Data de l'última modificació: 30/01/2023

Índex

MARC NORMATIU

Normativa comunitària i nacional d’aplicació

 • Orientacions de la Comissió Europea de data 9 d’abril de 2021 (Orientacions de com evitar i gestionar les situacions de conflicte d’interès conformement al Reglament Financer).
 • Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) núm. 966/2012.
 • Reglament (UE, Euratom) núm. 966/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió i pel qual es deroga el Reglament (CE, Euratom) núm. 1605/2002 del Consell.
 • Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, és el nucli d’aquest Fons de Recuperació.
 • Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
 • Reial decret llei 36/2020, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Guies i eines de consulta

 • Guia per a l’aplicació de mesures antifrau en l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Servei Nacional de Coordinació Antifrau del Govern d’Espanya.

https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/pap/es-es/documents/20220224guiamedidasantifraude.pdf

 • Guia de l’Oficina Antifrau de Catalunya per a l’elaboració de «Pla de mesures antifrau» per a la gestió dels fons Next Generation EU.

https://www.antifrau.cat/sites/default/files/Documents/Recursos/pla-mesures-antifrau-gestio-fons-next-generation-eu_guia-eines.pdf

1. PREÀMBUL

El dia 21 de juny de 2020, com a mesura de lluita contra la crisi financera generada per la COVID-19 i per a la transformació de les economies europees, va entrar en vigor el programa NextGenerationEU creat pel Consell Europeu, aquest programa, es preveu que suposi un important estímul econòmic per als Estats membres de la Unió Europea.

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, ha establert el Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), el qual constitueix el nucli del Fons de Recuperació, la seva finalitat és donar suport a la inversió per aconseguir una recuperació sostenible i resilient, així com la transició ecològica i digital dels Estats membres de la UE.

L’article 22 del citat Reglament introdueix l’obligació per als Estats membres de prendre mesures per prevenir, detectar, corregir i perseguir el frau i la corrupció, així com per exercitar accions legals que permeten recuperar els fons que hagin estat objecte d’apropiació o aplicació indeguda.

És dintre del marc d’aquest Reglament pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència que Espanya ha dissenyat un Pla Nacional de Recuperació i Resiliència en el qual s’inclouen les reformes i els projectes d’inversió necessaris per aconseguir els objectius abans referits.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) dissenyat pel Govern Espanyol té quatre eixos transversals en atenció als quals es vertebren les deu polítiques palanca que es pretén que determinin l’evolució futura del país, això és:

EIXOS ORIENTADORS
la transició ecològica
la transformació digital
la cohesió social i territorial
la igualtat de gènere
POLÍTIQUES VERTEBRADORES
I. Agenda urbana, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l’agricultura
II. Infraestructures i ecosistemes resilients
III. Transició energètica justa i inclusiva
IV. Modernització de l’Administració
V. Modernització del teixit industrial i pime, recuperació del turisme
VI. Inversió en ciència i reforç del Sistema Nacional de Salut
VII. Impuls a l’educació i la formació contínua i desenvolupament de capacitats
VIII. Nova economia de les cures i polítiques públiques d’ocupació
IX. Impuls a la indústria de la cultura i l’esport
X. Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible

Per fer efectives les iniciatives plantejades en el PRTR, les Administracions Públiques han d’adaptar un Sistema de Gestió que faciliti la tramitació eficaç de les sol·licituds als Serveis de la Comissió Europea. Per a això s’ha aprovat l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre (d’ara en avant, “l’Ordre”), en la qual es configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència.

