Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

TITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1

1.1.- El cementiri municipal de Cunit es un bé de servei públic que està subjecte a l’autoritat de l’Ajuntament, a qui li correspon la seva administració, direcció i tenir-ne cura, excepte en allò que sigui competència pròpia d’altres autoritats i organismes.

1.2.- La jurisdicció de l’Ajuntament de Cunit s’estén tant al Cementiri actual com als que eventualment puguin existir en el futur.

ARTICLE 2

 1. a) L’organització, conservació i condicionament del cementi­ri, i també de les construccions funeràries, dels serveis i instal·lacions.
 2. b) L’autorització a particulars per fer qualsevol mena d’obres o instal·lacions en el cementiri, així com la seva direcció i inspecció.
 3. c) L’atorgament de les concessions sepulcrals i el reconei­xement dels drets funeraris de qualsevol classe.
 4. d) La percepció dels drets i taxes que s’estableixin legalment.
 5. e) El compliment de les mesures sanitàries i higièniques dictades o que es dictin en el futur.
 6. f) El nomenament, direcció i cessació de personal del cemen­tiri.
 7. g) Les inhumacions, exhumacions, reduccions de restes, trasllats i, en general, tota activitat referida a cadàvers i restes.

ARTICLE 3

3.1.- No es podran efectuar enterraments fora del recinte del cementiri, i això vol dir en esglésies, capelles i qualsevol monument funerari, religiós o artístic sense l’autorització de les autoritats competents.

3.2.- Correspon a les empreses de serveis funeraris, la prestació dels treballs propis del servei, i també la con­ducció de cadàvers, trasllat de restes, subministrament de taüts i capelles, fins al lliurament de les restes mortals al personal del cementiri per a la seva inhumació.

ARTICLE 4

Els ministres o representats de diferents confessions reli­gioses o d’entitats legalment reconegudes podran disposar el que creguin més convenient per la celebració dels enterra­ments d’acord amb les normes aplicables a cadascun dels casos i amb el respecte que correspon als difunts.

TITOL II.- DEL PERSONAL

CAPITOL I: Normes relatives a tot el personal

ARTICLE 5

El personal del cementiri estarà integrat per funcionaris o personal laboral contractat o personal eventual en els termes legalment establerts. Els seus drets i deures es regularan segons el que disposen aquesta Ordenança i les disposicions generals d’aplicació en cada cas. L’Ajuntament podrà designar, entre tots, un encarregat general, quan ho requereixin les circumstàncies.

ARTICLE 6

El personal del cementiri haurà de portar l’uniforme que aprovi l’Ajuntament, i que li serà facilitat per aquest, fent-lo servir únicament en aquell recinte.

ARTICLE 7

El personal del cementiri complirà l’horari que determini l’òrgan competent de l’Ajuntament, així com les hores extra­ordinàries que hauran d’efectuar-se per necessitats del servei.

ARTICLE 8

El personal realitzarà els treballs i funcions que li co­rresponguin, i solucionarà, dins les seves possibilitats, les sol·licituds i queixes que es facin i tractarà el públic amb la consideració i deferència oportunes.

ARTICLE 9

El personal, a qui fa referència aquest capítol, no es podrà dedicar a cap treball per a particulars que estigui relacio­nat amb els cementiris municipals.

CAPITOL II: De l’encarregat del cementiri

ARTICLE 10

La conservació, neteja i vigilància dels cementiris estan encomanats a l’encarregat general.

ARTICLE 11

Son funcions de l’encarregat:

