Data de l'última modificació: 23/09/2020

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS (PES) 2020-2022

AJUNTAMENT DE CUNIT

 

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A LA PLANIFICACIÓ SUBVENCIONADORA DE L’ANY 2020-2022.

 

TÍTOL I

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I EFECTES

Article 1

S’entén per “objectiu estratègic” el propòsit o la finalitat que, per ser primordial, significativa o rellevant, motiva l’acció subvencionadora.

S’entén per “efecte” el resultat o impacte que s’espera obtenir amb l’acció subvencionadora.

S’entén per “subvenció” la disposició dinerària o en espècie que, reunint els requisits exigits per a ser considerada com a tal, es fa a favor del beneficiari, adopti la denominació específica de subvenció, ajut o qualsevol altra.

Article 2

Els objectius estratègics i els efectes que es pretenen assolir durant el període corresponent als anys 2020,2021 i 2022, s’estableixen en les fitxes descriptives que s’adjunten com a documentació complementària.

TÍTOL II

TIPUS DE SUBVENCIÓ

Article 3

El present pla afecta les subvencions dineràries i les subvencions en espècie.

Article 4

La subvenció en espècie consisteix en l’adquisició per part de l’ajuntament de Cunit, de béns, drets o serveis, amb la finalitat única d’entregar-los al beneficiari, que els patrimonialitza en profit i benefici d’allò que li és propi o que li reporta una utilitat exclusiva.

No es considera subvenció en espècie, l’adquisició de béns, drets o serveis quan la titularitat o la utilitat d’allò a què es destinen correspon també a l’ajuntament de Cunit.

Article 5

A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa es fa esment del tipus de subvenció a concedir, tenint en compte la seva idoneïtat per a l’assoliment dels efectes esperats.

TÍTOL III

ASPECTES BÀSICS DE LA REGULACIÓ

 

CAPÍTOL I)  PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ

Article 6

Les subvencions podran concedir-se en règim de concurrència o de forma directa.

Dins el règim de concurrència es distingeix entre la competitiva i la no competitiva.

Article 7

En el règim de concurrència competitiva, l’atorgament es realitzarà mitjançant la comparació de les sol·licituds conforme a criteris de valoració, recollits a les bases reguladores, que permetin establir una prelació entre elles per a l’adjudicació ordenada de les subvencions dineràries i de les subvencions en espècie. La valoració serà selectiva quan les bases prevegin un llindar mínim de puntuació.

La puntuació corresponent a cada criteri, que podrà ser fixa o màxima, s’expressarà a les bases o, en el seu defecte, a la convocatòria.

El crèdit consignat a la convocatòria per a les subvencions dineràries serà prorratejat en atenció a la puntuació obtinguda i amb el límit màxim de l’import sol·licitat, quan les bases reguladores contemplin aquest sistema per a eliminar els efectes de la prelació i permetre que tots els sol·licitants que reuneixin els requisits exigits siguin beneficiaris.

Les bases reguladores podran també contemplar el sistema de prorrateig per a les subvencions en espècie, tant les adquirides abans de la convocatòria, com del crèdit consignat a la mateixa per a les adquisicions que s’hagin de fer amb posterioritat.

En tots els casos, les bases concretaran els mètodes de quantificació de la subvenció dinerària o d’assignació de la subvenció en espècie, així com l’òrgan de valoració.

D’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003 de Subvencions, l’òrgan col·legiat per formular la proposta de subvencions a les de concurrència competitiva serà el determinat en les corresponents bases reguladores.

Article 8

En el règim de concurrència no competitiva, l’atorgament no es realitzarà mitjançant comparació valorativa, doncs l’adquisició de la condició de beneficiari d’un sol·licitant és independent de la dels altres.

La prelació resultarà de factors no competitius, com l’ordre cronològic, la concurrència de determinada situació o d’altres anàlegs.

Les bases reguladores concretaran els mètodes de quantificació de la subvenció dinerària o d’assignació de la subvenció en espècie, així com l’òrgan de valoració.

