drets següents:

 

 1. a) L’ús de les instal.lacions i materials del Centre per a la seva preparació i perfeccionament professional.
 2. b) L’experimentació pedagògica en el marc de les orientacions curriculars o programes.
 3. c) La formació permanent en els plans de formació anual del Centre o del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya o del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cunit.

 

DEURES

El professorat té els deures següents:

 

 1. a) El respecte al Projecte Educatiu del Centre, a les normes de funcionament del Centre i la col.laboració solidària a l’ordre, neteja, cura de les instal.lacions i bona marxa de la vida escolar.
 2. b) Promoure plans de millora de la qualitat al Centre, així com projectes d’innovació i d’investigació educativa.
 3. c) Informar puntualment als alumnes del programa del curs, criteris d’avaluació, mínims exigibles i formes de recuperació. Desenvolupar el mencionat programa, amb les adaptacions que decideixi l’equip docent, per aconseguir la bona marxa del grup respectiu.
 4. d) La tutoria és un element inherent a la funció docent. Per tant, tot el professorat està implicat en la funció tutorial i la col.laboració dins l’equip docent, en els aspectes educatius acordats per a cada grup d’alumnes.
 5. e) El control de l’assistència a classe de l’alumnat. El professorat està obligat a anotar l’absència o retard de l’alumnat a cada període lectiu i a posar-les en coneixement dels tutors/es i del coordinació d’estudis setmanalment en la forma en què es determina en els procediments del Centre.
 6. f) Facilitar a la direcció les informacions i/o els documents requerits per a dur a terme la correcta avaluació de les diverses propostes formatives.
 7. g) El compliment dels acords adoptats pels Òrgans Col.legiats o Unipersonals del Centre, en aquells aspectes de la seva competència.
 8. h) Substituir al professorat absent per indicació de la direcció sempre que la situació ho requereixi.
 9. i) Vetllar per a què l’aula on ha desenvolupat la seva feina estigui en bones condicions de funcionament pel que fa al mobiliari, finestres i persianes, il.luminació, equips informàtics i neteja.

 

EL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

El règim de funcionament del personal d’administració i serveis serà el que resulti del seu sistema de provisió reglamentari, així com de la normativa laboral que li resulti d’aplicació.

 

El director exerceix les tasques de cap del personal docent i del personal d’administració i serveis adscrit al Centre. A aquest efecte, establirà la coordinació oportuna amb l’entitat de la qual depèn orgànicament aquest personal.

 

El personal d’administració i serveis té els drets i deures que li reconeix, en cada cas, la seva pròpia normativa laboral.

 

 1. NORMES DE CONVIVÈNCIA I FUNCIONAMENT GENERAL DEL CENTRE

Per tal de mantenir una correcta convivència dins el Centre, de crear un clima de treball i de mantenir en condicions les instal.lacions, s’han establert unes normes mínimes de comportament dins del Centre.

 

4.1. HORARIS DE CLASSE, PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA

La durada de les classes varia en funció de la proposta formativa. Comencen passats 5 minuts de l’hora marcada d’inici i acaben 5 minuts abans de l’hora marcada de finalització, a excepció d’algun cas concret.

 

En els cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (CFGS), l’interval de temps entre les classes de les matèries comunes i de les específiques serà de 10 minuts.

 

En els cursos de preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CFGM), en el curs de GES1 i en el curs de GES2, després de la primera hora i mitja de classe hi haurà un període de descans de 30 minuts, sense que això afecti la franja horària normal establerta pel curs.

 

La puntualitat dels alumnes i professors és necessària per poder realitzar bé el procés d’ensenyament-aprenentatge. Passats 15 minuts de l’hora marcada de començament de classe els professors/es no deixaran entrar ningú a classe, a excepció dels casos justificats i acordats prèviament amb el professor/a corresponent i amb el vistiplau del tutor/a.

 

La formació que es realitza al CMFA Dolors Paul és de tipus presencial, per tant l’assistència és indispensable per poder seguir el curs i perquè l’alumne sigui avaluat. Així doncs, les faltes d’assistència tenen una incidència negativa i directa en el procés d’aprenentatge. Tots els professors/es han d’anotar al full d’assistències al començament de cada classe l’assistència o l’absència de tots els alumnes perquè quedi registrat. El/la tutor/a de cada grup recollirà els fulls d’assistències a final de setmana, els repassarà i els lliurarà a l’administratiu/va perquè els pugui registrar a la base de dades.