 1. a) Obrir i tancar les portes del cementiri a l’hora assenya­lada pels serveis funeraris municipals en cada època de l’any.
 2. b) Fer-se càrrec de les llicències d’enterrament.
 3. c) Firmar les cèdules d’enterrament i retornar-les, conjun­tament amb les llicències esmentades en l’apartat anterior, als serveis funeraris municipals.
 4. d) Arxivar la documentació que es rebi.
 5. e) Vigilar el recinte del cementiri i informar de les anoma­lies que s’observin a l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals.
 6. f) Complir les ordres que es rebin de l’esmentat òrgan quant a l’ordre i organització dels serveis del cementiri.
 7. g) Impedir l’entrada o sortida del cementiri de restes mortals i objectes si no es disposa de la corresponent auto­rització.
 8. h) Impedir l’entrada al cementiri de gossos i altres ani­mals.
 9. i) Exigir als particulars la presentació de la llicència municipal per a la realització de qualsevol obra.
 10. j) Vigilar que la resta dels treballadors del cementiri compleixi puntualment les seves obligacions i informar de les faltes que es facin a l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals.
 11. k) Distribuir el treball als ajudants i peons, d’acord amb les necessitats del servei i les instruccions que es rebin de l’esmentat òrgan.
 12. l) Disposar la realització de les inhumacions, exhumacions, trasllats i altres serveis, una vegada presentada la docu­mentació necessària, vigilar i quedar-se al peu de la sepul­tura perquè es realitzi correctament, fins al final.
 13. ll) Tenir cura que tots els departaments del cementiri es trobin sempre en perfecte estat de neteja, conservació i ordre.
 14. m) Impedir, rigorosament, l’entrada al cementiri de tota persona o grup, que pels seus gestos, comportament o altres motius ostensibles, puguin pertorbar la tranquil·litat del recinte o alterar les normes de respecte inherents a aquest lloc.
 15. n) Cuidar-se de les plantes i arbrat de l’interior del recinte.

ARTICLE 12

L’encarregat general podrà, sota la seva responsabilitat, delegar les funciones esmentades en l’article anterior a la resta de personal del cementiri i ho haurà de posar, no obstant això, en coneixement del seu superior o òrgan admi­nistratiu responsable dels serveis funeraris municipals.

ARTICLE 13

En tot el que faci referència a l’organització i funciona­ment del cementiri, l’encarregat general estarà sota la direcció de l’òrgan responsable dels serveis funeraris municipals.

CAPITOL III: De la resta de personal del cementiri

ARTICLE 14

Correspon a la resta de personal del cementiri la realitza­ció dels treballs materials que siguin necessaris en aquell recinte, com ara les operacions ordinàries d’enterraments, exhumacions, trasllats i similars, sempre sota la direcció de l’encarregat general i de totes les persones delegades per aquest.

ARTICLE 15

En tots aquells treballs que ho requereixin, el personal de cementiri estarà dotat de guants de goma i caretes protecto­res contra les emanacions.

TITOL III.- POLICIA ADMINISTRATIVA I SANITARIA DEL CEMENTIRI

CAPITOL I: De l’administració del cementiri

ARTICLE 16

La secció de l’Ajuntament encarregada dels serveis funeraris municipals es farà càrrec de l’administració del cementiri.

ARTICLE 17

Corresponen als serveis funeraris municipals les següents competències:

 1. a) Expedir les llicències d’inhumacions, exhumacions i trasllats.
 2. b) Expedir les cèdules d’enterraments.
 3. c) Portar el llibre de registre d’enterraments i el fitxer de sepultures, nínxols i panteons.
 4. d) Practicar els assentaments corresponents en tots els llibres- registre.
 5. e) Expedir els títols i anotar les transmissions d’acord amb els decrets municipals corresponents.
 6. f) Cobrar els drets i taxes per la prestació dels serveis funeraris del cementiri, de conformitat amb l’ordenança fiscal corresponent.
 7. g) Formular a l’Ajuntament les propostes necessàries en relació amb aquells punts que es considerin oportuns per a la bona gestió dels serveis del cementiri.
 8. h) Qualsevol altra funció relacionada amb els serveis del cementiri que no estigui atribuïda expressament a un altre òrgan municipal.

ARTICLE 18

Correspon al responsable administratiu, encarregat dels serveis funeraris municipals:

 1. a) Cursar a l’encarregat les instruccions oportunes respecte a la documentació dels cementiris i coordinar amb els altres òrgans municipals competents, tot allò que fa referència al funcionament, conservació, vigilància i neteja dels cementi­ris.
 2. b) Expedir els informes que se sol·licitin i conformar les certificacions amb referència als llibres i altres documents que es facin en el servei.
 3. c) Adoptar totes les mesures de caràcter urgent que siguin necessàries pel bon funcionament dels serveis del cementiri, sempre que aquestes no puguin ser consultades prèviament amb la resta d’òrgans competents o amb el regidor delegat. Haurà d’informar-ne tan aviat com sigui possible.