Article 9

Les subvencions directes nominatives pressuposen la valoració favorable d’allò que constitueix el seu objecte per a la consecució dels efectes pretesos.

Aquestes subvencions, quan siguin de tipus dinerari, es consignaran al pressupost municipal amb indicació del beneficiari, l’objecte de la subvenció i la quantia, que sempre tindrà el caràcter de màxima.

Quan es tracti de subvencions en espècie pendents d’adquirir, també es consignarà al pressupost municipal el beneficiari, l’objecte de la subvenció i el valor o preu màxim de l’adquisició del bé, dret o servei.

Article 10

Les subvencions directes excepcionals es podran concedir quan s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic, humanitari o d’altre tipus que dificultin acudir al procediment de concurrència, essent insuficient a aquests efectes la simple invocació genèrica de l’existència de dificultats o destacar les característiques d’allò que constitueix objecte de subvenció.

Article 11

A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa, s’opta per un procediment o altre en funció de la seva adequació per a la consecució dels efectes esperats.

Article 12

Per poder tramitar les subvencions nominatives al pressupost, d’acord amb les Bases del Pressupost serà obligatòria l’aprovació del conveni per la Junta de Govern Local i la signatura del mateix pels interessats.

 

 

CAPÍTOL II) PRINCIPI DE COMPLEMENTARIETAT: COFINANÇAMENT DEL BENEFICIARI

Article 13

Les bases reguladores definiran la subvenció dinerària o en espècies com a aportació d’import cert o com a percentatge del cost final.

Article 14

Si la subvenció dinerària o en espècie té la consideració d’aportació d’import cert, serà de compte i càrrec del beneficiari la diferència de finançament necessari per a la total execució d’allò que constitueix el seu objecte.

Article 15

Si la subvenció dinerària o en espècie té la consideració de percentatge del cost final d’allò que constitueix el seu objecte, les bases reguladores establiran el percentatge que ha d’assumir el beneficiari, el qual no serà inferior, normalment, al 50 per cent, per bé que es poden valorar circumstàncies concurrents que justifiquin l’establiment d’un altre menor al seu càrrec.

Article 16

El que disposen els dos articles precedents és també d’aplicació a les subvencions directes, tant les nominatives com les excepcionals, per bé que serà a la resolució o al conveni on s’expressaran les corresponents condicions.

Article 17

A cada línia de subvenció que s’incorpora com a fitxa annexa consta una de les dues opcions, tenint en compte la que millor respon a l’assoliment dels efectes esperats.

CAPÍTOL III) MODALITATS DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ

Article 18

Les subvencions dineràries i les subvencions en espècie seran prepagables o postpagables, segons estableixin les bases reguladores.

Article 19

És subvenció prepagable aquella en què l’entrega al beneficiari es realitza de forma anticipada a la justificació.

L’entrega anticipada pot afectar la totalitat de la subvenció o a una part, segons estableixin les bases reguladores.

Per a efectuar l’entrega anticipada, total o parcial, sense la constitució de garantia per part del beneficiari, caldrà que es compleixin alguns dels següents requisits:

 • L’escàs import de la subvenció dinerària o del valor o preu d’adquisició de la subvenció en espècie.
 • Les condicions de solvència econòmica, financera, tècnica o professional del beneficiari que permetin assegurar raonablement l’execució d’allò que constitueix objecte de la subvenció i el compliment de la resta d’obligacions que són al seu càrrec.

Article 20

És subvenció postpagable aquella en què l’entrega al beneficiari es realitza després de la justificació.

Les bases reguladores poden establir entregues a compte, és a dir, entregues fraccionades que responen al ritme de l’execució i justificació d’allò que constitueix objecte de subvenció.

Article 21

El que disposen els dos articles precedents és també d’aplicació a les subvencions directes, tant les nominatives com les excepcionals, per bé que serà a la resolució o al conveni on s’expressaran les corresponents condicions.

