La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 16/07/2018

Índex

 

REGLAMENT FUNCIONAMENT: DE DESPLAÇAMENT PER A PERSONES AMB PROBLEMES DE MOBILITAT I ACCESIBILITAT A PRESTACIONS I SERVEIS BÀSICS.

 1. DEFINICIÓ DEL SERVEI:

És un servei individual de desplaçament porta a porta dins el municipi de Cunit, amb les condicions i requisits determinats en el present reglament.

 1. PERSONES DESTINATARIS/ES:

Per gaudir d’aquest servei caldrà acreditar els requisits següents:

 1. Persones amb problemes de mobilitat, o majors de 65 anys. Les dificultats de mobilitat s’acreditaran mitjançant el certificat de disminució emès pel Departament de Benestar Social i Família acreditatiu del barem de mobilitat reduïda.

En el supòsit de problemes de mobilitat temporal o transitòria, aquestes seran acreditades mitjançant informe mèdic.

 1. Persones que no disposin de vehicle privat. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant declaració

En el dos casos, no disposar d’uns ingressos mensuals superiors als barems establerts en aquestes bases. El sol·licitant adjuntarà a la sol·licitud fotocòpia dels ingressos mensuals de la unitat familiar.

 1. Estar empadronat/da al municipi de Cunit (comprovació directa per part de l’Ajuntament) i o ser resident.
 2. BAREMS ECONÒMICS

Tenir una renda per càpita neta mensual de manteniment no superior a la definida per la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2014 en relació amb l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) (569,12 € mensuals) multiplicada per 1,5 (853,68€). Per establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars s’utilitzarà la següent fórmula de càlcul:

 • Per cada adult de més a la llar: + 0,6 IRSC (341,47€)
 • Per cada menor de més a la llar: + 0,4 IRSC (227,64€)

De tal manera, la taula de correspondències entre rendes familiars màximes per unitat familiar és la següent:

Unitat familiar Ingressos mensuals
Un adult 853,68 €
Dos adults 1.195,15 €

 

Unitat familiar Ingressos mensuals
Tres adults 1.536,62 €
Un adult i un menor 1.081,32 €
Un adult i dos menors 1.308,96 €
Dos adults i un menor 1.422,79 €
Dos adults i dos menors 1.650,43 €
Tres adults i un menor 1.764,26 €
Tres adults i dos menors 1.991,90 €
Tres adults i tres menors 2.219,54 €

 

 1. ACTIVITATS PER A LES QUALS ES POT DEMANAR EL SERVEI:

Per a qualsevol activitat bàsica de la vida diària que es vulgui realitzar dins el municipi de Cunit. No obstant, tindran prioritat en l’assignació dels serveis els de caràcter sanitari i assistencial i les persones amb mobilitat reduïda, i les persones que en facin us del servei de forma habitual i reiterada.

Aquest servei podrà utilitzar-lo la persona sol·licitant i un acompanyant.

 

 1. HORARIS EN QUE ES PRESTARÀ EL SERVEI:

Matí de 10 a 15 hores de dilluns a divendres Tarda de 18,30 a 20 hores de dilluns a divendres

Sens perjudici de la possibilitat de millores en l’horari proposada per l’empresa adjudicatària.

 

 1. NOMBRE DE SERVEIS QUE ES PODRAN UTILITZAR:

Com a regla general, com a màxim es podran utilitzar 4 serveis a la setmana, sempre depenen de la capacitat de resposta del servei a la demanda.

L’anada i la tornada al domicili dintre d’un mateix dia comptarà com un servei. Aquesta disponibilitat estarà condicionada a la capacitat del vehicle i a la demanda que es produeixi, i, per tant, es podran denegar serveis per manca de disponibilitat de places. En cap cas els serveis seran acumulables d’una setmana per l’altra.

 

 1. COST DEL SERVEI:

La tarifa per a l’ús del servei serà de 2 € per a la persona sol·licitant i 2 euros per cada acompanyant.