 

En general i, excepte casos concrets i justificats acordats prèviament amb el  professor/a corresponent i el tutor/a del grup, els alumnes han d’assistir un 80 % de les classes per poder ser avaluats. Els tutors/es informaran als alumnes mensualment de la seva assistència i en el cas dels menors, també al seu pare/mare/tutor.

 

En els casos concrets que s’hagi de justificar una absència cal fer-ho correctament mitjançant un justificant (paper) on s’especifiqui clarament el període de temps (hora d’entrada i de sortida) i motiu pel qual no es pot assistir a classe. Aquests justificants s’han de lliurar al tutor/a del grup. En el cas de menors, el justificant ha d’estar signat pel pare/mare/tutor. La justificació d’una absència no es comptabilitzarà en el registre en cap cas com una assistència sinó com una absència justificada.

 

En el cas d’un alumne que, sense previ avís, presenti un absentisme d’un 20% del total de les classes desenvolupades, se’l donarà de baixa automàticament comunicant-li per telèfon o per correu electrònic.

 

4.2. PASSADISSOS I CANVIS D’AULA O DESCANSOS

En qualsevol ocasió que s’hagi de canviar d’aula o de lloc de treball habitual, en els descansos entre classes o en el cas d’entrada i sortida de la formació, el desplaçament es farà amb la màxima discreció:

 

– No es pot córrer pels passadissos.

– No es pot cridar ja que les instal·lacions del Centre són un lloc de treball i es realitzen altres cursos de formació.

– No es pot fer servir el telèfon mòbil als passadissos.

– S’ha de tenir cura de no causar cap desperfecte a les instal·lacions del Centre ni al material que pertanyi a altres companys/es.

 

4.3. TRACTE I LLENGUATGE RESPECTUÓS

Cal mantenir sempre un vestuari correcte i net, així com la correcció i el respecte mutu en el tracte quotidià dins del Centre, tant amb els companys/es, com amb el professorat i el personal d’administració i serveis. Cal procurar que les expressions i les paraules siguin sempre un instrument de comunicació, tot evitant insults, ofenses, grolleries, humiliacions…

 

Cal prendre consciència que incomplir aquestes pautes de convivència pot ser considerat com una conducta greument perjudicial, així com:

 

– La introducció d’elements que poden ofendre la sensibilitat dels altres.

– Mantenir connectat el telèfon mòbil a classe.

– Falsificar documents.

– Prendre objectes que no són propis.

– Utilitzar, walkman i/o mp3 a l’aula, excepte autorització expressa del professor.

– Utilitzar els mòbils i/o càmeres fotogràfiques per enregistrar fotos en el recinte escolar.

– Deteriorar els objectes posats al nostre servei.

– Crear situacions de perill i de risc per a un/a mateix o per als altres.

– Amenaçar, increpar i/o agredir qualsevol membre de la comunitat escolar o del Centre.

– Actes d’indisciplina, injúria o ofensa contra qualsevol membre de la comunitat escolar o del Centre.

 

4.4. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

És obligació de tothom mantenir el Centre en bon estat i net, així com tenir un tracte acurat del material que hi ha a les dependències: aulari, aules d’informàtica, i altres dependències. Cal llençar totes les deixalles a la paperera.

 

El Centre no es farà responsable de la pèrdua, desperfectes o robatoris de cap aparell electrònic (Mòbil, MP3, MP4,….) que l’alumnat porti al Centre.

 

Després de l’última hora de classe, les aules restaran el més netes possible i ordenades: porta tancada i taules i cadires ordenades. El/la professor/a que dóna l’última hora de classe en aquesta aula, és el/la responsable de l’acompliment d’aquestes normes.

 

Durant tot l’horari de classes, a les escales, passadissos, vestíbul, i en general a tots els espais comunitaris, els alumnes que hi hagi han de mantenir un ambient de silenci i ordre que permeti l’activitat educativa amb normalitat i qualitat.

 

Està prohibit menjar o qualsevol altra cosa que pugui embrutar el recinte del Centre, a excepció dels llocs habilitats per a aquesta finalitat. Qualsevol desperfecte i brutícia causada intencionadament o per negligència serà responsabilitat de l’autor/a i es considerarà com a conducta contrària a les normes de convivència.