ARTICLE 19

Ni l’Ajuntament ni cap dels seus òrgans ni personal, assumi­rà cap responsabilitat  respecte a robatoris i desperfectes que puguin cometre terceres persones en les sepultures i objectes que es col·loquin en els cementiris, fora dels casos previstos en la legislació vigent. Així mateix, el personal dels cementiris no es farà responsable de la ruptu­ra, en el moment d’obrir un nínxol,  de les làpides col·locades per particulars.

CAPITOL II: De l’ordre i govern interior del cementiri

ARTICLE 20

De conformitat amb que el preveu en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria en els cementiris municipals es disposa­rà:

 1. a) Dipòsit de cadàvers.
 2. b) Sala d’autòpsies i embassaments.
 3. c) Crematori destinat a la destrucció de robes i tots aquells objectes que no siguin restes humanes, procedents de la evacuació i neteja de sepultures.
 4. d) Sector destinat a l’enterrament de les restes humanes procedents d’avortament, intervencions quirúrgiques i ampu­tacions.
 5. e) Un nombre de sepultures buides proporcional al cens de població del municipi.
 6. f) Dependències administratives.
 7. g) Instal·lacions per a l’agençament i desinfecció del personal del cementiri.
 8. h) Magatzem de materials i utensilis necessaris per als tre­balls de conservació i manteniment del cementiri.
 9. i) Serveis sanitaris públics.

ARTICLE 21

En el cementiri s’habilitarà un o diversos llocs destinats a ossera general per recollir les restes resultants de la neteja i desallotjament de nínxols i sepultures. En cap cas es podran reclamar les restes una vegada dipositats en les osseres. Es podran emportar restes de la ossera amb finali­tats pedagògiques, mitjançant l’autorització escrita de l’Ajuntament, el qual no podrà concedir-la si l’interessat no compta prèviament amb la petició escrita del centre en què realitza els seus estudis i, si fos necessari, del departament corresponent de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.

ARTICLE 22

El cementiri restarà obert durant les hores que determinen els serveis funeraris municipals, d’acord amb les circums­tàncies de cada època de l’any.

Correspondrà a l’encarregat general o persona en qui dele­gui, l’obertura i tancament de les portes i la guarda de les claus.

L’horari d’obertura i tancament serà exposat en un lloc visible de l’entrada principal.

Els visitants del Cementiri s’hauran de comportar amb el respecte que cal dins del recinte, i per això, no es perme­trà cap acte que directament o indirectament suposi profana­ció.

ARTICLE 23

Amb excepció dels cadàvers que siguin conduïts en servei especial extraordinari, no se n’admetrà cap fora de les hores assenyalades per a l’obertura al públic del cementiri. Dins d’aquest horari, podrà establir-se un marge a partir del qual, i fins a l’hora de tancament del cementiri, no podrà practicar-se cap enterrament, de manera que els cadà­vers que siguin ingressats dins l’esmentada franja horària hauran de conduir-se al dipòsit municipal per realitzar la seva inhumació al dia següent.

ARTICLE 24

24.1.- No es permetrà l’entrada al cementiri de cap classe d’animals que puguin pertorbar el recolliment i bon ordre. Tampoc es permetrà l’accés de vehicles de transport, excepte els vehicles municipals de servei, els de les empreses de serveis

funeraris i aquells que portin materials de cons­trucció que hagin d’ésser utilitzats en el propi cementiri, sempre que els conductors vagin provistos de les correspo­nents llicències i autoritzacions.

24.2.- En tot cas, els propietaris dels esmentats mitjans de transport seran responsables dels desperfectes produïts a les vies o instal·lacions del cementiri i estaran obligats a l’immediata reparació, o en el seu cas, a la indemnització dels danys causats. Absent el propietari, la mateixa respon­sabilitat podrà ésser inmediatament exigida al conductor del vehicle que hagi causat el dany.

ARTICLE 25

L’entrada de materials per a l’execució d’obres es permetrà, únicament, durant l’horari que  fixin amb aquesta finalitat els serveis funeraris municipals.

Les obres que siguin realitzades per particulars, hauran d’executar-se durant l’horari d’obertura al públic i hauran de comptar amb les llicències i autoritzacions a què es refereixen al primer paràgraf de l’article anterior.

