La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 04/07/2018

Índex

“REGLAMENT 9.41 D’ÚS DELS CENTRES CÍVICS MUNICIPALS

 • PREÀMBUL
 • CAPÍTOL PRIMER: Objecte, naturalesa i àmbit
 • CAPÍTOL SEGON: De la seva organització
 • CAPÍTOL TERCER: Ús dels espais
 • CAPÍTOL QUART: Drets i deures dels usuaris
 • CAPÍTOL CINQUÈ: Infraccions i sancions
 • DISPOSICIONS FINALS

PREÀMBUL

El recull de normes aplegades en aquest reglament té com a finalitat regular el funcionament i l’ús dels centres cívics municipals de Cunit que depenen de la Regidoria de Relacions Ciutadanes que són els següents: Centre Cívic Masia de Cal Cego, Centre Cívic Els Jardins i Casal Municipal.

L’edifici social del Centre Cívic Masia de Cal Cego és emplaçat al carrer Ponent núm. 1 L’edifici social, Centre Cívic Els Jardins és emplaçat al carrer Tulipa núm. 28

L’edifici social del Casal Municipal és emplaçat al carrer Sant Joan núm. 2.

Qualsevol ciutadà/na, entitat, col·lectiu o grup que vulgui fer ús d’algun d’aquests espais haurà de complir, de manera obligatòria, tot allò que s’estableix en aquest document.

Aquest reglament estarà permanentment a disposició de qualsevol que ho desitgi al mateix equipament i a la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit.

CAPÍTOL PRIMER: Objecte, naturalesa i àmbit

Art. 1. Objecte. L’objecte d’aquest reglament és regular les condicions d’ús del conjunt de centres cívics municipals de Cunit.

Són Centres cívics municipals els equipaments adscrits a la Regidoria de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Cunit per a la prestació de serveis personals i a entitats, per a la impulsió d’activitats que tinguin per objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu i de lleure, així com per a la promoció de la vida associativa i, en general, la participació dels ciutadans i les ciutadanes en els assumptes de la comunitat.

Art. 2. Naturalesa jurídica. Els centres cívics estaran al servei de tots els ciutadans i ciutadanes i tindran la consideració de béns de domini públic afectes al servei públic.

Art. 3. Àmbit territorial. L’àmbit d’aquest reglament és al municipi de Cunit.

CAPÍTOL SEGON: De la seva organització

Art. 4. Els centres cívics són equipaments municipals que s’organitzaran tal com estableix aquest reglament.

CAPÍTOL TERCER: Ús dels espais

Art. 5. Cada Centre Cívic està definit per l’edifici i la seva dotació tècnica i humana. A l’annex 1 consten els espais susceptibles de ser utilitzats a tots i cadascun dels centres cívics del municipi i els horaris. A l’annex 2 consten les particulars normes dels espais oberts.

Art. 6. Les activitats que es desenvolupin als centres cívics han de tenir una finalitat cultural, cívica o social que es consideri d’interès públic i no tingui afany de lucre.

Art. 7. Queden prohibides expressament totes les activitats que atemptin contra els valors fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i democràcia, i les que siguin il·legals.

Art. 8. L’Ajuntament de Cunit podrà exercir en qualsevol moment les seves potestats de tutela i inspecció adoptant les decisions que s’escaiguin.

Art. 9. Usuaris. Les administracions publiques, les organitzacions, les entitats i les empreses privades podran sol·licitar la utilització dels espais que componen els centres cívics.

Art. 10. La cessió de les sales i l’ús temporal de les dependències comunes del centre cívic es determinen per l’ordre de preferència següent:

 • Actes organitzats per organismes o institucions públiques.
 • Actes organitzats per entitats locals, sense ànim de lucre, degudament legalitzades i inscrites en el registre municipal d’entitats.
 • Actes organitzats per entitats sense ànim de lucre amb seu fora de Cunit, degudament
 • Actes sense afany de lucre organitzats per empreses de
 • Actes sense afany de lucre organitzats per empreses

L’Ajuntament es reserva la possibilitat d’anul·lar una concessió, a causa de qualsevol acte municipal o institucional sense que això comporti cap mena d’ indemnització o contraprestació a canvi. Aquesta anul·lació serà comunicada amb la màxima antelació de que es disposi la corresponent informació.

Art. 11. En període de campanya electoral, les cessions d’espais estaran supeditades a l’ús per a actes programats per la Junta Electoral.