 

4.5. DESPERFECTES

Cal mantenir el Centre net, respectar-lo i evitar l’ús indegut i/o perillós de qualsevol instal.lació. S’entén que aquestes mesures són extensives a qualsevol àrea coberta o no coberta delimitada pel Centre. L’alumne/a, que intencionadament o per actituds contràries a la convivència causi algun deteriorament, haurà de fer-se càrrec de les despeses que es generin pel mal ús o, en el cas que sigui possible, col.laborar personalment en la reparació del desperfecte. Si no surt el/la responsable, se’n farà càrrec el grup. Aquesta norma s’entén que s’aplicarà en les mateixes condicions quan l’alumne/a sigui fora del Centre en activitats lectives. Cada grup és directament responsable de tot allò que hi ha a la seva aula en la seva franja horària.

 

El/la tutor/a s’encarregarà de comunicar al personal d’administració i serveis els possibles desperfectes per tal que siguin reparats. Quan els desperfectes ocasionats a l’aula o als passadissos responguin a un comportament individual o col.lectiu inadequat o negligent, s’haurà de respondre dels danys abonant-ne l’import independentment de les altres mesures disciplinàries que calgui prendre. Si es dóna el cas que una aula ha estat ocupada per grups diversos del Centre, els costos es repartiran entre tots ells. El/la tutor/a del grup titular de l’aula en aquella franja horària vetllarà per que l’espai estigui en perfecte estat per impartir la docència. El maltractament i/o destrossa voluntària serà considerat com a conducta greument perjudicial.

 

4.6. EXPULSIONS I CONFLICTES

El Centre és un lloc on conviuen un bon nombre de persones. Com a qualsevol lloc, es produeixen conflictes. S’han de resoldre sempre per la via del respecte, el diàleg i l’assumpció per tots i totes que hi ha diferents col.lectius amb funcions, drets i deures ben determinats (no pot ser d’una altra manera). Quan s’ultrapassen aquests pilars en què es fonamenta la convivència al Centre, es produeix un conflicte, que normalment té una difícil solució per a totes les parts implicades.

 

Quan extraordinàriament passa això, s’estableix el funcionament del Reglament de Règim Interior del Centre. Aquest reglament, aprovat pel Consell Escolar, preveu les conductes sancionables i les sancions derivades d’aquestes faltes de conducta. En cas d’un incident, l’alumne/a ha d’intentar resoldre’l amb el professorat afectat i informar immediatament el seu/va tutor/a. Si no queda solucionat el conflicte, es posarà en coneixement de la direcció.

 

Les expulsions s’han d’intentar evitar i, per tant, haurien de ser puntuals i per motius greus. No s’ha d’expulsar per arribar tard puntualment ni per no portar material, ni per problemes lleus de disciplina.

 

L’experiència, professionalitat i ofici del/la professor/a han de promoure altres sistemes de treball de manera que s’han d’utilitzar altres mètodes com poden ser: allargament de l’hora de classe, canvis en l’avaluació, treballs extres, comunicació al tutor/a, en el cas d’alumnes menors d’edat, trucades telefòniques als pares i mares, etc.

 

Si tot i així, no es pot assegurar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels companys, o/i el respecte al professor i als companys es procedirà a l’expulsió. L’expulsió de classe pot ser considerada una conducta greument perjudicial. L’alumne/a expulsat/da sortirà de classe i abandonarà les instal.lacions del Centre. El professor/a que l’hagi expulsat al final de la classe ho anotarà en el full d’incidències i el lliurarà al tutor/a. Aquest/a, en el cas que l’alumne sigui menor d’edat, informarà telefònicament a la família del alumne/a.

 

En cas de reincidència i acumulació d’expulsions de classe, a partir de la tercera expulsió, pot generar l’obertura d’un expedient disciplinari.

 

En cas de retirada de mòbils, walkman i/o mp3, d’alumnes menors d’edat, el professor els lliurarà a la direcció fins que un adult responsable el reculli.

 

En cap cas s’expulsarà o se li negarà el dret d’assistència a classe a un alumne/a sense posar-ho posteriorment en coneixement del/la seu/va tutor/a i de la direcció.

 

4.7. PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES

Segons la normativa oficial sobre el consum de tabac i altres matèries tòxiques i, òbviament, per raons d’higiene i de salut, està prohibit fumar en totes les instal.lacions del centre. Igualment està prohibit el consum i/o tinença de begudes alcohòliques i altres substàncies tòxiques. La infracció d’aquesta norma serà considerada una conducta greument perjudicial.