ARTICLE 26

Es prohibeix executar dins el cementiri operacions de serrar peces o marbres, així com de desbastar o altres similars. Quan, per circumstàncies especials, calgui fer-ho, s’haurà de sol·licitar l’autorització del personal del cementiri que haurà de designar el lloc concret on s’hauran de fer aquests treballs.

ARTICLE 27

Durant la nit, queda expressament prohibit portar a terme enterraments i realitzar qualsevol classe de treballs dins el recinte del cementiri, excepte casos excepcionals deguda­ment justificats.

ARTICLE 28

Els òrgans municipals competents tindran cura dels treballs de conservació i neteja generals del cementiri. La neteja i conservació de les sepultures i dels objectes e instal·lacions aniran a càrrec dels particulars.

En cas  que els particulars incomplissin el deure de neteja i conservació de les sepultures, i quan s’apreciï estat de deteriorament, els serveis funeraris municipals requeriran al titular del dret afectat, i si aquest no realitzés els treballs en el temps assenyalat, l’Ajuntament podrà realit­zar-ho de forma subsidiària, al seu càrrec, sense perjudici del que preveu l’article 74 d’aquest Reglament quan a la caducitat de l’esmentat dret.

CAPITOL III: Del dipòsit de cadàvers

ARTICLE 29

Als cadàvers als quals no s’hagi de que practicar la inhuma­ció immediatament després de la seva arribada al cementiri, seran col·locats en el dipòsit de cadàvers.

ARTICLE 30

Les autoritats judicials i sanitàries podran ordenar l’in­grés en el dipòsit, d’aquells cadàvers que es preveu que siguin inhumats en el cementiri, abans de transcorregudes vint-i-quatre hores després de la mort.

ARTICLE 31

Als particulars no els està permesa l’estada en el dipòsit de cadàvers, mentre n’hi hagi, excepte les visites autorit­zades durant un temps limitat.

CAPITOL IV: Inhumacions, Exhumacions, Trasllat i Autòpsies

ARTICLE 32

Les inhumacions, exhumacions i trasllats de cadàvers o restes s’efectuaran segons les normes del Reglament de Policia Sanitària Mortuòria i d’acord amb el que disposen els articles següents.

ARTICLE 33

Tota inhumació, exhumació o trasllat es realitzarà amb l’autorització dels serveis funeraris municipals i de les autoritats sanitàries corresponents, en aquells casos que sigui necessari.

ARTICLE 34

En tota petició d’inhumació l’empresa de serveis funeraris corresponent presentarà a les oficines municipals els docu­ments següents:

 1. a) Títol funerari o sol·licitud d’aquest
 2. b) Llicència d’enterrament
 3. c) Autorització judicial, en els casos diferents a la mort natural

ARTICLE 35

A la vista de la documentació presentada, s’expedirà la llicència per donar sepultura.

ARTICLE 36

En la llicència per donar sepultura es farà constar:

 1. a) Nom i cognoms del difunt
 2. b) Data i hora de la defunció
 3. c) Lloc d’enterrament
 4. d) Si s’ha de procedir a la reducció de restes
 5. e) Si el cadàver ha d’estar o no en el dipòsit

ARTICLE 37

L’encarregat general del cementiri retornarà la cèdula d’enterrament als serveis funeraris municipals, degudament firmada, com a justificació expressa de que s’ha portat a terme i per a la seva anotació en el llibre-registre corresponent.

ARTICLE 38

Si per poder portar a terme una inhumació en una sepultura que contingui cadàvers o restes fos necessari procedir a la seva reducció, s’efectuarà aquesta operació, quan així sigui sol·licitada, en presència del titular de la sepultura o persona en qui delegui.

ARTICLE 39

El nombre d’inhumacions successives en cadascuna de les sepultures només estarà limitat per la seva capacitat res­pectiva, excepte la limitació voluntària, expressa i fefaent disposada pel titular, ja sigui en relació al nombre d’inhu­macions o determinant nominalment les persones, els cadàvers de les quals podran ser enterrats en la sepultura de què es tracti.

ARTICLE 40

En el moment de presentar un títol per efectuar una inhuma­ció, s’identificarà la persona a favor de la qual s’hagi estès.