Art. 12. L’espai per a exposicions podrà ser cedit a persones individuals o a entitats, sempre que mostrin la seva obra de manera gratuïta i no es produeixi cap tipus de venda.

Art. 13. Aquests usos estaran supeditats al compliment de les ordenances fiscals corresponents. Art. 14. Sol·licitud dels espais.

Totes les sol·licituds per a la utilització de qualsevol espai d’un centre cívic s’hauran de presentar per escrit, seguint

el model de sol·licitud a qualsevol registre municipal amb una antelació mínima de 15 dies naturals i màxima de 90 dies naturals. L’Ajuntament de Cunit podrà sol·licitar la documentació complementària que estimi pertinent.

Art. 15. Les entitats i/o grups amb autoritzacions hauran de designar un únic interlocutor responsable de les relacions amb els responsables del centre cívic.

Art. 16. Les autoritzacions es consideraran amb la finalitat exclusiva de realitzar l’activitat prevista i pel temps establert en la sol·licitud.

Art. 17. Qualsevol modificació en l’horari d’ús reservat o pactat s’haurà de sol·licitar amb un mínim de 3 dies hàbils d’antelació a l’equip tècnic responsable del centre cívic, el qual n’haurà de donar el vistiplau.

Art. 18. Autorització de l’ús

 • L’ús d’un espai de manera continuada s’autoritzarà per l’òrgan
 • L’ús puntual d’un espai serà gestionat pel personal tècnic responsable del centre cívic sense perjudici de la ratificació per l’òrgan
 • L’Ajuntament podrà negar l’autorització d’ús de sales quan l’activitat pugui causar molèsties evidents a la resta d’usuaris o als veïns de l’equipament, fins i tot en aquells casos en què l’autorització ja s’hagi concedit, però en què posteriorment es demostri que l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades prèviament.

 

Art. 19. En la sol·licitud efectuada per entitats o empreses caldrà que consti el representant legal responsable de la mateixa, que ho serà també davant l’Ajuntament, en quan al control de l’acte que es vulgui realitzar.

 

Art. 20. La cessió o l’explotació del servei de bar, en cas que n’hi hagi, se sotmetrà al que estableixi la normativa municipal d’aplicació o decideixi l’Ajuntament en cada cas.

 

Art. 21. D’acord amb el que estableix la legislació sobre procediment administratiu vigent, les denegacions d’usos hauran d’estar degudament motivades.

CAPÍTOL QUART: Drets i deures dels usuaris

Art. 22. Drets. Qualsevol ciutadà/na o entitat té els drets següents:

 • A utilitzar els diferents espais que componen els centres cívics.
 • A trobar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú i les sales i tallers de cada
 • Cada centre cívic ha de disposar d’un llibre de reclamacions a l’abast de l’usuari.
 • Ser tractat amb
 • Trobar les sales o espais concedits en les condicions establertes en l’autorització d’ús puntual o en el conveni quan s’escaigui.

 

Art. 23. Deures. Els usuaris i/o les entitats tenen els deures següents:

 • Respectar els horaris d’obertura i tancament i els assenyalats quan l’equipament ha estat
 • Mantenir els espais en les mateixes condicions en què es trobaven abans d’ésser utilitzats o
 • Respectar l’aforament de l’espai cedit, el control del qual serà responsabilitat del sol·licitant.
 • No realitzar cap tipus de publicitat pròpia o de tercers llevat que es tingui una autorització prèvia de l’ajuntament. A tota publicitat o document referent a les activitats que es duen a terme a qualsevol centre cívic, hi haurà de constar la col·laboració de l’Ajuntament de Cunit mitjançant la fórmula següent: “Amb el suport de l’Ajuntament de Cunit” i el logotip i anagrama
 • Tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal
 • Seguir les indicacions del personal municipal responsable de la instal·lació.

 

Art. 24 Deures dels organitzadors de les activitats

 • Efectuar el pagament de les tarifes aprovades mitjançant la corresponent ordenança
 • Destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per la qual li ha estat
 • Tenir subscrita la preceptiva assegurança de responsabilitat
 • Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar l’activitat per la conducta dels assistents a l’acte o activitat als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres
 • Realitzar activitats que no suposin cap tipus de perill ni per a les persones que hi assisteixen ni per al propi equipament.
 • No manipular els aparells especialitzats de què disposi l’equipament ni de les sales d’actes.
 • Aquests hauran de ser-ho per professionals tècnics que determinarà l’Ajuntament.
 • Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, de seguretat social i de prevenció dels riscos laborals, així com d’altra normativa sectorial d’aplicació, i acreditar-ne el compliment a requeriment municipal.
 • En cas que l’entitat cessionària contracti alguna empresa per a muntatge, sonorització, actuació, haurà de fer constar a la sol·licitud que aquesta compleix la normativa de prevenció de riscos