 

Menció especial requereix els medicaments: al centre no s’administraran medicaments als alumnes menors d’edat sense autorització expressa de la seva família.

 

D’altra banda, des del Centre es portaran a terme les accions necessàries per a sensibilitzar als usuaris/usuàries sobre els efectes de la drogoaddicció i per a perseguir conductes que atemptin contra la salut pública.

 

4.8. DETECCIÓ DE CASOS DE MALTRACTAMENTS

Per la detecció de casos de maltractaments al Centre es seguirà el procediment legal establert.

4.9. SERVEI DE MEDIACIÓ

La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes al Centre. És la intervenció no obligatòria d’una tercera persona, que ajuda els membres de la comunitat escolar confrontats a resoldre els seus problemes. Es basa en el principi “ningú no perd, tothom guanya” i es planteja pels conflictes que no revesteixin una gravetat extrema i no precisin d’una actuació immediata.

 

Els objectius del servei de mediació són els següents:

Objectiu 1: Desenvolupar una estratègia pacificadora basada en el diàleg i el respecte entre la comunitat escolar, tot aprenent a solucionar conflictes per mitjà de decisions que els involucrin directament.

Objectiu 2: Reduir el nombre d’incidents entre els membres de la comunitat educativa, creant en el Centre un ambient més relaxat i productiu, tot reduint el nombre de sancions i expulsions.

Objectiu 3: Desenvolupar actituds cooperatives en el tractament dels conflictes en buscar junts solucions satisfactòries per ambdues parts.

Objectiu 4: Ajudar a reconèixer i valorar els sentiments, interessos, necessitats i valors propis dels altres.

Objectiu 5: Crear la figura del/de la mediador/mediadora que permeti formalitzar una  eina més a l’hora de resoldre conflictes, sense la necessitat de que segons quins  asos passin per l’equip directiu o la comissió de convivència, oferint altres vies de solució.

Objectiu 6: Potenciar el lideratge positiu.

Objectiu 7: Desenvolupar la capacitat de diàleg i la millora de les habilitats comunicatives, sobre tot l’escolta activa.

 

Per assolir aquests objectius el Centre pot comptar amb un responsable de mediació que s’encarregarà de vetllar per tot el procés i en pot informar al Consell escolar.

 

La mediació afecta a tots els grups del Centre: tots els nivells del Cicle de Formació Instrumental, del Graduat d’Educació Secundària, cursos de preparació a cicles formatius i ensenyaments inicials.

 

El servei de mediació està regulat per l’article 26 del decret 279/2006 sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

El servei de mediació es pot iniciar a instància de qualsevol alumne o alumna, per tal d’aclarir la situació i evitar la possible intensificació del conflicte, o per oferiment del Centre, un cop detectada una conducta contrària o greument perjudicial per a la convivència.

 

Si el procés s’inicia durant la tramitació d’un procediment sancionador, el Centre ha de disposar de la confirmació expressa de l’alumne o l’alumna i, si és menor, dels seus pares, en un escrit dirigit al/a la director/a del Centre on consti l’opció per la mediació i la voluntat de complir l’acord a què s’arribi. En aquest cas, s’atura provisionalment el procediment sancionador, s’interrompen els terminis de prescripció, i no es poden adoptar les mesures provisionals, o bé se suspèn provisionalment la seva aplicació si ja s’haguessin adoptat.

 

Si la demanda sorgeix de l’alumnat, el procés de mediació serà gestionat, a petició d’aquest, per persones de la comunitat educativa prèviament acreditades com a mediadors o mediadores.

 

Si el procés s’inicia per l’acceptació de l’oferiment de mediació fet pel Centre, el/la director/a ha de proposar, en el termini màxim de dos dies hàbils, una persona mediadora, d’entre els pares, mares, personal docent i personal d’administració i serveis del Centre, que disposin de formació adequada per conduir el procés de mediació. El/la director/a també pot designar un alumne o una alumna perquè col.labori amb la persona mediadora en les funcions de mediació si ho considera convenient per facilitar l’acord entre els implicats. En tot cas, l’acceptació de l’alumne o de l’alumna és voluntària.

 

La persona mediadora, després d’entrevistar-se amb l’alumne o l’alumna, s’ha de posar en contacte amb la persona perjudicada per exposar-li la manifestació favorable de l’alumne o l’alumna de resoldre el conflicte per la via de la mediació i per escoltar la seva opinió pel que fa al cas. Quan s’hagin produït danys a les instal.lacions o al material del centre educatiu o s’hagi sostret aquest material, el director del Centre o la persona en qui delegui ha d’actuar en el procés de mediació en representació del Centre.