Article 22

Li correspon a cada Regidoria, a través dels Tècnics responsables,  efectuar el control i seguiment anual del compliment d’aquest Pla durant el seu període de vigència en els termes previstos en la normativa reguladora de subvencions, sense perjudici de poder-ne efectuar el control i seguiment a través d’un informe sobre el grau de compliment dels objectius assignats a cada línia d’actuació conforme als indicadors que a tal efecte s’incloguin en les fitxes annexes del Pla.

 

TÍTOL IV

PROGRAMES PRESSUPOSTARIS

Article 23

Els crèdits que es consignin als programes pressupostaris dels diferents exercicis mantindran la deguda suficiència i coherència amb els objectius estratègics i els efectes que es pretenen assolir amb el present Pla Estratègic de Subvencions.

 

TITOL V

VIGÈNCIA I EFECTIVITAT

Article 24

1.- La vigència del pla s’estén des de l’1 de gener de 2020 fins el 31 de desembre de 2022.

2.-L’anterior no exclou que les línies de subvenció pugin definir un termini d’execució inferior o vinculats a cursos o temporades.

3.- Tampoc s’exclou que les determinacions del present Pla puguin ser modificades durant el període de la seva vigència.

Article 25

1.- El caràcter del Pla Estratègic de Subvencions és programàtic, no normatiu. L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret a favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en el cas que el Pla no es porti a la pràctica en els propis termes. Per a l’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla, serà requisit bàsic la inclusió de les consignacions pressupostàries corresponents en els pressupostos anuals.

2.- L’anterior s’entén sense perjudici de les adaptacions que calgui fer en funció del resultat de l’avaluació que, conforme als indicadors i amb la periodicitat previstos a cada línia de subvenció, s’haurà de fer per a conèixer l’estat de la situació i els progressos aconseguits en el compliment.

 

Cunit, signat electrònicament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXES DESCRIPTIVES DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS

 

 1. ÀREA D’ENSENYAMENT

 

Subvencions nominatives:

 

 • Suport projecte socialització llibres dels AMPAS dels centres escolars.
 • Suport al funcionament i activitats de les AMPAS dels centres educatius.
 • Suport a les escoles per la realització d’activitats esportives
 • Suport a les escoles per la realització d’activitats culturals

Subvencions concurrència competitiva:

 • Suport a l’escolarització no obligatòria dels infants de Cunit
 • Suport adquisició llibres de text.
 • Suport al transport per l’accés als estudis superiors als joves de Cunit.

 

 1. DE BENESTAR SOCIAL

 

Subvencions concurrència no competitiva:

 

 • Programa d’ajuts d’emergència social.

 

 1. ÀREA D’ESPORTS

 

Subvencions nominatives:

 

 • Promoció de l’esport a través de la col·laboració amb entitats i associacions esportives municipals per projectes socials.

 

 • Promoció de l’esport a través de la col·laboració amb entitats i associacions esportives d’àmbit supramunicipals.

Subvencions concurrència competitiva:

 • Promoció de l’esport a través de la col·laboració amb els clubs i entitats esportives municipals.

 

 

 1. AREA COMERÇ I CONSUM

 

Subvencions nominatives:

 

4.1 Impuls i promoció del comerç local i de proximitat

 

 1. AREA DE CULTURA

 

Subvencions concurrència no competitiva:

5.1 Promoció de la cultura i festes populars.

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

                                                            Àrea d’Ensenyament: fitxa 1.1.

 

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS                                    

 

Foment de l’ús racional dels recursos, l’educació en la conservació i reutilització del material i garantir a les famílies un estalvi econòmic important i addicional en la despesa d’adquisició de llibres de text i material curricular.

 

Participació compromesa i responsable de les Ampas, les famílies, l’alumnat i dels mestres dels centres educatius en el sistema de socialització de llibres de text.

 

 

1.-Efectes que es pretén aconseguir:

 

 

Incentivar la reutilització de llibres.

Ajudar les famílies en el pagament dels llibres fins a arribar a assolir la gratuïtat total  dels llibres.

Reduir els residus generats i fomentar el respecte envers el material comunitari.