L’objectiu és aconseguir generar un sistema que permeti a les administracions gestores de fons derivats del PRTR prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Així, l’art. de l’Ordre per mitjà del qual es desenvolupa i executa l’article 22 del Reglament (UE) 2021/241, de 12 de febrer imposa que tota entitat decisora o executora, que participi en l’execució de les mesures del PRTR, disposi d’un «Plan de medidas antifraude», que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit d’actuació, els fons del MRR s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Aquest Pla de Mesures Antifrau ha de ser elaborat “ad hoc” por cada administració que participi de la gestió i aplicació de fons públics del PRTR. Per això, l’Ajuntament de Cunit, en la seva condició d’entitat executora de projectes finançats amb fons del PRTR, ha posat en marxa un conjunt de mesures que es recullen en el present Pla de Mesures Antifrau i que tenen com a finalitat dotar a l’administració de les eines necessàries i desenvolupar un sistema que permeti prevenir, detectar i corregir i perseguir qualsevol desviació del procés de gestió de fons públics vinculat al frau, la corrupció o el conflicte d’interessos.

Termini per a implantació del Pla de Mesures Antifrau.

L’Ordre disposa en el seu article Primer un termini màxim per a la implementació del present Pla de Mesures Antifrau, que atén a dues possibles fites temporals, això és, (i) 90 dies des de l’entrada en vigor de l’Ordre, en aquells casos en els quals ja es participés amb anterioritat de l’execució del PRTR i (ii) 90 dies des que l’administració resulti beneficiària de fons vinculats al PRTR.

Per tant, aquelles administracions que ja siguin o pretenguin ser beneficiàries dels fons vinculats al PRTR hauran de tenir en compte els anteriors terminis per aprovar i implementar el seu Pla de Mesures Antifrau.

2. OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

El present Pla Antifrau té com a objectiu establir els principis i les normes que seran aplicables i observança en matèria de contractació i aplicació de fons públics, en particular en tot el que afecta el frau, la corrupció i el conflicte d’interessos relació amb els fons provinents del Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR).

Per a això, es promourà una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol mena d’activitat fraudulenta, fent possible la seva prevenció i detecció, i desenvolupant uns procediments que facilitin la investigació del frau i dels delictes relacionats amb aquest, que permetin garantir que tals casos s’abordin de manera adequada i en el moment precís.

D’aquesta manera la conducta de tot empleat públic de l’Ajuntament ha d’estar inspirada pels següents components sent la base l’estricte compliment de la norma i l’objectiu final la integritat pública:

Imatge de Pla de mesures antifrau per a l'execució del pla de recuperació, transformació i resiliència 1

Aquest pla s’estructura entorn dels quatre elements clau del denominat cicle antifrau: prevenció, detecció, correcció i persecució i s’aplicarà a tots els òrgans i a tot el personal que intervingui en la gestió de fons provinents del MRR.

Imatge de Pla de mesures antifrau per a l'execució del pla de recuperació, transformació i resiliència 2

Quant a l’àmbit d’aplicació del present Pla de Mesures Antifrau, el seu contingut resultarà imperatiu per a tot el personal de l’Excm. Ajuntament de Cunit.

Tot el personal que preste serveis en aquesta Administració haurà de conèixer i fer complir amb el Pla i en conseqüència els correspondrà:

 1. Actuar de manera exemplaritzant, mantenint en tot moment els més alts estàndards d’integritat, honradesa i transparència.
 2. Donar íntegre compliment en l’exercici de les seves funcions a totes les mesures de prevenció, detecció i correcció establides en el present Pla.
 3. Informar a tots els membres de l’Ajuntament i interessats respecte de les seves obligacions i del contingut del Pla de Mesures Antifrau, així com de qualssevol altres polítiques vinculades al frau i conflicte d’interès implantades per l’Ajuntament.
 4. Mantenir un nivell d’alerta alt, analitzant qualsevol situació respecte de la qual existeixi sospita de frau i/o conflicte d’interessos, en particular aquelles que es troben contemplades com a Banderes Vermelles en atenció al llistat contingut en l’Annex III del Pla.
 5. Abstenir-se d’executar procediments de gestió, control i/o pagaments en relació amb fons del MRR que presenten indicis de frau, havent de comunicar-les de manera immediata al Comitè Antifrau per les vies habilitades.
 6. Emplenar la Declaració d’Absència de Conflictes d’Interessos, adjunta al Pla antifrau com a Annex IV.