 

Si la persona perjudicada accepta participar en el procés de mediació, la persona mediadora ha de convocar una trobada de les persones implicades en el conflicte per concretar l’acord de mediació amb els pactes de conciliació i/o de reparació a què vulguin arribar. Els acords presos en un procés de mediació s’han de recollir per escrit.

 

Si la solució acordada inclou pactes de conciliació, aquesta s’ha de dur a terme en el mateix acte de mediació. Només s’entén produïda la conciliació quan l’alumnat reconegui la seva conducta, es disculpi davant la persona perjudicada i aquesta accepti les disculpes.

 

Si la solució acordada inclou pactes de reparació, s’ha d’especificar a quines accions reparadores, en benefici de la persona perjudicada, es compromet l‘alumnat i, si és menor, els seus pares i en quin termini s’han de dur a terme. Només s’entén produïda la reparació quan es duguin a terme, de forma efectiva, les accions reparadores acordades. Aquestes accions poden ser la restitució de l’objecte, la reparació econòmica del dany o la realització de prestacions voluntàries, en horari no lectiu, en benefici de la comunitat del Centre.

 

Si el procés de mediació es duu a terme un cop iniciat un procediment sancionador, produïda la conciliació i, si n’hi haguessin, complerts els pactes de reparació, la persona mediadora ho comunicarà per escrit al director del Centre i l’instructor o instructora de l’expedient formularà la proposta de resolució de tancament de l’expedient disciplinari.

 

Si el procés de mediació finalitza sense acord, o si s’incompleixen els pactes de reparació per causes imputables a l’alumne o l’alumna o als seus pares, la persona mediadora ho ha de comunicar al director del Centre per tal d’iniciar l’aplicació de les mesures correctores o el procediment sancionador corresponent.

 

Si el procés de mediació es duia a terme un cop iniciat un procediment sancionador, el/la director/a del Centre ordenarà la continuació del procediment sancionador corresponent.

 

Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l’alumne o l’alumna o el compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l’alumne o l’alumna, aquesta actitud ha de ser considerada com a circumstància que pot disminuir la gravetat de la seva actuació.

 

La persona mediadora pot donar per acabada la mediació en el moment que apreciï manca de col.laboració en un dels participants o l’existència de qualsevol circumstància que faci incompatible la continuació del procés de mediació d’acord amb els principis establerts.

 

El procés de mediació s’ha de resoldre en el termini màxim de quinze dies des de la designació de la persona mediadora. Les vacances escolars de Nadal i de Setmana Santa interrompen el còmput del termini.

 

4.10. PROFESSORAT DE GUÀRDIA

Sempre que la disponibilitat horària ho permeti ha d’haver un professor/a de guàrdia en horari d’activitat escolar per assegurar la disciplina, l’ordre, l’absència de sorolls i la tranquil.litat fora de l’aula, la falta no prevista de professors o per atendre alumnes accidentats o indisposats. Les funcions del professor/a de guàrdia són:

 

 1. a) Garantir que la resta de companys i companyes poden fer classe amb absoluta normalitat.
 2. b) Atendre i resoldre qualsevol incidència que es produeixi mentre està de guàrdia.
 3. c) Posar en coneixement de l’equip directiu qualsevol incidència rellevant que es produeixi.
 4. d) Reclamar l’ajuda necessària per atendre les emergències que es puguin produir.

 

Incidències que poden provocar una falta d’un professor/a:

– Ha tingut un imprevist, és a dir, indisposició sobtada, problemes en el desplaçament a l’escola, etc.

– Absència prevista per assumptes propis, és a dir, visita mèdica, assumpte familiar greu, etc.

– Absència prevista per motius acadèmics, és a dir, acompanyament d’alumnes a activitats o sortides formatives.

 

Per solucionar aquestes situacions s’haurà de tenir en compte el següent:

 1. a) Les faltes d’assistències, donada la flexibilitat de l’horari del professorat, seran les mínimes.
 2. b) Les activitats extraescolars i curriculars seran proposades pels professors o grup de professors, coordinades pel tutor/a i aprovades pel Claustre, si és possible, a l’inici del curs.
 3. c) La persona més idònia per a suplir un professor o professora és un altre professor o professora que imparteixi matèria del mateix àmbit en el mateix grup.