 

Art. 25. Altres normes que cal tenir en compte

 • No es podrà realitzar cap activitat amb caràcter lucratiu en el recinte del centre cívic, excepte que es tracti de recollida de fons per a campanyes solidàries o per cobrir les despeses derivades de la pròpia activitat (cas en el qual s’haurà d’acreditar el pressupost de despeses).
 • No es podran realitzar jocs d’atzar en les quals s’arrisquen quantitats de diners, en forma d’envits de travesses o d’apostes sobre resultats d’un fet futur o
 • No està permès l’accés d’animals, excepte aquells que són acompanyants guia per
 • No està permès el consum de tabac ni de begudes alcohòliques dins del centre cívic, tret dels espais destinats al servei de bar i/o restauració.
 • No es permet emmagatzemar objectes i/o productes susceptibles de produir combustió i/o explosió.
 • La utilització dels plafons informatius queda supeditada a l’aprovació i la ubicació posterior per part de l’ajuntament.
 • Sens perjudici del règim sancionador que pugui ser aplicable, els responsables dels centres cívics tenen la facultat d’expulsar de l’equipament aquells que infringeixin les normes d’ús establertes en aquest reglament. L’expulsió de la instal·lació no dóna dret a la devolució de les taxes

 

CAPÍTOL CINQUÈ: Infraccions i sancions

 

Art. 26. Règim sancionador. L’incompliment de les normes establertes en aquest reglament constitueix una infracció administrativa que pot donar lloc a la imposició d’una sanció.

L’exercici de la potestat sancionadora es farà d’acord amb el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, i la resta de normativa vigent d’aplicació.

 

Art 27. L’alcalde o regidor en què hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar els procediments sancionadors i imposar les sancions corresponents; la instrucció de l’expedient correspondrà a la persona que estigui al càrrec del servei, departament o unitat que gestiona l’expedient.

 

Art 28. Responsabilitats. Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits en què siguin menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal d’inimputabilitat.

En aquest cas, en respondran dels danys els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.

 

Article 29. Tipificació de les infraccions i sancions

 • Les infraccions es qualificaran de lleus, greus i molt
 • Tindran la consideració d’infraccions lleus:
 1. El tracte incorrecte de paraula a qualsevol usuari, personal o tècnic
 2. Causar danys lleus en la instal·lació, el material o l’equipament dels centres cívics.
 3. L’incompliment de les obligacions dels usuaris, quan la seva conseqüència no doni lloc a la qualificació de
  • Tindran la consideració d’infraccions greus:
 4. L’incompliment reiterat d’algunes de les obligacions dels usuaris previstes al
 5. El mal tracte d’obra a altres usuaris o empleats de la instal·lació.
 6. Causar danys greus a la instal·lació, el material o l’equipament dels centres cívics.
 7. Originar per imprudència o negligència accidents greus per a si mateix o per a altres
 8. El falsejament intencionat de les dades relatives a identitat, edat o estat de
 9. La suplantació d’identitat.
 10. La reincidència en incompliments qualificats de
  • Tindran la consideració d’infraccions molt greus, les que així es tipifiquen a l’article 1 de la Llei 5/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

 

Art. 30. Sancions. Les infraccions lleus se sancionaran, si s’escau, amb expulsions temporals de l’equipament que poden anar des d’una setmana fins a un mes; les infraccions greus se sancionaran amb la pèrdua del dret d’ús de l’equipament durant un període no inferior a un mes, i les molt greus, no inferior a un any.

Tot, sense el perjudici, de la facultat d’exigir a l’infractor la reposició dels bens municipals al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i perjudicis causats.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se el mateix dia de la seva entrada en vigor. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

 

ANNEX 1

 

ESPAIS QUE REQUEREIXEN SOL·LICITUD PRÈVIA PER AL SEU ÚS

 

 1. CENTRE CÍVIC MASIA CAL CEGO

El Centre Cívic té un espai útil de 548,44 m2, adaptat per a persones amb discapacitats físiques, disposa d’un ascensor per accedir a la planta superior.

