Data de l'última modificació: 04/06/2018

La descarrega del fitxer PDF pot trigar una estona, fins a 1 mínut, no cal tornar a fer clic a botó

Índex

CAPITOL I: De l’àmbit d’aplicació.

Article 1

1.1.- L’ús de la llengua catalana per part de l’Ajuntament de Cunit i dels organismes que en depenen, tals com patro­nats, societat anònimes municipals o qualsevol altre, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament.

1.2.- Les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o qualsevol altra fórmula de les regulades a la normativa de règim local, també es regeixen pels mateixos criteris.

1.3.- L’Ajuntament  vetlla perquè en els ens i les  activitats en què participi mitjançant convenis, consorcis o altres formes de convinença, s’hi apliquin els criteris establerts en aquest Reglament.

1.4.- L’Ajuntament manté un  servei de català amb  l’objec­tiu d’impulsar la normalització lingüística. Tots els orga­nismes abans esmentats han d’ajustar-se als criteris d’ús lingüístic que difongui el centre de  servei de català.

CAPITOL II: De l’ús lingüístic general

Article 2

D’una manera general, l’Ajuntament  ha d’emprar el català per a les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.

CAPITOL III: De l’ús en l’organització municipal

Article 3

3.1.- Les actuacions internes de l’Ajuntament s’han de fer en català.

3.2.- Les actes de les sessions que realitzi l’Ajuntament   en Ple, la Junta de Govern Local i les comissions informatives s’han de redactar en llengua catalana. També s’hi han de redactar les actes dels diversos patronats, consells i entitats amb personalitat jurídica dependents d’aquest Ajuntament.

3.3.- L’Alcaldia i les regidories, i també les diverses  dependències  administratives o serveis, en la seva actuació administrativa han de redactar la documentació en llengua catalana.

3.4.- Tots els impresos utilitzats pels diferents òrgans de l’Ajuntament s’han de redactar en català.

3.5.- Els rètols indicatius d’oficines i despatxos, les  capçaleres de tota classes d’impresos, els segells de goma, els mata-segells i altes elements anàlegs han de ser escrits en català.

3.6.- Les màquines d’escriure i les impressores dels ordinadors han d’estar adaptades per al funcionament en llengua catalana. Els programes i tot el material ofimàtic també s’hi ha d’adaptar, en la màxima mesura possible.

Article 4

4.1.- L’Ajuntament, en els contractes pels quals s’encarreguin a tercers estudis, projectes i treballs, farà constar una clàusula en la qual s’especificarà que el treball es lliurarà en llengua catalana.

4.2.- L’Ajuntament ha de  vetllar perquè els seus contractistes i  proveïdors presentin la documentació en català i perquè, en la màxima mesura possible, facin ús del català en els béns i en els serveis que són objecte del contracte. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions, o taba, dels contractes administratius que aprovi l’Ajunta­ment.

CAPITOL IV: De les relacions amb els administrats

Article 5

5.1.- Tots els expedients administratius de l’Ajuntament  s’han de tramitar en llengua catalana.

5.2.- L’expedició de documents o de testimoniatges d’expedients es farà en català o, si la persona sol·licitant ho demana expressament, en castellà.

5.3.- Les comunicacions i les notificacions dirigides a  persones físiques i jurídiques residents en l’àmbit lingüís­tic català, s’han de fer en llengua catalana, sense perjudi­ci del dret dels ciutadans a rebre-les, si ho demanen ex­pressament, en castellà.

5.4.- La sol·licitud de traducció, que facin les persones interessades  d’acord amb els dos apartats anteriors en el termini de 7 dies a partir de la recepció de la notificació en català, suspendrà els terminis establerts en els procedi­ments fins que no es faciliti la traducció corresponent.

5.5.- Els documents, les comunicacions i les notificacions dirigides a  persones residents a la resta de l’Estat espan­yol s’han de trametre normalment en la seva versió al caste­llà o, quan sigui possible, en la llengua oficial pròpia, preferiblement acompanyats del text català.

5.6.- Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a persones residents fora de l’Estat espanyol es poden redactar en una llengua del territori on van adreça­des, en català, en castellà o en diverses d’aquestes llen­gües.

Article 6

Els impresos s’han d’oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels inte­ressats.

Article 7

Només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància especial ho recomani, d’acord amb les orientacions que estableixi la Comissió interdepartamental de seguiment a què es refereix l’article 23, a proposta del servei de català. El text català hi ha de figurar de forma preferent.

Article 8

En les seves comunicacions administratives orals, el perso­nal de l’Ajuntament ha d’emprar la llengua catalana, llevat que l’administrat demani expressament ser atès en castellà. Així mateix, es pot recórrer a qualsevol llengua o mitjà que faciliti la comunicació en cas que sigui necessari.