En tot cas, la persona que presenti el títol haurà de justi­ficar la seva intervenció i legitimació per requeriment dels serveis funeraris municipals.

ARTICLE 41

Per efectuar la inhumació d’un cadàver que no sigui el del propi titular, en els casos en que no fos presentat el títol, es requerirà la conformitat del titular i, en la seva absència, de qualsevol que tingui dret a succeir-lo en la seva titularitat.

ARTICLE 42

42.1.- No es podran realitzar trasllats de restes sense l’obtenció del permís expedit pels serveis funeraris munici­pals. Aquest permís només es concedirà en els següents supòsits:

 1. a) Quan les restes inhumades en dos o més nínxols es tras­lladin a un de sol, i retornar les restants propietats a l’Ajuntament, de conformitat amb l’article anterior.
 2. b) Quan es tracti de trasllats procedents d’altres munici­pis.
 3. c) En aquells casos excepcionals en què ho acordin els ser­veis funeraris municipals.

42.2.- No obstant això, excepte disposició general que ho autoritzi, no podran realitzar-se trasllats o remocions de restes fins que hagin transcorregut dos anys des de la inhumació, o cinc si la causa de la mort representés un greu perill sanitari. Les excepcions als esmentats terminis s’aplicaran de conformitat amb el que preveu el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

ARTICLE 43

43.1.- Per a l’exhumació d’un cadàver o de les restes, per a la seva inhumació en un altre cementiri, serà necessària la sol·licitud del titular de la sepultura de què es tracti, acompanyada de la corresponent autorització sanitària, tenint en compte que han de transcórrer els terminis esta­blerts en l’article anterior.

43.2.- Si la inhumació s’ha d’efectuar en una altra sepultu­ra del mateix cementiri caldrà, a més, la conformitat del titular d’aquesta sepultura.

Això no obstant, i amb la finalitat que els serveis funera­ris puguin autoritzar-ho, caldrà que es compleixin els requisits exposats en l’article anterior.

ARTICLE 44

Els enterraments en els cementiris municipals es realitzaran sense cap discriminació per raons de religió o de qualsevol altre tipus.

ARTICLE 45

La col·locació d’epitafis o de làpides requerirà el permís previ dels serveis funeraris municipals. En cas de que aquests envaeixin terreny o espai d’altres sepultures, seran retirats tot seguit per requeriment dels esmentats serveis, que procediran a l’execució forçosa dels acords que adoptin, en cas que els interessats no els atenguin dins els terminis establerts.

TITOL V.- DELS DRETS FUNERARIS

CAPITOL I: Dels drets funeraris en general

ARTICLE 46

El dret funerari comprèn les concessions i arrendaments a què es refereix el present títol. Els drets funeraris seran atorgats i reconeguts per l’Ajuntament d’acord amb les prescripcions d’aquesta Ordenança i amb les normes generals sobre contractació local.

ARTICLE 47

Tot dret funerari s’inscriurà en el llibre-registre corres­ponent i les concessions s’hauran d’acreditar mitjançant l’expedició del títol que sigui procedent.

ARTICLE 48

El dret funerari implica només l’ús de les sepultures del cementiri i la titularitat dominical correspon, únicament, a l’Ajuntament de conformitat amb el que estableix l’article 1 d’aquesta Ordenança.

ARTICLE 49

El dret funerari definit en l’article anterior tindrà per causa i finalitat el sepeli de cadàvers i de restes humanes i, per tant, tan sols podrà obtenir-se en el moment de la defunció i en els supòsits esmentats a l’article 42.

ARTICLE 50

Els nínxols i qualsevol tipus de construcció que hi hagi al cementiri es consideren béns exclosos de comerç; en conse­qüència, no podran ser objecte de compra-venda, permuta o transacció de cap classe. Només seran vàlides les transmis­sions previstes en aquesta Ordenança.

ARTICLE 51

51.1.- Les obres de caràcter artístic que s’hi instal·lin, revertiran a favor de l’Ajuntament en finalitzar la conces­sió. Les esmentades obres, una vegada instal·lades en la sepultura corresponent, no podran ésser retirades del cemen­tiri municipal sense autorització expressa de l’Ajuntament, i només per a la seva conservació.