 

 1. PRESTACIÓ DEL SERVEI:

El servei el prestarà l’Ajuntament de Cunit, mitjançant la contractació d’un servei de de transport discrecional de carácter social al terme municipal de Cunit – s’entén per transport de carácter discrecional el transport de grups de viatgers formats a iniciativa del titular del servei i per tant sense cap freqüència i itineraris determinats -, que inclou les següents prestacions a dur a terme per part del contractista:

 • aportació dels mitjans personals necessaris per a la prestació del servei de transport social
 • manteniment del vehicle adaptat per a la prestació de l’esmentat servei posat a disposició del
 • contractació de l’assegurança del vehicle adaptat posat a disposició del contractista
 • subministrament del combustible per a la prestació de l’esmentat

 

 1. FUNCIONAMENT DEL SERVEI:

Les persones que vulguin utilitzar aquest servei hauran de seguir el següent procediment:

 1. Access al Servei:
 2. Presentació de sol·licitud davant del registre general de la corporació segons model normalitzat que anirà acompanyada de la següent documentació:
 • Fotocòpia del DNI
 • En cas de no estar empadronat, còpia de l’escriptura de propietat o altra titularitat acreditativa de la possessió o gaudi.
 • Certificat de disminució emes pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que acrediti el barem de mobilitat reduïda.
 • En cas de problemes de mobilitat temporal o transitòria caldrà presentar informe mèdic que acrediti aquesta circumstància i la durada de la
 • Fotocòpia de la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques l’exercici anterior a la data de sol·licitud del servei de tots els membres de la unitat familiar obligats a presentar-la. En cas de no estar obligat a

presentar-la, s’haurà de presentar el certificat de la Seguritat Social que acrediti la condició de no alta i /o certificat d’ingressos de l’INSS o de l’ OTG.

 • Declaració responsable de no disposar de
 1. Anàlisi de la documentació presentada per part de la Regidoria de Serveis Socials de l’ajuntament de Cunit i en el seu cas, requeriment d’esmena de la documentació presentada que es notificarà a l’interessat mitjançant la publicació d’edictes al taulell d’anuncis de conformitat amb l’art. 59 de la llei 30/1992, de 25 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú.
 2. Emissió d’informe per part de la Regidoria de Serveis Socials
 3. Resolució atorgant la condició de beneficiari i inscripció en la borsa d’usuaris. Amb la resolució s’expedirà una targeta d’usuari del servei amb l’assignació d’un número d’identificació.
 4. Termini per presentar sol·licituds.

El termini per sol·licitar la condició de beneficiari està comprès entre l’1 de gener i el 30 de novembre de cada any natural.

Anualment s’obrirà la Convocatòria per a la presentació de sol·licituds mitjançant la publicació de l’edicte als butlletins oficials, al taulell d’anuncis i al web municipal www.cunit.cat

 1. Vigència de la borsa d’usuaris.

La borsa d’usuaris tindrà la vigència d’un any, passat aquet termini es perdrà la condició de beneficiari havent de sol·licitar novament l’atorgament d’aquesta condició amb la corresponent convocatòria.

En el supòsit de problemes de mobilitat de caràcter temporal, l’accés i la durada del dret al servei estarà limitat al temps de necessitat acreditat en l’informe mèdic.

 1. Procediment per sol·licitar el

Per la prestació del servei, es durà a terme una programació setmanal per part del/la coordinador/a del mateix, d’acord amb les sol·licituds presentades i tenint en compte que són serveis prioritaris els sanitaris i assistencials i l’adquisició de productes de primera necessitat i d’entre els usuaris del servei les persones amb mobilitat reduïda  i aquelles que hagin utilitzat el servei de manera reiterada (s’entén per reiteració la sol·licitud del servei, amb independència què hagi estat concedit o no, un mínim de 3 vegades)

El procediment per a sol·licitar el servei és el següent:

 1. Sol·licitud via telefònica al número 620 14 12 69 indicant el nom de la persona usuària, data i hora de prestació del servei, adreça de recollida, número d’identificació de la targeta d’usuari, número de telèfon per confirmacions, especificar si porta cadira de rodes i si anirà acompanyat/a.
 2. El servei s’haurà de sol·licitar amb una setmana d’antelació a la data en que s’hagi de realitzar la prestació.
 3. La realització del servei es comunicarà per telèfon a cada usuari, d’acord amb la programació setmanal fixat pel coordinador del servei i entregat al contractista
 4. Anul·lació i renúncia injustificada del servei

S’entén per anul·lació del servei el dret de l’usuari a desistir de la sol·licitud formulada des del moment de la mateixa, mitjançant la comunicació via telefònica, fins a una hora abans de l’hora fixada de recollida.