Així mateix, les mesures del Pla seran aplicables, amb el grau d’obligatorietat corresponent, a les entitats i persones beneficiàries privades, socis, contractistes i subcontractistes, que resultin perceptors o les actuacions dels quals siguin finançades amb fons públics provinents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en el marc de les inversions i Components citats. Entre altres mesures, aquests hauran de subscriure un model de declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR en el qual s’inclou igualment una declaració genèrica d’absència de conflicte d’interessos i frau que s’aporta com a Annex VI.

3. SISTEMA DE CONTROL INTERN

L’Ajuntament de Cunit es compromet a dur a terme les tasques de gestió i execució dels fons europeus vinculats al MRR, en estricta observança i respecte del sistema de control intern dissenyat pel present pla, així com de la normativa que resulta d’aplicació al sector públic i persones que desenvolupen la seva activitat en aquest.

En aquest sentit i amb la voluntat d’exterioritzar aquest compromís, s’ha subscrit per part del consistori una Declaració Institucional de Lluita Contra el Frau, que pot trobar-se com a Annex I del present Pla.

Així mateix, l’Ajuntament de Cunit ha implementat un sistema de control que té per objectiu generar un entorn de control efectiu, de manera que aquest influeixi positivament en els integrants de l’administració i en les seves activitats. Aquest ambient és la base de la gestió de riscos, perquè proporciona disciplina i estructura, impactant de manera directa en tots els membres de l’Ajuntament.

Per a això, l’Ajuntament de Cunit en compliment del que es disposa en l’Ordre, ha previst que el Pla de Mesures Antifrau i el seu sistema de control compleixi amb els següents requisits:

 1. S’han estructurat totes les mesures per a la prevenció del frau al voltant dels següents elements: (i) prevenció; (ii) detecció; (iii) persecució i (iv) correcció.
 2. Un sistema d’anàlisi, gestió i control dels riscos, que permeti identificar el nivell d’exposició al risc de l’Ajuntament de Cunit i establir el seu nivell residual en un rang acceptable.
 3. Un sistema d’avaluació periòdica i actualització dels controls, polítiques i protocols implementats per l’Ajuntament destinats a reduir el nivell de risc.
 4. Previsió d’unes mesures de detecció del frau ajustades als senyals d’alerta definides i definició del procés per a la seva efectiva aplicació.
 5. Definició de les mesures correctives pertinents quan es detecta un cas sospitós de frau.
 6. Establiment de mecanismes eficaços de comunicació i informació de les situacions sospitoses de frau.
 7. Establir un sistema adequat de verificació dels casos sospitosos de frau i per a la recuperació dels fons de la UE gastats fraudulentament.
 8. Establir un Pla d’Actuació eficaç davant la detecció del frau.
 9. Implementar mesures que garanteixin la separació de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament vinculades a la gestió dels fons del MRR.
 10. Mesures per a detectar, prevenir i actuar davant les situacions de conflicte d’interessos.
 11. Avaluació periòdica del pla i procediments per al seguiment de les deficiències detectades en relació amb el control intern.

4. DEFINICIONS

És important destacar que els conceptes europeus de frau i corrupció que empra l’Ordre se centren en il·lícits de caràcter penal, que requereixen l’element de la intencionalitat i que en aquest sentit no coincideixen amb els conceptes que tenen a veure amb irregularitats administratives.

Per això, a continuació, procedirem a exposar les definicions fixades per la normativa europea dels principals conceptes a aclarir:

 1. En matèria de despeses qualsevol acció o omissió intencionada relativa a:

• La utilització o a la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la percepció o retenció indeguda de fons o actius procedents del pressupost general de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en el seu nom.

• L’incompliment d’una obligació expressa de comunicar una informació, que tingui el mateix efecte.

• L’ús indegut d’aquests fons o actius per a fins diferents dels que van motivar la seva concessió inicial.

 1. En matèria de despeses relacionades amb els contractes públics, quan es cometi amb ànim de lucre il·legítim per a l’autor o una altra persona, qualsevol acció o omissió relativa a:

• L’ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la malversació o la retenció infundada de fons o actius del pressupost de la Unió o de pressupostos administrats per la Unió, o en el seu nom.