Aconseguir que cap alumne quedi sense llibres de text i material curricular per causa de dificultat econòmica.

 

 

 

2.- Línies de subvenció:

 

Suport projecte socialització llibres dels AMPAS dels centres escolars.

3.-Termini de consecució:

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

4.- Àmbit responsable:

 

Regidoria:          Educació

Responsable:    Tècnic Àrea serveis a les persones.

 

5.- Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

6.- Pla d’acció i indicadors de gestió

 

Forma de concessió: nominativa en el pressupost

 

Indicadors de gestió:

 • Import concedit / import justificat i pagat (individual per cada beneficiari)
 • Imports concedits / imports justificats i pagats (pel total de les subvencions)

 

7.- Programes i aplicacions pressupostàries.

 

 

ANY

 

ORGÀNIC

 

PROGRAMA

 

ECONÒMIC

 

BENEFICIARI

 

IMPORT

2020

 

0 3231 4810400 AMPA POMPEU FABRA 9.000 €
2020

 

0 3231 4810600 AMPA SOL CUNIT 12.000 €
2020

 

0       3231 4810500 AMPA ELS COSSETANS    8.000€

 

 

8.- Seguiment del pla estratègic

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

Àrea d’Ensenyament : fitxa 1.2.

           

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 

 

Fomentar el suport a les associacions  de pares i mares que promoguin projectes i activitats d’interès públic local en l’àmbit de l’educació.

Incentivar els projectes i activitats que complementin la programació formativa dels centres escolars.

Reforçar el paper dels AMPAS com a membres actius de la comunitat educativa.

 

 

1.- Efectes que es pretén aconseguir:

 

 

Fomentar la formació dels alumnes dels centres educatius en una vessat socioeducativa, lúdica, artística i/o cultural.

Millorar la cohesió social i la participació en activitats del centre

Promoure les sortides que potenciïn la participació de la comunitat educativa

Millorar les competències i rendiment educatiu de l’alumnat.

Afavorir la conciliació familiar i laboral.

 

 

 

2.- Línies de subvenció:

 

Suport al funcionament i activitats de les AMPAS dels centres educatius.

 

3.-Termini de consecució:

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

4.- Àmbit responsable:

 

 

Regidoria:          Educació

Responsable:    Tècnic Àrea serveis a les persones.

 

 

5.-Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

6.-Pla d’acció i indicadors de gestió

 

Forma de concessió: nominativa en el pressupost.

 

Indicadors de gestió:

 • Import concedit / import justificat i pagat (individual per cada beneficiari)
 • Imports concedits / imports justificats i pagats (pel total de les subvencions, excepte les dels casals d’estiu)

 

 

 

7.-Programes i aplicacions pressupostàries.

 

 

ANY

 

ORGÀNIC

 

PROGRAMA

 

ECONÒMIC

 

BENEFICIARI

 

IMPORT

2020

 

 

0 3231 4810400 AMPA POMPEU FABRA 1.500 €
2020

 

 

0 3231 4810600 AMPA SOL CUNIT 1.500 €
2020

 

 

0 3231 4810500 AMPA ELS COSSETANS 1.500 €
2020

 

 

0 3240 4810700 AMPA IES ERNEST LLUCH 3.600 €
 

2020

 

 

       0 3231 4810500 AMPA ELS COSSETANS* 20.000 €

 

*La subvenció dels Casals d’estiu s’atorga cada curs escolar a un centre diferent, ates que els centres assumeixen anualment de forma rotativa  la organització i gestió del Casal d’estiu.

 

8.- Seguiment del pla estratègic

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

                    LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

Àrea d’Ensenyament : fitxa 1.3.

 

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS                                    

 

Promoure l’activitat física-esportiva entre l ’alumnat de les escoles d’infantil i primària  del municipi

Introducció a la natació a les escoles, com a element necessari pel coneixement del  seu entorn, al ser un municipi costaner.

 

 

 1. Efectes que es pretén aconseguir:

 

 

Facilitar l’accés dels infants a l’activitat esportiva.