S’entén per renúncia injustificada la no presentació de l’usuari en el lloc, dia i hora assignat, sense prèvia justificació de la no presentació.

És obligació de l’usuari/ària avisar de l’anul·lació del servei. S’admetran dues renúncies injustificades per part de l’usuari i per any natural.

 1. Recollida de l’usuari/a:

Per tal d’agilitzar al màxim possible la realització de tots els serveis, els usuaris/es, hauran d’esperar-se davant del número del carrer on se’ls ha de passar a recollir (no es truca al domicili). Igualment cal la màxima puntualitat, per això, passats 5 minuts de l’hora fixada es considerarà com a no presentació.

Els usuaris del servei que no siguin autònoms i tinguin cert grau de dependència hauran d’anar acompanyats per una altra persona, ja que el conductor del servei no es pot fer responsable de l’acompanyament dels usuaris/es.

10. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Atorgada la targeta, els beneficiaris estan obligats a:

 • Informar de qualsevol canvi que es produeixi en la situació personal, familiar, social o econòmica de la unitat de convivència, i de forma específica de qualsevol canvi en el grau de
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que realitzi l’Ajuntament.
 • Fer un ús personal i intransferible de la
 • Comunicar expressament les aportacions que hagi rebut o demanat a d’altres entitats per aquell mateix concepte
  • Assumir, el pagament del preu estipulat en aquestes bases
  • Respectar les normes del servei establertes, especialment el respecte a d’altres usuaris i al conductor del
  • Abonar els serveis sol·licitats.

   

  1. L’adquisició de la condició d’usuari no genera un dret adquirit per l’utilització del servei, únicament genera una expectativa de
  2. Conèixer el reglament del
  3. Rebre informació suficient i comprensible sobre el
  4. Conèixer el cost del
  5. La confidencialitat de les dades i informacions que constin en els seus expedients de conformitat amb la legislació de protecció de dades de caràcter
  6. Renunciar a la prestació del servei
  7. Anul·lar la sol·licitud del servei
  8. Els altres que preveu el

  Facultats de l’ajuntament

  1. a) Revocar l’atorgament de la condició d’usuari pels següents motius:
  • canvi en les circumstàncies personals del beneficiari
  • reiteració (3 o més vegades) de renúncia injustificada del servei
  • falsejament de les dades aportades a la sol·licitud
  • altres supòsits fixats al reglament del
  • Ús inadequat de la targeta o del servei
  • Actuacions d’incivisme reiterades que puguin alterar greument el
  • Comissió de faltes qualificades com a molt greus. Denegar el servei per manca de disponibilitat de places

   

  1. RÈGIM SANCIONADOR

  Les infraccions es qualificaran en

  1. Lleus
  2. Greus
  3. Molt Greus

  Les mesures correctores poden comportar la pèrdua del dret d’utilització del transport. Sancions:

  Les infraccions lleus es sancionaran amb la suspensió del servei d’una setmana a un mes.

  Les infraccions greus es sancionaran amb la suspensió del servei des d’un mes i una setmana fins a 3 mesos. Les infraccions molt greus podran comportar la suspensió del servei a partir de 3 mesos y dos setmanes fins a la exclusió permanent del servei.

