La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 09/01/2019

Índex

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2018/4730, de data 27 de desembre de 2018, s’ha resolt aprovar el Pla Normatiu Municipal per a l’any 2019:

PLA NORMATIU MUNICIPAL PER AL 2019

  • Iniciativa: Àrea d’equipaments comunitaris

Modificació del Reglament 9.41 d’ús dels Centres Cívics Municipals
Objectiu: Aquest reglament ha quedat obsolet i s’ha de procedir a la seva adaptació a la normativa vigent revisant horaris, espais, condicions d’ús, sol.licituds, entre d’altres.
Planificació temporal: 3r. Trimestre 2019

  • Iniciativa: Àrea d’Igualtat

Modificació del Reglament 9.29 del Casal de la Gent Gran
Objectiu: Actualització de la normativa, revisant horaris, condicions d’ús i drets i obligacions.
Planificació temporal: 2on Trimestre 2019

  • Iniciativa: Àrea d’Ordenació del Territori i Medi Ambient

Modificació de l’Ordenança 1.16 Municipal d’Obres
Objectiu: Actualització del procediment de tramitació dels assabentats i obres menors al règim de comunicació prèvia a partir de la modificació legislativa operada per la Llei 3/2012 i 16/2015 així com el Decret 64/2014, de protecció de la legalitat urbanística.
Planificació temporal: 1er trimestre 2019

Modificació del Reglament 9.02 del servei municipal d’abastament d’aigua potable al municipi de Cunit.
Objectiu: Modificar un article de l’esmentat reglament i, concretament l’article 34.3.2 en relació a la documentació a aportar per a formalitzar una nova alta d’usuari pel que fa a indústries o locals comercials.
Planificació temporal: 1er trimestre 2019

Modificació de l’Ordenança 1.21. d’ús, seguretat i conservació de les platges i litorals municipals
Objectiu: Atès que en els anys transcorreguts des de la implantació de l’esmentada ordenança es considera que procedeix revisar el calendari d’accés d’animals a la platja per adaptar-lo a les necessitats del municipi vist que en època que es prohibia l’accés d’animals la freqüentació mitjana de la platja és baixa i al ser fora de la temporada de bany no hi ha inconvenient a l’accés d’animals a la platja. En conseqüència es proposa la modificació de l’article 36 de la mateixa.Planificació temporal: 2on trimestre 2019

Derogació del capítol VIII de l’Ordenança 1.03 de Policia i Bon Govern
Objectiu: Evitar discrepàncies amb l’ordenança 1.21 d’ús, seguretat i conservació de les platges i litorals municipals
Planificació temporal: 2on trimestre 2019

  • Iniciativa: Àrea de Promoció Econòmica

Modificació del Reglament 9.01 de funcionament del mercat ambulant
Objectiu: Actualització de la normativa i de les concessions a la normativa vigent així com concreció dels drets i obligacions dels paradistes.
Planificació temporal: 1er. trimestre 2019

Derogació i confecció nova Ordenança 1.10 sobre publicitat
Objectiu: actualització i posada al dia de l’ordenança de publicitat que en alguns aspectes ha esdevingut obsoleta.
Planificació temporal: 4rt trimestre 2019

  • Iniciativa: Àrea de Secretaria

Modificació de l’Ordenança 1.23 reguladora de l’administració en un entorn electrònic
Objectiu: Actualització de la normativa municipal al marc legal atenent l’entrada en vigor de les Lleis 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015 de règim jurídic del sector públic
Planificació termporal: 2on trimestre 2019

Codi ètic de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Cunit
Objectiu: D’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern els ens locals han d’elaborar un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en la llei. La redacció i aprovació d’aquest Codi dóna compliment a aquest text legal.
Planificació temporal. 1er trimestre 2019

  • Iniciativa: Àrea d’Esports i Joventut

Reglament de patis oberts
Objectiu: Regulació dels espais lliures del municipi de Cunit
Planificació temporal: 2on trimestre 2019

Reglament del consell de la infància
Objectiu: Regulació d’un consell de caràcter públic que vetlli per les iniciatives públiques i els drets i deures dels infants de Cunit
Planificació temporal: 2on trimestre 2019

Reglament del consell de joves
Objectiu: Regulació d’un consell de caràcter públic que vetlli per les iniciatives públiques, les reglamenti i lloc de trobada dels joves del municipi.
Planificació temporal: 2on trimestre 2019

Modificació del Reglament 9.35 del complex esportiu de Cunit
Objectiu: modificació d’alguns elements que s’han d’actualitzar de la disposició normativa que regula la utilització de les instal.lacions del pavelló poliesportiu municipal Els Joncs.
Planificació temporal: 2on trimestre 2019