51.2.- El mateix règim s’aplicarà a qualsevol altra instal·lació fixa existent en les sepultures del cementiri, encara que no tinguin caràcter artístic. S’entendrà per instal·lació fixa qualsevol que estigui unida o adossada de tal forma a la sepultura, que el fet de retirar-la pugui implicar un deteriorament, per petit que sigui.

ARTICLE 52

Quan mori el titular sense haver atorgat testament i sense deixar cap parent, el dret funerari revertirà a l’Ajunta­ment, una vegada transcorregut el termini pel qual fou atorgat.

ARTICLE 53

Gaudir d’un dret funerari portarà implícit el pagament de la taxa o preu públic corresponent a la seva obtenció, i també l’obligació de contribuir a la conservació del cementiri, de conformitat amb les disposicions de l’ordenança fiscal municipal relativa a aquesta matèria.

CAPITOL II: Dels drets funeraris en particular. De les con­cessions i arrendaments

ARTICLE 54

54.1.- Les concessions i arrendaments podran atorgar-se:

 1. a) A nom d’una sola persona física.
 2. b) A nom d’una comunitat o associació religiosa, establiment assistència o hospitalari, reconeguts per l’administració pública per a ús exclusiu dels seus membres o dels seus beneficiaris o acollits.
 3. c) A nom de corporacions, fundacions, o entitats legalment constituïdes per a l’ús exclusiu dels seus membres o treba­lladors.

54.2.- El nombre màxim de concessions i arrendaments que simultàniament cada titular podrà disposar serà de cinc, llevat dels supòsits excepcionals i degudament motivats, que pugui atorgar la Junta de Govern Local.

ARTICLE 55

En cap cas podran ser titulars de concessions ni d’altre dret funerari, les companyies d’assegurances de previsió i similars i, per tant, no tindran efectes davant l’Ajuntament les clàusules de les pòlisses o contractes que es concertin, si pretenen cobrir altres drets que no siguin els de propor­cionar als assegurats el capital necessari per abonar el dret funerari de què es tracti.

ARTICLE 56

Les concessions s’acreditaran mitjançant el corresponent títol, que serà expedit per l’Administració Municipal. En els títols de concessió hi haurà de constar:

 1. a) Les dades que identifiquin el nínxol, panteó o sepultura.
 2. b) Data de l’acord municipal d’adjudicació.
 3. c) Nom i cognoms del titular i DNI
 4. d) Nom i cognoms de les persones, al cadàver de les quals es refereixen les inhumacions, exhumacions, trasllats i drets d’aquestes operacions.
 5. e) Drets inicials abonats en concepte de drets funeraris.

ARTICLE 57

57.1.- En cas de deteriorament, sostracció o pèrdua d’un títol funerari, s’expedirà un duplicat amb la sol·licitud prèvia de l’interessat.

57.2.- Els errors en el nom o de qualsevol altre tipus, que s’endevinin en els títols funeraris, es corregiran a instàn­cia del seu titular, prèvia justificació i comprovació.

ARTICLE 58

Les concessions de nínxols tindran una durada màxima de 49 anys i seran improrrogables. Al seu termini, el titular o les persones que es subroguin per herència o altre títol podran escollir entre: sol·licitar una concessió o arrenda­ment d’un nínxol de restes o traslladar els existents en el nínxol de què es tracti a l’ossera general.

ARTICLE 59

59.1.- Els enterraments que successivament es realitzin en un mateix nínxol, no alteraran el dret funerari.

Únicament, si un cadàver és enterrat quan el termini que falti per a la finalització de la concessió, o en el seu cas, de la pròrroga, sigui inferior al legalment establert per al trasllat o remoció de cadàvers, l’esmentat termini es prorrogarà excepcionalment per un període de cinc anys des de la data de l’enterrament.

59.2.- Al termini d’aquesta pròrroga excepcional de cinc anys, s’aplicarà el que disposa l’article 58.

ARTICLE 60

Durant el transcurs de la pròrroga a què es refereix l’arti­cle anterior, no podrà practicar-se cap nou  enterrament en el nínxol de què es tracti.

ARTICLE 61

Els arrendaments de nínxols s’adjudicaran per un termini de tres o cinc anys si la defunció hagués tingut lloc per malaltia infecciosa.