  Es consideren faltes lleus:

  • Tenir una actitud incorrecte en el moment de pujar, dins i baixar del
  • Faltar al respecte al conductor i passatgers, de forma verbal i no

  Es consideren faltes greus:

  • Reiteració de tres faltes lleus
  • Distreure l’atenció del conductor, mentre el vehicle circuli en
  • Realitzar comportaments que ocasionin molèsties d’especial intensitat als altres usuaris
  • Faltar al respecte al conductor i passatgers, de forma verbal i
  • Malmetre el material i/o mobiliari del vehicle
  • Menjar o beure dins el vehicle
  • Fumar dins el vehicle
  • Faltes reiterades de puntualitat, que comportin un retard en la prestació del

  Faltes molt greus:

  • Quan l’incompliment de les prohibicions previstes en aquest Reglament pugui representar perill per a la seguretat del vehicle, dels seus passatgers, empleats i instal·lacions de tot
  • Reiteració (3 o més vegades) de renúncia injustificada del servei
  • Omissió o falsedat en la comunicació a l’ajuntament de circumstàncies que puguin comportar la pèrdua d’accés al

   

  Annex 1. SOL·LICITUD

  Annex 2. RELACIÓ DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  Annex 3. MODEL DECLARACIÓ JURADA DE NO DISPONIBILITAT DE VEHICLE.

  11. DRETS DELS BENEFICIARIS I FACULTATS DE L’AJUNTAMENT  Drets

 1. L’adquisició de la condició d’usuari no genera un dret adquirit per l’utilització del servei, únicament genera una expectativa de
 2. Conèixer el reglament del
 3. Rebre informació suficient i comprensible sobre el
 4. Conèixer el cost del
 5. La confidencialitat de les dades i informacions que constin en els seus expedients de conformitat amb la legislació de protecció de dades de caràcter
 6. Renunciar a la prestació del servei
 7. Anul·lar la sol·licitud del servei
 8. Els altres que preveu el

Facultats de l’ajuntament

 1. a) Revocar l’atorgament de la condició d’usuari pels següents motius:
 • canvi en les circumstàncies personals del beneficiari
 • reiteració (3 o més vegades) de renúncia injustificada del servei
 • falsejament de les dades aportades a la sol·licitud
 • altres supòsits fixats al reglament del
 • Ús inadequat de la targeta o del servei
 • Actuacions d’incivisme reiterades que puguin alterar greument el
 • Comissió de faltes qualificades com a molt greus. Denegar el servei per manca de disponibilitat de places

 

 1. RÈGIM SANCIONADOR

Les infraccions es qualificaran en

 1. Lleus
 2. Greus
 3. Molt Greus

Les mesures correctores poden comportar la pèrdua del dret d’utilització del transport. Sancions:

Les infraccions lleus es sancionaran amb la suspensió del servei d’una setmana a un mes.

Les infraccions greus es sancionaran amb la suspensió del servei des d’un mes i una setmana fins a 3 mesos. Les infraccions molt greus podran comportar la suspensió del servei a partir de 3 mesos y dos setmanes fins a la exclusió permanent del servei.

Es consideren faltes lleus:

 • Tenir una actitud incorrecte en el moment de pujar, dins i baixar del
 • Faltar al respecte al conductor i passatgers, de forma verbal i no

Es consideren faltes greus:

 • Reiteració de tres faltes lleus
 • Distreure l’atenció del conductor, mentre el vehicle circuli en
 • Realitzar comportaments que ocasionin molèsties d’especial intensitat als altres usuaris
 • Faltar al respecte al conductor i passatgers, de forma verbal i
 • Malmetre el material i/o mobiliari del vehicle
 • Menjar o beure dins el vehicle
 • Fumar dins el vehicle
 • Faltes reiterades de puntualitat, que comportin un retard en la prestació del

Faltes molt greus:

 • Quan l’incompliment de les prohibicions previstes en aquest Reglament pugui representar perill per a la seguretat del vehicle, dels seus passatgers, empleats i instal·lacions de tot tipus.
  • Reiteració (3 o més vegades) de renúncia injustificada del servei
  • Omissió o falsedat en la comunicació a l’ajuntament de circumstàncies que puguin comportar la pèrdua d’accés al

   

  Annex 1. SOL·LICITUD

  Annex 2. RELACIÓ DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  Annex 3. MODEL DECLARACIÓ JURADA DE NO DISPONIBILITAT DE VEHICLE.

  DILIGÈNCIA

Aquest reglament ha estat aprovat al Ple Extraordinàri de data 24 de juliol de 2014 i publicat inicialment al BOP amb el núm. 182,  data 7 d’agost de 2014, i al BOP aprovació final amb núm. 221 de data 26 de setembre de 2014.