En aquest sentit, seria bo que el professorat s’adonés de les distorsions que provoquen les seves absències.

 1. d) En el cas d’absència prevista el professor/a absent ho comunicarà a la direcció, i aquesta anomenarà un professor/a substitut o resoldrà la situació de manera que causi menys distorsió al procés d’ensenyament- aprenentatge i a l’alumnat.
 2. e) En el cas d’una absència imprevista, el professor de guàrdia ho comunicarà a la direcció que haurà de resoldre la situació designant un professor/a substitut, si no és possible es pot modificar l’ordre de les classes o, en últim cas, anul·lar les classes i comunicar la incidència als alumnes. Si no hi ha cap membre de l’equip directiu, el professor/a de guàrdia serà el responsable de solucionar la situació amb el mateix procediment. També se n’haurà de fer sabedor de la incidència al personal d’administració del Centre.
 3. f) Després d’haver solucionat la situació, la direcció o professor/a de guàrdia que se n’ha responsabilitzat haurà d’anotar-ho al full d’incidències.
 4. g) En cas d’accident el/la professor/a de referència acompanyarà l’accidentat als serveis mèdics corresponents encara que després tingui classe. En el cas que l’alumne/a sigui menor d’edat, s’avisarà telefònicament a la seva família.
 5. h) En qualsevol cas, quan es produeixi una absència d’algun professor/a, aquest/a ho haurà de justificar pels procediments normals establerts vigents pels treballadors de l’Ajuntament de Cunit.

 

L’horari del professorat de guàrdia es farà extensiu a tot el calendari del curs mentre hi hagi alumnes de qualsevol grup o ensenyament en horari lectiu. Aquest horari el realitzarà la direcció i tindrà la vigència que estableixi. Per confeccionar-lo es tindrà en compte que el professor/a designat estigui al Centre, en hores de dedicació a la direcció o en hores complementàries.

 

En general, qualsevol incident rellevant que tingui lloc durant l’horari d’activitat escolar el professorat de guàrdia l’haurà de registrar en el full d’incidències i lliurar-lo al/la cap d’estudis.

 

4.11. SORTIDES EXTRAESCOLARS

Totes les sortides són obligatòries, excepte en aquells casos en què s’indiqui el contrari, tant les curriculars, que són avaluables dins del currículum, com les lúdiques, que no són avaluables.

 

Durant la realització d’aquestes activitats s’aplicarà el RRI com si s’estigués dins del recinte escolar. L’incompliment d’alguna de les normes contemplades al RRI pot representar la suspensió de la participació a l’activitat per part de l’alumne.

 

En cas de voler assistir a les sortides extraescolars, l’alumnat menor d’edat haurà de presentar un formulari d’autorització signat pel seu pare/mare/tutor legal.

 

4.12. LLENGUA VEHICULAR

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, serà la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge al Centre.

 

Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i mòduls del currículum, han d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera.

 

Al projecte lingüístic annexat al Projecte Educatiu Centre es detalla la política lingüística del Centre.

 

 1. NORMES DE CONVIVÈNCIA I DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Es poden corregir, d’acord amb el que es disposa en aquest reglament les conductes contràries a les normes de convivència del Centre, així com les conductes greument perjudicials per a la convivència al Centre tant si són realitzades pels alumnes dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats complementàries i extraescolars.

 

Igualment, poden corregir-se les actuacions de l’alumne, dutes a terme fora del recinte escolar que siguin motivades o directament relacionades amb la vida escolar i afectin els seus companys o altres membres de la comunitat educativa.

 

La imposició als alumnes de mesures correctores i de les sancions que preveu aquest reglament ha de ser proporcional a la conducta i ha de tenir en compte el nivell escolar en què es troba, les seves circumstàncies personals, familiars i socials i contribuir, en la mesura que això sigui possible, al manteniment i la millora del seu procés educatiu.

 

A l’efecte de graduar les mesures correctores i les sancions, es tindran en compte les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de l’actuació de l’alumne.

 

Circumstàncies que disminueixen la gravetat

 

Són considerades circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació de l’alumne:

 1. a) El reconeixement espontani per part de l’alumne de la seva conducta incorrecta.
 2. b) No haver comès amb anterioritat faltes ni haver tingut conductes contràries a la convivència al Centre.
 3. c) La presentació d’excuses en els casos d’injúries, ofenses i alteració del desenvolupament de les activitats del Centre.
 4. d) La manca d’intencionalitat.