• L’incompliment d’una obligació expressa de comunicar una informació, que tingui el mateix efecte, o l’ús indegut d’aquests fons o actius per a fins diferents dels que van motivar la seva concessió inicial i que perjudiqui els interessos financers de la Unió.

 1. En matèria d’ingressos diferents dels procedents dels recursos propis de l’IVA, qualsevol acció o omissió relativa a:

• L’ús o la presentació de declaracions o documents falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la disminució il·legal dels recursos del pressupost de la Unió o dels pressupostos administrats per la Unió, o en el seu nom.

• L’incompliment d’una obligació expressa de comunicar una informació, que tingui el mateix efecte.

• L’ús indegut d’un benefici obtingut legalment, amb el mateix efecte.

 1. En matèria d’ingressos procedents dels recursos propis de l’IVA, qualsevol acció o omissió comesa en una trama fraudulenta transfronterera en relació amb:

• L’ús o la presentació de declaracions o documents relatius a l’IVA falsos, inexactes o incomplets, que tingui per efecte la disminució dels recursos del pressupost de la Unió.

• L’incompliment d’una obligació expressa de comunicar una informació relativa a l’IVA, que tingui el mateix efecte.

• La presentació de declaracions de l’IVA correctes amb la finalitat de dissimular de manera fraudulenta l’incompliment de pagament o la creació il·lícita d’un dret a la devolució de l’IVA.

  1. Corrupció Passiva

S’entendrà per corrupció passiva l’acció d’un funcionari[2] que, directament o a través d’un intermediari, demani o rebi avantatges de qualsevol tipus, per a ell o per a tercers, o accepte la promesa d’un avantatge, a fi que actuï, o s’abstingui d’actuar, d’acord amb el seu deure o en l’exercici de les seves funcions, de manera que perjudiqui o pugui perjudicar els interessos financers de la Unió.

  1. Corrupció Activa

S’entendrà per corrupció activa l’acció de tota persona que prometi, ofereixi o concedeixi, directament o a través d’un intermediari, un avantatge de qualsevol tipus a un funcionari, per a ell o per a un tercer, a fi que actuï, o s’abstingui d’actuar, d’acord amb el seu deure o en l’exercici de les seves funcions de manera que perjudiqui o pugui perjudicar els interessos financers de la Unió.

  1. Malversació

S’entendrà per malversació l’acte intencionat realitzat per qualsevol funcionari a qui s’haja encomanat directament o indirectament la gestió de fons o actius, de comprometre o desemborsar fons, o apropiar-se o utilitzar actius de manera contrària als fins per als quals estaven previstos i que perjudiqui de qualsevol manera als interessos financers de la Unió.

  1. Conflicte d’Interessos[3]

Existirà conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d’interès personal. Atesa la situació que motivaria el conflicte d’interessos, pot distingir-se entre:

 1. Conflicte d’interessos aparent: es produeix quan els interessos privats d’un empleat públic o beneficiari són susceptibles de comprometre l’exercici objectiu de les seves funcions o obligacions, però finalment no es troba un vincle identificable i individual amb aspectes concrets de la conducta, el comportament o les relacions de la persona (o una repercussió en aquests aspectes).
 2. Conflicte d’interessos potencial: sorgeix quan un empleat públic o beneficiari té interessos privats de tal naturalesa, que podrien ser susceptibles d’ocasionar un conflicte d’interessos en el cas que haguessin d’assumir en un futur determinades responsabilitats oficials.
 3. Conflicte d’interessos real: implica un conflicte entre el deure públic i els interessos privats d’un empleat públic o en el qual l’empleat públic té interessos personals que poden influir de manera indeguda en l’acompliment dels seus deures i responsabilitats oficials. En el cas d’un beneficiari, implicaria un conflicte entre les obligacions contretes en sol·licitar l’ajuda dels fons i els seus interessos privats que poden influir de manera indeguda en l’acompliment de les citades obligacions.