Article 9

Els documents públics i els contractuals atorgats per l’Ajuntament s’han de redactar sempre en català. En cas que l’Ajuntament concorri junt amb altres atorgants, el document s’ha de redactar també en la llengua que s’acordi.

CAPITOL V: De les relacions institucionals

Article 10

 1. La documentació que l’Ajuntament adreci a qualsevol de les administracions públiques situades als territoris de l’àmbit lingüístic català s’ha de redactar en llengua cata­lana.
 2. Les comunicacions de l’Ajuntament adreçades a l’Adminis­tració civil o militar de l’Estat i a la Justícia dins l’àmbit lingüístic català s’han de redactar en llengua catalana.

Article 11

Els documents i les còpies de documents de l’Ajuntament adreçats a les administracions públiques fora de l’àmbit lingüístic català i dins l’Estat espanyol s’han de trametre en castellà o, si és possible, en la llengua oficial pròpia, preferiblement acompanyats del text català. Cal indicar, si escau, que el text és traducció de l’original català.

Article 12

No obstant el que es diu en l’article anterior, els docu­ments i les còpies de documents de l’Ajuntament adreçats a les administracions públiques fora de l’àmbit lingüístic català, i especialment els adreçats als organismes centrals d’abast estatal o supraestatal, s’adreçaran en català sempre que sigui possible perquè la normativa de l’òrgan respectiu ho permeti o per qualsevol altre motiu.

CAPITOL VI: Dels avisos, publicacions o activitats públiques.

Article 13

La retolació pública de tota mena s’ha de redactar en cata­là.

Article 14

Les disposicions de l’Ajuntament s’han de publicar sempre en català, i quan correspongui, per prescripció legal, s’ha de fer la traducció al castellà de l’original en català.

Article 15

 1. Els llibre, les revistes i, en general, tots els car­tells i publicacions que editi l’Ajuntament, com també els missatges que s’emetin a través dels mitjans de comunicació, s’han de fer en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden fer en la llengua dels destinataris.
 2. Fora de l’àmbit lingüístic català, la publicitat s’ha de fer generalment en versió doble, en català i castellà o, preferiblement, en la llengua pròpia, si n’és una altra.
 3. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les enti­tats o les institucions de l’àmbit lingüístic català, o les d’abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de donar-ne difusió, no siguin redactats en llengua catalana, l’Ajuntament en sol·licitarà la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seva difusió d’acord amb la legislació vigent.

Article 16

Els càrrecs polítics i administratius de l’Ajuntament s’han d’expressar normalment en català en els actes públics cele­brats i les actuacions fetes dins l’àmbit lingüístic català, quan la intervenció sigui per raó d’aquest  càrrec.

CAPITOL VII: De les institucions docents

Article 17

 1. Les institucions docents de l’Ajuntament, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema que l’Ajuntament sigui membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l’estricta aplicació de les normes i ins­truccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en matèria de normalització lingüística.
 2. En totes les actuacions administratives s’ha d’utilitzar sempre el català d’acord amb el que s’indica en els articles precedents, i els directors han de vetllar perquè la llengua catalana esdevingui el vehicle d’expressió normal en les activitats internes i de projecció externa.

CAPITOL VIII: Dels registres

Article 18

En els registres administratius de l’Ajuntament, els assen­taments s’han de fer sempre en català.

CAPITOL IX: De la selecció, provisió i el reciclatge del personal

Article 19

 1. En les convocatòries per a l’accés a places de personal de l’Ajuntament, ja sigui funcionari, laboral o de qualsevol altra mena, ha de figurar, com a condició obligatòria que tots els aspirants parlin i escriguin el català segons el nivell que correspongui. D’acord amb l’article 3.1 de la Constitució Espanyola, el coneixement dels castellà es pot presumir.
 2. A proposta de la Comissió interdepartamental de segui­ment d’aquest Reglament, el Ple de l’Ajuntament ha d’esta­blir en les bases de les convocatòries el nivell de català que han d’acreditar els aspirants.

Article 20

 1. En la provisió de llocs de treball, inclosos els cossos amb habilitació estatal, els candidats han d’estar capaci­tats i posseir un grau de coneixement de la llengua catala­na, tant en l’expressió oral com en l’escrita, que els faci aptes per desenvolupar llurs funcions.
 2. A proposta de la Comissió interdepartamental de segui ment d’aquest Reglament, el Ple de l’Ajuntament, a l’hora de definir els llocs de treball, ha d’establir els nivells respectius de coneixement oral i escrit de la llengua cata­lana per a cada cas, i ha de considerar el coneixement expressat de llengua catalana com a requisit indispensable o mèrit preferent d’acord amb l’avaluació que s’estableixi.