ARTICLE 62

62.1.- Transcorregut el període de lloguer, podran atorgar-se noves pròrrogues, sempre que els interessats ho sol·licitin amb vuit dies d’antelació a la data de fina­lització.

62.2.- Cadascuna de les pròrrogues tindran un termini no inferior a 3 anys, amb una duració total de 15 anys.

62.3.- Transcorregut aquest temps, regirà allò que estableix l’article 58.

ARTICLE 63

En qualsevol cas, no atendre els requeriments per a la rehabilitació de qualsevol títol funerari a la finalització dels terminis establerts en aquesta ordenança, implicarà necessàriament la reversió del dret corresponent a l’Ajunta­ment amb la sepultura que li representi i el trasllat de les restes existents en les sepultures, del qual el dret no ha estat renovat, a la ossera comú.

ARTICLE 64

El titular de la sepultura podrà adquirir amb caràcter temporal els nínxols arrendats, mitjançant el seu pagament de conformitat amb el que determini l’ordenança fiscal. La duració d’aquesta concessió es veurà disminuïda pel termini que hagi estat llogat.

ARTICLE 65

Les restes pertanyents a personalitats il·lustres a criteri de la Corporació, no seran traslladades a l’ossera comú si correspongués fer-ho per alguna de les circumstàncies assen­yalades en els articles anteriors. En aquest cas, i com a excepció, l’Ajuntament adoptarà els mitjans necessàries a fi que les esmentades restes estiguin en una sepultura indivi­dualitzada o que permeti la fàcil identificació.

ARTICLE 66

No obstant això, el termini assenyalat per a les concessions i arrendament, si per qualsevol motiu hagués de clausurar-se el cementiri abans de finalitzar l’esmentat termini, els titulars dels respectius drets podran ser indemnitzats pel termini pendent de transcórrer, encara que pel càlcul de la indemnització es tindrà en compte -únicament- l’import de la taxa abonada, i no el de l’obra o instal·lacions executades pel concessionari o arrendatari.

CAPITOL III: De les inhumacions de beneficència i fosa comú

ARTICLE 67

Hi haurà sepultures destinades a la inhumació de cadàvers corresponents a persones que no tinguin medis econòmics per sufragar les despeses derivades del sepeli. Aquestes, no podran ser objecte de concessió ni arrendament i la seva utilització no reportarà cap dret.

ARTICLE 68

En aquestes sepultures no es podrà col·locar cap làpida o epitafi i, tan sols, constarà que són propietat municipal.

ARTICLE 69

Transcorregut el termini establert en l’article 42, es procedirà al trasllat de les restes a la fossa comuna.

ARTICLE 70

70.1.- Els familiars d’un difunt, o altres persones que es considerin interessades, no podran reclamar -sota cap pre­text- el cadàver enterrat en una fossa comuna.

70.2.- Cal exceptuar els casos en què així ho disposi l’au­toritat judicial o sanitària.

CAPITOL IV: De la transmissió dels drets funeraris

ARTICLE 71

71.1.- De conformitat amb el que preveu l’article 50 d’aquest Reglament, en produir-se la mort del titular d’un dret funerari, tindran dret a la transmissió al seu favor per aquest ordre: els hereus testamentaris, el cònjuge supervi­vent o, si cal, les persones a les quals correspon la successió intestada.

71.2.- Si el causant hagués instituït diversos hereus o si no hi hagués cònjuge supervivent, i diverses persones resul­tessin hereus de l’interessat, la titularitat del dret funerari serà reconeguda en favor del cohereu que, per majoria, designin els restants en el termini de tres mesos a partir de la mort del causant o de la data en què sigui dictat l’acte de declaració d’hereus. Si no fos possible la majoria, el dret serà reconegut en favor del cohereu de major edat.

ARTICLE 72

S’estimaran vàlides les cessions a títol gratuït del dret funerari sobre sepultures per actes “inter-vivos” a favor de familiars del titular, en línia directa i col·lateral fins a quart grau, ambdós per consanguinitat i fins al segon grau per afinitat, com també a cònjuges o persones que acreditin llaços d’afectivitat i convivència amb el titular per un mínim de cinc anys anteriors a la transmissió.

Així mateix s’estimaran vàlides aquelles que es defineixin a favor d’hospitals, entitats benèfiques o religioses amb personalitat jurídica segons la llei.