Ajudar  les famílies del centre.

Dotar als alumnes dels coneixements bàsics de la natació.

 

 

 

1.- Línies de subvenció:

 

Suport a les escoles per la realització d’activitats esportives

 

 

2.- Termini de consecució:

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

 

3.- Àmbit responsable:

 

Regidoria:                                    Ensenyament

 

Responsable:                              Tècnic Àrea Serveis a les persones.

 

 

4.- Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

 

5.- Pla d’acció i indicadors de gestió

 

Forma de concessió: nominativa en el pressupost

 

Indicadors de gestió:

 • Import concedit / import justificat i pagat (individual per cada beneficiari)
 • Imports concedits / imports justificats i pagats (pel total de les subvencions)

 

 

6.- Programes i aplicacions pressupostàries.

 

 

ANY

 

ORGÀNIC

 

PROGRAMA

 

ECONÒMIC

 

BENEFICIARI

 

IMPORT

2020

 

0 3231 4810100 Escola Pompeu Fabra 2.000 €
2020 0 3231 4810200 Escola SolCunit 3.500 €

 

 

7.- Seguiment del pla estratègic

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

Àrea d’Ensenyament : fitxa 1.4.

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS                                    

 

Reforçar l’oferta dels serveis educatius.

Dinamització de la cultura en els centres educatius.

 

 

1.- Efectes que es pretén aconseguir:

 

 

Foment del coneixement de la música entre els alumnes dels centres educatius de  primària.

Facilitar l’accés als alumnes al món musical

 

 

 

2.- Línies de subvenció:

 

Suport a les escoles per la realització d’activitats  culturals.

 

3.- Termini de consecució:

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

4.- Àmbit responsable:

 

Regidoria:                                     Ensenyament

 

Responsable:                              Tècnic Àrea Serveis a les persones.

 

 

5.- Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

6.- Pla d’acció i indicadors de gestió

 

Forma de concessió: nominativa en el pressupost

 

Indicadors de gestió:

 • Import concedit / import justificat i pagat (individual per cada beneficiari)
 • Imports concedits /imports justificats i pagats (pel total de les subvencions)

 

 

7.- Programes i aplicacions pressupostàries.

 

 

ANY

 

ORGÀNIC

 

PROGRAMA

 

ECONÒMIC

 

BENEFICIARI

 

IMPORT

2020

 

0 3231 4810200  

Escola Sol Cunit

 

2.200 €

2020

 

0 3231 4810100  

Escola Pompeu Fabra

 

2.200 €

 

7.- Seguiment del pla estratègic

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

 

Àrea d’Ensenyament : fitxa 1.5

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS                                    

 

Promoure l’accés a l’educació no obligatòria dels infants i joves del municipi.

 

 

1.- Efectes que es pretén aconseguir:

 

 

Facilitar als ciutadans amb menys recursos l’accés als ensenyaments no obligatoris.

Afavorir l’accés al mon laboral.

Afavorir la conciliació familiar i laboral de les familiars amb infants.

 

 

2.- Línies de subvenció:

 

Suport a l’escolarització no obligatòria dels infants i joves de Cunit.

 

3.- Termini de consecució:

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

 

4.- Àmbit responsable:

 

Regidoria:                                     Ensenyament

 

Responsable:                              Tècnic Àrea Serveis a les persones.

 

 

5.- Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

6.- Pla d’acció i indicadors de gestió

 

Forma de concessió: concurrència  competitiva

 

 

Indicadors de gestió:

 

 • Nombre total de sol·licituds de places socials/ Nombre total de places atorgades.

 

 

 

7.- Programes i aplicacions pressupostàries.

 

 

ANY

 

ORGÀNIC

 

PROGRAMA

 

ECONÒMIC

 

BENEFICIARI

 

IMPORT

 

 

2020

 

     0230  3230 4890000  

Alumnes llar d’infants Municipal

 

4.000 €

 

 

2020

 

  02040 3260 4890000  

Alumnes CFA Dolors Paul

 

2.360 €

 

 

7.- Seguiment del pla estratègic

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020/2022

 

Àrea d’Ensenyament: fitxa 1.6.