 

Circumstàncies que intensifiquen la gravetat

 

Són considerades circumstàncies que poden augmentar la gravetat de l’actuació de l’alumne:

 1. a) Qualsevol acte que atempti contra el deure de no discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol altra circumstància personal o social.
 2. b) Causar danys, injúries o ofenses als companys.
 3. c) La premeditació i la reiteració.
 4. d) La col.lectivitat i/o publicitat manifesta.

 

5.1. CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA I MESURES CORRECTORES

Són conductes contràries a les normes de convivència:

 1. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa. La mesura correctora serà: amonestació escrita per part del tutor/a de l’alumne/a o el director/a del Centre. En el cas de menors d’edat, els pares i les mares tindran coneixement escrit de l’amonestació.
 2. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del Centre. La mesura correctora serà: amonestació escrita per part del tutor/a de l’alumne/a, o el director/a del Centre. En el cas de menors d’edat, els pares i les mares tindran coneixement escrit de l’amonestació.
 3. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa. Les mesures correctores seran:
 4. a) Amonestació oral.
 5. b) Compareixença immediata davant el director/a del Centre.
 6. c) Amonestació escrita per part del tutor/a de alumne/a o el director/a del Centre.

En el cas dels menors d’edat, els pares i les mares tindran coneixement escrit de l’amonestació.

 1. d) Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries per un període màxim d’un mes. En el cas dels menors d’edat, els pares i les mares tindran coneixement escrit de la mesura.
 2. e) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. En el cas dels menors d’edat, els pares i les mares tindran coneixement escrit de la mesura.
 3. El deteriorament i maltractament causat intencionadament, de les dependències del Centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa (es prendrà com a referència el material amb un cost inferior a 30 euros). Les mesures correctores seran:
 4. a) Amonestació oral.
 5. b) Compareixença immediata davant el director/a del Centre.
 6. c) Amonestació escrita per part del tutor/a de l’alumne/a o el/la director/a del Centre. En el cas de menors d’edat, els pares i mares tindran coneixement escrit de l’amonestació.
 7. d) Suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries per un període màxim d’un mes. En el cas dels menors d’edat, els pares i les mares tindran coneixement escrit de la mesura.
 8. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, i que no constitueixi una falta de l’apartat 5.2. d’aquest reglament.

L’aplicació de les mesures correctores correspon a:

– Qualsevol professor/a del Centre quan la mesura sigui l’amonestació oral o la compareixença immediata davant el/la director/a del centre.

– El/la professor/a tutor/a en els casos anteriors i en el cas d’amonestació escrita per part del tutor/a de l’alumne/a.

– El/la director/a del Centre, en els casos anteriors, a més d’amonestació escrita per part del/la director/a del Centre, suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries per un període màxim d’un mes i suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius.

 

5.2 CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS QUALIFICADES COM A FALTES I SANCIONS

Són considerades conductes greument perjudicials:

 1. Els actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa.
 2. L’agressió física o amenaces contra altres membres de la comunitat educativa.
 3. Les vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, particularment aquelles que tinguin una implicació de gènere, sexual, racial o xenòfoba, o es realitzin contra l’alumnat més vulnerable per les seves característiques personals, socials o educatives.
 4. La suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i la falsificació o sostracció de documents i material acadèmic.
 5. El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del Centre, del material d’aquest o dels objectes i les pertinences d’altres membres de la comunitat educativa.
 6. Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament de les activitats del Centre.
 7. Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa del Centre.
 8. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència. Les sancions següents s’aplicaran amb l’obertura prèvia per part de la direcció d’una instrucció d’un expedient.

 

Correspondrà al director o directora del Centre imposar-les:

 1. a) La reparació econòmica dels danys causats al material del Centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.
 2. b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del Centre durant un període que no podrà ser superior al que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.
 3. c) Suspensió del dret d’assistència al Centre o a determinades classes per un període no superior a 15 dies lectius, sense la pèrdua del dret de l’avaluació contínua.
 4. d) Inhabilitació per cursar estudis al Centre durant el període que resti fins la finalització del corresponent curs acadèmic.
 5. e) Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al Centre.