La cessió entre estranys, encara que fos gratuïta, resta expressament prohibida.

ARTICLE 73

Les successives transmissions d’un dret funerari no altera­ran la duració del termini pel qual fou inicialment conce­dit.

ARTICLE 74

El titular d’un dret funerari podrà renunciar sempre que en la sepultura corresponent no hi hagi restes inhumats. Amb aquesta finalitat dirigirà la sol·licitud a l’ Ajuntament, que haurà de ser posteriorment ratificada mitjançant compa­reixença personal de la persona interessada, o si s’escau, del seu representat legal.

CAPITOL V: De la pèrdua o caducitat dels drets funerari

ARTICLE 75

Es decretarà la pèrdua o caducitat del dret funerari, amb reversió de la corresponent sepultura a l’ Ajuntament en els següents casos:

 1. a) Per estat ruïnós de l’edificació, declarat amb l’informe tècnic previ, i l’incompliment del termini que s’assenyali al titular per la seva reparació i condicionament, després de la tramitació de l’expedient amb audiència a la persona interessada.
 2. b) Per abandó de la sepultura. Es considerarà com tal el transcurs d’un any des de la mort del titular sense que els hereus o persones subrogades per herència o un altre títol hagin demanat la transmissió al seu favor.

Si els hereus o persones subrogades per herència u altre títol compareguessin demanant la transmissió i la sepultura es trobés en estat deficient, s’haurà de condicionar en el termini de tres mesos. Transcorregut aquest període sense  realitzar les reparacions necessàries, es decretarà la caducitat del dret funerari, amb reversió a l’Ajuntament.

 1. c) Pel transcurs dels terminis pels que fou concedit el dret, sense que s’hagi sol·licitat la seva renovació o pròrroga, de conformitat amb el que disposa el capítol II d’aquest mateix títol.
 2. d) Per falta de pagament dels drets o taxes dins dels termi­nis corresponents.
 3. e) Per renúncia expressa del titular en la forma prevista en l’article 74.

ARTICLE 76: Retrocessió de sepultures

L’Ajuntament podrà exercir la retrocessió de sepultures adjudicades per concessió, d’acord amb les condicions se­güents:

 1. a) Sol·licitud voluntària del mateix titular o del posseïdor de del títol.
 2. b) Sepultura desocupada o que hagin transcorregut els termi­nis estipulats a l’art. 42.2 d’aquest Reglament.
 3. c) Abonament de la indemnització, calculada d’acord amb l’article 66 del present Reglament aplicant una minusvalora­ció d’un vint per cent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En les matèries no previstes expressament en aquesta Ordenan­ça, s’aplicarà el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria vigent.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Els drets funeraris existents en l’actualitat seguiran conservant el règim vigent aplicable en el moment de l’adju­dicació, llevat que la legislació de Béns dels Ens Locals establís obligatòriament un altre règim.

Segona

Els hereus i les persones subrogades per herència o altre títol que no hagin sol·licitat la transmissió del dret funerari, al seu favor, corresponent en el moment d’entrada en vigor d’aquestes Ordenances tindran un any per efectuar-ho; transcorregut aquest es decretarà la pèrdua del dret funerari amb reversió de la sepultura corresponent a l’Ajun­tament.

Tercera

No obstant allò que estipula el Títol II, l’Ajuntament podria encarregar aquestes tasques a empreses o particulars mitjançant la prestació de gestió indirecta més adequada a les seves necessitats, i haurà de complir, en tot cas, les obligacions estipulades en el títol esmentat.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació.

DILIGÈNCIA

Per fer constar que el present Reglament regulador dels serveis funeraris municipals va estar aprovat per la Corpo­ració municipal en sessió realitzada amb data 24 de febrer de 1994, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 88 de 18 d’abril de 1994 i el text íntegre al BOPT núm. 186 de 12 d’agost de 1994, consta de 5 capítols, 76 articles, 1 dispo­sició addicional, 3 de transitòries i 1 final.

L’article 58 d’aquesta ordenança ha estat modificat, segons acord de Ple celebrat el dia 9 d’octubre de 2006 publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 238 de 17 d’octubre de 2006, i el definitiu en el BOPT núm. 292 de 22 de desembre de 2006.