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS   

 

Ajudar les famílies en el pagament dels llibres fins a arribar a assolir la gratuïtat total  dels llibres.

 

 

           

1.- Efectes que es pretén aconseguir:

 

 

Aconseguir que cap alumne quedi sense llibres de text i material curricular per causa de dificultat econòmica.

 

 

2.- Línies de subvenció:

 

Suport a l’adquisició de llibres de text i material curricular.

 

3.- Termini de consecució:

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

4.- Àmbit responsable:

 

Regidoria:                                     Ensenyament

 

Responsable:                              Tècnic Àrea Serveis a les persones.

 

 

5.- Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

 

 

6.- Pla d’acció i indicadors de gestió

 

Forma de concessió: concurrència competitiva.

 

Indicadors de gestió:

 

 • Nombre total de sol·licituds /nombre total d’ajuts atorgats.
 • Import total previst en el pressupost/import total dels ajuts justificats i pagats.

 

 

7.- Programes i aplicacions pressupostàries.

 

 

ANY

 

ORGÀNIC

 

PROGRAMA

 

ECONÒMIC

 

BENEFICIARI

 

IMPORT

2020 02023 3231 4810000 Alumnes centres escolars 30.000 €

 

 

 1. Seguiment del pla estratègic

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2020/2022

 

Àrea d’Ensenyament: fitxa 1.7.

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS   

 

 

 

Afavorir l’accés als estudis superiors als joves de Cunit fora del municipi

                       

 

1.- Efectes que es pretén aconseguir:

 

 

Ajudar les famílies en el pagament de les despeses ocasionades pels desplaçaments dels estudiants d’estudis superiors als centres educatius fora del terme municipal.

Incrementar les opcions d’accés a l’educació i a la igualtat d’oportunitats.

 

 

 

2.- Línies de subvenció:

 

Suport al transport per l’accés als estudis superiors als joves de Cunit.

 

3.- Termini de consecució:

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

4.- Àmbit responsable:

 

Regidoria:                                     Ensenyament

 

Responsable:                              Tècnic Àrea Serveis a les persones.

 

 

5.- Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

 

 

6.- Pla d’acció i indicadors de gestió

 

Forma de concessió: concurrència  competitiva.

 

Indicadors de gestió:

 

 • Nombre total de sol·licituds /nombre total d’ajuts atorgats.
 • Import total previst en el pressupost/import total dels ajuts justificats i pagats.

 

 

7.- Programes i aplicacions pressupostàries.

 

 

ANY

 

ORGÀNIC

 

PROGRAMA

 

ECONÒMIC

 

BENEFICIARI

 

IMPORT

 

2020

 

    0 3260 4810000 Estudiants centres ensenyaments superiors. 30.000 €

 

 

 1. Seguiment del pla estratègic

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

  

 Àrea de  Benestar Social. Fitxa 2.1

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS                                      

 

Garantir la cohesió social a través d’ajuts als col·lectius en risc d’exclusió social.

 

 

1.-Efectes que es pretén aconseguir:

 

Pal·liar la situació econòmica i social en que es troben determinats col·lectius com són persones o unitats de convivència en situació de risc d’exclusió social.

 

2.-Línies de subvenció:

 

Programa d’Ajuts d’emergència social.

3.Termini de consecució:

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

4.- Àmbit responsable

 

Regidoria                                  Serveis Socials

 

Responsable:                              Tècnic Àrea Serveis a les persones.

 

 

5.Incompatibilitat amb altres subvencions. 

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

 1. Pla d’acció i indicadors de gestió.

 

Forma de concessió: Concurrència no competitiva.

 

 

Indicadors de gestió:

 

 • Nombre total de sol·licituds d’ajut / Nombre total d’ajuts atorgats.
 • Import total previst en el pressupost/import total dels ajuts justificats i pagats.