 

L’inici de l’expedient s’ha d’acordar en el termini més breu possible, en qualsevol cas no superior a 10 dies des del coneixement dels fets. S’ha de formular un escrit amb el nom i cognoms de l’alumne/a, els fets imputats, la data de realització dels fets i el nomenament de la persona instructora. Això s’ha de comunicar per escrit a l’alumne/a, en el cas de menors d’edat als seus pare o tutors i a la persona instructora.

 

La persona instructora ha de practicar les actuacions que estimi pertinents per a l’aclariment dels fets esdevinguts així com la determinació de les persones responsables i formular una proposta de resolució.

 

Quan siguin necessàries mesures provisionals per garantir el normal desenvolupament de les activitats del Centre, en iniciar-se el procediment o en qualsevol moment de la instrucció de l’expedient, el director o directora, a proposta de l’instructor o la instructora, pot adoptar la suspensió temporal del dret d’assistència al Centre, a determinades classes o a determinades activitats per un període màxim de cinc dies lectius. En cas de menors d’edat, aquestes mesures s’han de comunicar als seus pares o tutors.

 

En casos molt greus, i després d’una valoració objectiva dels fets efectuada per l’instructor o la instructora, el director o directora, de manera molt excepcional tenint en compte la pertorbació de l’activitat del Centre, els danys causats i la transcendència de la falta, podrà prolongar el període màxim de la suspensió temporal, sense arribar a superar en cap cas el termini de quinze dies lectius. Durant aquestes mesures provisionals i mitjançant el tutor o la tutora, el Centre lliurarà a l’alumne o l’alumna un pla detallat de les activitats que ha de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al Centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua.

 

Correspondrà a la direcció resoldre els expedients i imposar les sancions que correspongui. La direcció del Centre ha de comunicar als pares, en el cas d’alumnes menors d’edat, la decisió que adopti als efectes dels expedients. Els pares, si ho creuen convenient, poden sol.licitar al Centre, en un termini de tres dies, la seva revisió per part del Consell escolar, el qual pot proposar les mesures que consideri oportunes. La resolució s’ha de dictar en un termini màxim d’un mes des de la data d’inici de l’expedient i s’ha de notificar a l’alumne/a, i als seus pares o tutors, si és menor d’edat, en el termini màxim de 10 dies.

 

5.3 PROCEDIMENT DE QUEIXES

Per tractar queixes o denúncies de l’alumnat, pares i mares, i professorat del Centre se seguirà el següent protocol basat en la Resolució de 24 de maig de 2004, de la Secretaria General del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

 1. Presentació per escrit de la queixa o denúncia al registre d’entrada de l’Oficina d’atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Cunit, des d’on es farà arribar al Departament d’Educació de l’Ajuntament i a la direcció del centre, adreçat a la direcció figurant la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i la signatura.
 2. La direcció estudiarà la documentació, farà les comprovacions oportunes amb les persones afectades, i durà a terme totes les actuacions d’informació, d’assessorament, de correcció i, si fa el cas, d’aplicació dels procediments de mediació.
 3. La direcció contestarà per escrit als que han presentat la queixa, amb constància de recepció, comunicant-los la solució a què s’ha arribat o, si s’escau, la desestimació motivada de la queixa. S’haurà d’informar també sobre quin és el següent nivell al qual poden adreçar-se si no queden satisfets per la resolució adoptada per la direcció del Centre. En el cas que la direcció sigui part directament interessada en la queixa, s’haurà d’abstenir i, en el seu lloc, ho farà el/la tècnic/a d’Educació del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cunit.
 4. Conclosa l’actuació de la direcció, s’informarà al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Cunit de la incidència produïda i la seva solució.

 

 1. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

En el marc general de les polítiques públiques de prevenció de riscos i de salut laboral, l’Administració municipal haurà d’establir mesures destinades a promoure el benestar i la millora de la salut laboral del professorat i del personal d’administració i serveis del centre, tant de diagnòstic com, especialment, de caràcter preventiu.

 

L’Administració municipal haurà de promoure la formació necessària per a la prevenció de riscos laborals i ha d’adoptar programes específics per a millorar les condicions de treball i perfeccionar els nivells de prevenció i de protecció.

DILIGÈNCIA

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord del Ple celebrat el dia 26 de juliol de 2012, publicant-se l’edicte d’aprovació inicial al BOPT núm. 183 el dia 7 d’agost de 2012, i l’edicte d’aprovació definitiu el BOPT núm. 233 del dia 8 d’octubre de 2012.