Article 21

El servei de català forma part dels tribunals qualificadors, pel que fa a la valoració dels coneixements de català, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Article 22.

 1. Els responsables dels diferents òrgans de l’Ajuntament, d’acord amb el servei de català, han de prendre les mesures necessàries perquè, el personal que treballa en les

depen­dències tingui els coneixements necessaris de català per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o adreçades als adminis­trats.

 1. L’Ajuntament, d’acord amb el servei de català, organitzarà cursos de llengua catalana per a tots els funciona­ris que no tinguin els coneixements necessaris per exercir les seves funcions i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d’altres especialitats.
 2. Serà obligatori per a tots els funcionaris assolir el nivell de coneixement establert en el catàleg, d’acord amb els criteris i els terminis que fixi la Comissió de segui­ment del Reglament.
 3. La formació professional del personal funcionari i labo­ral de l’Ajuntament s’ha de fer en llengua catalana, sempre que en depengui de l’Ajuntament la programació i l’organit­zació. Si no en depèn, l’Ajuntament ha de demanar que es faci en català.

CAPITOL X: Del compliment i seguiment del Reglament

Article 23

 1. Per tal de garantir el compliment d’aquest Reglament, es crearà una Comissió interdepartamental de seguiment integra­da almenys per l’Alcalde i els Regidors que aquest designi, el secretari general, el cap de personal, el responsable del servei de català, un representant del comitè d’empresa i un altre de la junta de personal i les altres persones que designi l’Alcalde.
 2. Aquesta Comissió interdepartamental de seguiment es reunirà almenys dues vegades l’any per analitzar el compli­ment i el desplegament d’aquest Reglament i extraordinària­ment quan la convoqui l’Alcalde per iniciativa pròpia o a petició d’algun dels seus membres.
 3. L’actualització, ampliació o revisió del Reglament també depenen d’aquesta Comissió interdepartamental, la qual farà l’estudi i la proposta corresponent al Ple de l’Ajuntament perquè, si s’escau, n’aprovi la modificació.
 4. Sota la dependència de la Comissió interdepartamental a què es refereixen els apartats anteriors, es constitueix una comissió tècnica integrada per les persones que designi l’Alcalde, o el Regidor en qui aquell delegui les designa­cions, i amb les funcions d’informació, seguiment i impulsió de la normalització lingüística que li atribueix la Comissió interdepartamental de seguiment, de què depèn.

Article 24

La Comissió interdepartamental de seguiment promou, arribat el cas, els expedients sancionadors oportuns per l’incompli­ment del Reglament per part del personal de l’Ajuntament, d’acord amb les Lleis vigents.

CAPITOL XI: De l’impuls institucional

Article 25

 1. L’Ajuntament ha de fomentar la normalització de l’ús del català en les activitats mercantils, publicitàries, cultu­rals, associatives, esportives i de qualsevol altra mena d’àmbit municipal.
 2. De les tasques que es realitzin per impulsar institucionalment la normalització lingüística al municipi, se n’ocupa el centre de servei de català.
 3. Tots els organismes de l’Ajuntament han d’impulsar la normalització lingüística en el seu àmbit d’actuació, amb el suport tècnic del centre de servei de català i d’acord amb els criteris que estableixi la Comissió interdepartamental de seguiment d’aquest Reglament.

Article 26

 1. L’Ajuntament vetllarà per la normalització de tota la senyalització i retolació situada dintre del terme munici­pal.
 2. Garantir que s’usi la toponímia oficial catalana.
 3. L’Ajuntament condicionarà la concessió de qualsevol permís a l’ús correcte dels noms de lloc.

Article 27

La retolació i la senyalització viària que depengui de l’Ajuntament o que instal·lin les seves empreses adjudicatà­ries o concessionàries o qualsevol altra entitat, en col·laboració amb l’Ajuntament, han de figurar en català, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat vial.

Article 28

L’Ajuntament pot atorgar reduccions o exempcions d’obliga­cions fiscals per a les actuacions relacionades amb la normalització lingüística al municipi.

DILIGÈNCIA.-

L’estenc jo el Secretari per fer constar que el present Reglament per a l’ús de la llengua catalana ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació Municipal en sessió de data 30 d’abril de 1992, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 127 de 2 de juny de 1992 i el text íntegre en el 260 de 11 de novembre de 1992.

Va estar modificat en els seus articles 3.3, 4.2, 5.4, 5.5, 10.2, 15.3, 16, 18, 24 i 27 segons acord de Ple de 12 de març de 1993, publicant-se l’edicte inicial al BOPT núm. 97 de 28 d’abril de 1993 i el definitiu al BOPT núm. 39 de 17 de febrer de 1994, consta d’11 capítols i 28 articles.