 

 

 1. Programes i aplicacions pressupostàries.

 

 

ANY ORGÀNIC PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ/BENEFICIARI IMPORT
2020    0 23100 4800100 Atencions assistencials de caràcter social 25.000€

 

 

 1. Seguiment del pla estratègic.

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

           Àrea d’Esports: Fitxa 3.1

 

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS                                      

 

Promocionar i fomentar, a través de l’esport, els valors cívics, la convivència ciutadana, la cohesió i el compromís amb el municipi i els seus actius territorials, estratègics i humans.

 

 

1.-Efectes que es pretén aconseguir:

 

Fomentar l’esport com a eina cohesionadora, integradora i educadora.

Facilitar l’accés a la pràctica esportiva d’aquells col·lectius que, per raons socioculturals i/o econòmiques, no hi accedeixen de forma habitual.

 

2.-Línies de subvenció:

 

Promoció de l’esport a través de la col·laboració amb entitats i associacions esportives municipals.

 

3.- Termini de consecució: 

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022

 

 

4.- Àmbit responsable

 

Regidoria:                  Regidoria   Esports

 

Responsable:            Tècnic Àrea d’Esports

 

 

 1. -Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

 1. – Pla d’acció i indicadors de gestió.

 

Forma de concessió:  Nominativa en el pressupost

 

 

Indicadors de gestió:

 

 • Import concedit/import justificat i pagat (individuals per cada beneficiari)
 • Imports concedits/imports justificats i pagats (pel total de les subvencions).

 

 1. – Programes i aplicacions pressupostàries.
ANY ORGÀNIC PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ/

BENEFICIARI

IMPORT
2020 0 3410 4890200 CLUB FÚTBOL CUNIT 1.500
2020 0 3410 4890300 ASSOCIACIÓ BÀSQUET CUNIT 1.500
2020 0 3410 4890400 CLUB FÚTBOL  SALA CUNIT 1.500
2020 0 3410 4890500 CLUB VOLEIBOL CUNIT 1.000
2020 0 3410 4890600 CLUB TRIATLÓ PENEDÈS MARÍTIM 1.500

 

 

 

 1. Seguiment del pla estratègic.

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

           Àrea d’Esports: Fitxa 3.2

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS                                      

 

Promoció de la pràctica de  l’esport, en els equipament esportius municipals.

Promocionar i fomentar, a través de l’esport, els valors cívics, la convivència ciutadana, la cohesió i el compromís amb el municipi i els seus actius territorials, estratègics i humans.

Fomentar, en general, la pràctica de tota classe d’activitat esportiva d’utilitat o interès social, recreativa o de lleure, en col·laboració amb les entitats i associacions esportives supramunicipals.

 

 

1.-Efectes que es pretén aconseguir:

 

 

Fomentar l’esport com a eina cohesionadora, integradora i educadora.

Dotar al municipi de recursos d’atracció en l’àmbit esportiu.

 

2.-Línies de subvenció:

 

Foment de l’esport a través de la col·laboració amb les entitats i associacions esportives d’àmbit supramunicipal.

 

 

3.- Termini de consecució: 

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022

 

4.- Àmbit responsable

 

Regidoria:                    Regidoria   Esports

 

Responsable:              Tècnic d’Esports

 

 

 1. -Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

 

 1. – Pla d’acció i indicadors de gestió.

 

Forma de concessió:  Nominativa en el pressupost

 

Indicadors de gestió:

 

 • Import concedit/import justificat i pagat

 

ANY ORGÀNIC PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ/

BENEFICIARI

IMPORT
2020 0 3410 4890100 FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEIVOL 3.500

 

 

 1. Seguiment del pla estratègic.

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

           Àrea d’Esports: Fitxa 3.3

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS                                      

 

Promocionar i fomentar, a través de l’esport, els valors cívics, la convivència ciutadana, la cohesió i el compromís amb el municipi i els seus actius territorials, estratègics i humans.

Fomentar, en general, la pràctica de tota classe d’activitat esportiva d’utilitat o interès social, recreativa o de lleure, en col·laboració amb les entitats i associacions esportives del municipi.