Està distribuït per:

INSTAL·LACIONS INTERNES

Planta baixa:

 • Una sala: 32,50
 • Dues sales tallers per al desenvolupament d’activitats: 63,44
 • Espai d’exposicions, espai de difusió de l’art: 65,25 m2. Planta primera:
 • Sala polivalent per actes municipals, conferències, audiovisuals, xerrades, etc: 150m2

INSTAL·LACIONS EXTERNES

El centre es complementa amb una important zona exterior destinada a activitats lúdicofestives:

 • Una plaça amb zona verda de jocs lliures, equipada amb dues cistelles de bàsquet i zona exterior a diferents nivells per a gaudir de diferents espectacles a l’aire

 

 1. CENTRE CÍVIC ELS JARDINS

L’edifici consta d’una sola planta, i es diferencia per dos zones:

INSTAL·LACIONS INTERNES

 • Sala polivalent 1: 23,21 m2
 • Sala d’actes: 98,65 m2

INSTAL·LACIONS EXTERNES

Superfície total construïda 362,6 m2

Aquesta zona situada a l’exterior de l’edifici, disposa d’una pista poliesportiva amb els vestidors corresponents, zona de pícnic i zona enjardinada.

 

 1. HORARIS DELS CENTRES CÍVICS CAL CEGO I ELS JARDINS:

Els espais abans referits, s’autoritzaran dintre del següent horari:

De dilluns a divendres de 16 a 21h Dissabte de 10 a 13:30h i de 17 a 21h.

 

 1. CASAL MUNICIPAL

El Casal Municipal està distribuït per:

Planta baixa:

 • Una sala d’exposicions: 52m2

Normes de funcionament:

 1. El titular de l’autorització serà únic responsable de l’estat de la
 2. El contingut s’haurà d’expressar mitjançant relació detallada (mides, tècnica, etc), abans de l’obertura per
 3. L’Ajuntament no es fa responsable del material de l’exposició. El titular de l’autorització haurà de subscriure una pòlissa de
 4. Durant tot el període de l’autorització, el titular d’aquesta autorització, serà el responsable de la vigilància de la sala. Per qualsevol incidència haurà de comunicar-la a la major brevetat al Zelador del
 5. El serveis són al seu càrrec, a saber:
  1. Col·locació i retirada: ha de vetllar per deixar-la en el mateix estat. Cas contrari els desperfectes ocasionats aniran a càrrec del titular de l’autorització.
  2. L’entrada a l’exposició serà
 1. Aquesta autorització s’ha de considerar provisional i a precari, és a dir, que la cessió es podrà revocar en el moment en que així sigui disposat per l’Ajuntament per altres necessitats municipals o
 2. No es permet cap mena de transacció mercantil, objecte de la present autorització.
 3. Estarà sota les directrius del Zelador de la Sala del
 4. Abans de l’inici de la present autorització el titular presentarà declaració jurada d’acceptar les presents condicions i no contravenir el punt g) de la present, així com que les obres exposades són pròpies i les condicions tècniques són
 5. El període de muntatge i desmuntatge va inclòs dintre dels dies de l’autorització.

 

Horari: De dilluns a diumenge d’11:00 a 13:00h i de 17:00 a 21:00h

 • Una sala polivalent: 146 m2 repartits en 81 m2 a la planta baixa i 65 m2 a planta altell. L’aforament és de 41 persones a la planta baixa i de 33 persones a la planta

Horari: De dilluns a divendres de 16:00 a 23:00h i dissabte i diumenge d’11:00 a 13:30h i de 17:00 a 23:00h Planta primera:

 • Sala de Teatre:

L’espai útil és de 324, 22 m2 i l’aforament és de 162 persones. Adaptat per a persones amb discapacitats físiques, disposa d’un ascensor per accedir a la planta superior.

Normes de funcionament:

 1. L’Ajuntament de Cunit podrà sol·licitar la documentació complementària que estimi pertinent en els supòsits següents:
 • sol·licitud de sales on s’hagin d’incloure pancartes, banderoles, cartells, cartelleres informatives o altre tipus de material diferent a l’usual de l’equipament.
 • promocions comercials
 1. Tindran preferència per a la concessió en cas de coincidència amb horaris i dies, les Entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Cunit i d’existir, encara la coincidència, per ordre de registre. En tot cas, l’Ajuntament resoldrà les coincidències.
 2. L’Ajuntament podrà sol·licitar l’aportació d’una garantia al concessionari per tal d’avalar el seu bon ús.
 3. Els usuaris i/o les entitats han de seguir les indicacions del personal municipal responsable de la instal·lació i, en cas d’utilització d’infraestructures alienes a l’equipament, les retiraran al dia següent.
 4. No es podrà fer ús d’elements distints al de la concessió.
 5. El titular de la concessió de la utilització de les sales no podrà denegar l’accés a qualsevol persona si l’acte a realitzar és públic.
 6. El període comprés entre l’1 de juliol i el 31 d’agost i entre el 20 de desembre al 25 de gener resta reservat per a ús del propi
 7. Les concessions caducaran en finalitzar l’any
 8. Per a la utilització de l’equip de so, la il·luminació de l’escenari; així com altres elements de les sales serà sota la supervisió del responsable de la sala i d’acord amb les condicions de la cessió.