Fomentar la pràctica de l’esport base.

 

 

 

 

1.-Efectes que es pretén aconseguir:

 

 

Fomentar l’esport com a eina cohesionadora, integradora i educadora.

Fomentar la pràctica de l’esport en l’edat escolar, l’esport jove i l’esport femení.

Promoure les associacions esportives com element dinamitzador de la societat cunitenca.

 

 

2.-Línies de subvenció:

 

Promoció de l’esport a través de la col·laboració amb entitats i associacions esportives municipals.

 

3.- Termini de consecució: 

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022

 

4.- Àmbit responsable

 

Regidoria:                  Regidoria   Esports

 

Responsable:  Tècnic Àrea d’Esports

 

 

 

 1. -Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

 1. – Pla d’acció i indicadors de gestió.

 

Forma de concessió:  concurrència competitiva.

 

 

Indicadors de gestió:

 • Import concedit / import justificat i pagat (individual per cada beneficiari)
 • Imports concedits / imports justificats i pagats (pel total de les subvencions)

 

 1. – Programes i aplicacions pressupostàries.
ANY ORGÀNIC PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ/

BENEFICIARI

IMPORT
2020 0 3410 4890000 ENTITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 10.000

 

 

 

 1. Seguiment del pla estratègic.

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

Àrea Comerç i Consum . Fitxa 4.1

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS  

Adaptar el comerç a la nova situació social i cultural actual a través d’ajut a les entitats associatives del sector.

Suport a  iniciatives de promoció comercial.

 

 

 

1.Efectes que es pretén aconseguir:

 

Manteniment, consolidació i millora de l’oferta comercial.

 

2.Línies de subvenció:

 

Suport al comerç.

 

3.Termini de consecució: 

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

 1. Àmbit responsable

 

Regidoria:                               Comerç i Consum.

Responsable:                         Tècnic de Comerç i Consum

 

5.Incompatibilitat amb altres subvencions. 

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 1. Pla d’acció i indicadors de gestió.

 

Forma de concessió: nominativa en el pressupost.

 

Indicadors de gestió:

 

 • Import total concedit / import total justificat  i pagat (individual)

 

 

 

7.Programes i aplicacions pressupostàries. 

 

ANY ORGÀNIC PROGRAMA ECONÒMIC DESCRIPCIÓ/BENEFICIARI IMPORT
2020 0  4300  48000000 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CUNIT 6.000

 

8.Seguiment del pla estratègic.

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.

 

 

LINIES D’ACTUACIÓ DEL  PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS  2020/2022

                                                            Àrea d’Ensenyament: fitxa 5.1.

 

 

ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS                                    

 

Foment del coneixement de les tradicions i cultura popular.

 

 

1.-Efectes que es pretén aconseguir:

 

Incentivar la participació en les festes i actes públics tradicionals.

Donar ressò als actes populars.

 

 

 

 

 

2.- Línies de subvenció:

 

Promoció de la cultura i festes populars.

 

3.-Termini de consecució:

 

L’exercici pressupostari corresponent als anys 2020, 2021 i 2022.

 

4.- Àmbit responsable:

 

Regidoria:          Cultura

Responsable:    Responsable Tècnic Cultura.

 

5.- Incompatibilitat amb altres subvencions.

 

Les demanades a altres unitats responsables de l’Ajuntament de Cunit pels mateixos conceptes.

 

 

6.- Pla d’acció i indicadors de gestió

 

Forma de concessió: Concurrència no competitiva

 

Indicadors de gestió:

 • Import pagat/previsió prevista en pressupost.

 

7.- Programes i aplicacions pressupostàries.

 

 

ANY

 

ORGÀNIC

 

PROGRAMA

 

ECONÒMIC

 

BENEFICIARI

 

IMPORT

2020

 

0 3308 4890300 PARTICIPANTS CARNAVAL 15.000 €

 

 

8.- Seguiment del pla estratègic

 

Es realitzarà de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 23 del PES.