Horari: De dilluns a divendres de 16:00 a 23:00h i dissabte i diumenge d’11:00 a 13:30h i de 17:00 a 23:00h NORMATIVA D’ÚS DE L’ASCENSOR DEL CASAL MUNICIPAL

 1. El Servei d’ascensor funcionarà els dies que es realitzin actes a la Sala del Casal
 2. El Servei es posarà en funcionament una hora avanç de començar l’acte i acabarà una hora desprès de la cloenda del
 3. Els usuaris i usuàries de l’ascensor, seran persones que presentin alguna dificultat de
 4. El màxim de persones que permet el servei és de 4 més el zelador (5 persones).

ANNEX 2

NORMATIVA D’ÚS DE LA ZONA LÚDICA ELS ROSERS

 1. CESSIÓ DE LES BARBACOES:
 • Cal fer reserva prèvia de taules, cadires i barbacoa a l’Ajuntament, amb una setmana d’antelació. En cas de fer la reserva posteriorment no es podrà garantir-ne la seva concessió.
 • El cost de la utilització de la zona lúdica, resta subjecte als preus públics que indiquin en tot moment les ordenances fiscals

L’ús estarà regit per la disponibilitat en cada moment.

 1. OBLIGACIONS DELS USUARIS
 • Només es permet l’ús a les persones
 • Cada usuari, portarà el seus estris i el carbó per fer-ne ús.
 • En acabar, s’haurà de deixar les brases sense flama, i a l’inici de l’activitat recollir les que es trobin de usos passats i depositar-les en el cubell situat al costat de les barbacoes, habilitat per a tal
 • Cada usuari ha de recollir la brossa originada i portar-la als contenidors de recollida, situats a l’exterior de l’equipament.
 • S’ha de ser respectuós amb el medi
 • En finalitzar l’ús, s’ha de deixar l’espai recollit i net tal i com s’ha trobat. DIPÒSIT DE GARANTIA:

L’Ajuntament exigirà un dipòsit de 50€ en concepte de garantia de compliment d’aquesta normativa, que serà

retornada íntegrament sempre i quant s’hagi fet ús adequat de les instal·lacions. En cas contrari, aquesta quantitat quedarà en benefici de l’Ajuntament en concepte de sanció per els desperfectes ocasionats, i/o efectuar la neteja de l’àmbit si s’escau.”

 

 1. QUEDA PROHIBIT:
 • Fer foc en cap altre lloc fora de l’espai
 • Entrar amb vehicles dintre del
 • No es pot portar taules, cadires i altre mobiliari extern al que disposa el centre. En casos excepcionals i amb prèvia autorització de l’Ajuntament, es podrà portar taules i cadires i altre mobiliari extern, previ pagament del preu públic
 • Fer foc amb altre material que no sigui carbó.
 • L’accés d’animals, excepte aquells que són acompanyants guia per
 • Cuinar amb altres materials (fornets o càmping – gas ) que no siguin les barbacoes pròpies del
 • L’abocament de cendres incandescents i cigarretes no apagades als contenidors de
 1. AFORAMENT

L’aforament màxim és de 10 persones per taula.

 1. HORARI:

L’horari d’ús d’aquestes instal·lacions serà de 10:00 a 20:00 hores.

 1. INCOMPLIMENT DEL REGLAMENT

La persona usuària que contravingui qualsevol aspecte d’aquest Reglament, haurà d’abandonar l’espai, i en cas de no fer-ho voluntàriament, serà expulsat/da per la persona responsable en aquell moment.

DILIGÈNCIA.

Aquest reglament ha estat aprovat, segons acord de Ple celebrat el dia 25 de maig de 2017 publicant-se l’edicte d’aprovació inicial al BOPT núm. 114 de 14 de juny de 2017 i l’edicte d’aprovació definitiu al BOPT núm. 198 de 13 d’octubre de 2017.