Possibles actors implicats en el Conflicte d’interessos:

 • Els empleats públics que fan tasques de gestió, control i pagament i altres agents en els quals s’han delegat algunes d’aquestes funcions.
 • Aquells beneficiaris privats, socis, contractistes i subcontractistes, les actuacions dels quals siguin finançades amb fons, que puguin actuar en favor dels seus propis interessos, però en contra dels interessos financers de la UE, en el marc d’un conflicte d’interessos.

5. COMITÉ ANTIFRAU

5.1. Composició

Per assegurar una correcta aplicació de les mesures antifrau l’Ajuntament de Cunit, es designarà un Comitè Antifrau, integrat per personal propi amb especial capacitació.

En atenció a les concretes circumstàncies de l’Administració la composició d’aquest òrgan podrà variar, sent recomanable que en aquest existeixi representació d’algun dels següents serveis:

COMITÉ ANTIFRAU

La creació del Comitè Antifrau es realitzarà de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de règim intern de l’administració local.

Es recomana que el Comitè Antifrau l’integrin un nombre imparell de persones, de manera que la presa de decisions de l’òrgan es faci per majoria simple. Per al cas de quedar l’òrgan constituït per un nombre parell d’integrants s’elegirà d’entre ells un President, que tindrà vot de qualitat en cas d’empat en les votacions i un Secretari.

Igualment, es recomana que el President de l’òrgan sigui un habilitat nacional.

5.2. Funcions del Comitè

Sense perjudici que s’atribueixin al Comitè Antifrau funcions addicionals, dins del marc de la gestió del Pla de Mesures Antifrau assumirà les següents funcions:

 1. Dur a terme una avaluació periòdica de l’exposició de l’administració al risc de frau.
 2. Realitzar comprovacions periòdiques assegurant-se que existeixi un control intern eficaç que permeti prevenir i detectar els possibles fraus.
 3. Definir la Política Antifrau de l’Ajuntament i desenvolupar i implantar mesures que permetin prevenir, detectar, corregir i perseguir el frau.
 4. Difondre el Manual de Mesures Antifrau i conscienciar a la resta de personal municipal, tant càrrecs públics com polítics, de la importància de garantir el seu compliment.
 5. Encarregar-se de la gestió del Canal de Denúncies. El Comitè podrà delegar les tasques quotidianes de gestió del Canal, si bé la presa final de decisions respecte de les denúncies investigades en les quals s’ha identificat una conducta irregular serà responsabilitat del Comitè.
 6. Dur a terme un seguiment davant qualsevol sospita de frau, sol·licitant quanta informació es consideri pertinent a les unitats involucrades en aquesta, per a la seva oportuna anàlisi.
 7. Informar l’Alcaldia de la Corporació de les conclusions aconseguides després de recaptar informació sobre una conducta sospitosa.
 8. Subministrar la informació necessària a les entitats o organismes encarregats de vetllar per la recuperació dels imports indegudament rebuts per part dels beneficiaris, o proposar la incoació dels corresponents procediments d’exigència de responsabilitat en matèria administrativa i/o penal.
 9. Portar un registre de les incidències detectades, així com de les denúncies rebudes i els expedients informatius gestionats, que permeti actualitzar les anàlisis de riscos i detectar possibles mancances del Pla.
 10. Elaborar una Memòria Anual comprensiva de les activitats realitzades pel Comitè Antifrau en el marc del present Pla.

6. PROCEDIMENT PER A LA GESTIÓ DEL CONFLICTE D’INTERESSOS

Una vegada definit el terme Conflicte d’Interessos de manera que aquest pugui ser identificat pels membres de l’Ajuntament de Cunit, procedirem a continuació a desenvolupar el procediment a seguir per al tractament d’aquests conflictes d’interès, tenint en compte que, si bé l’existència d’un possible conflicte d’interès no determina necessàriament l’existència de frau, no actuar de manera efectiva resolent aquest tipus de situacions podria generar importants perjudicis per a l’Ajuntament i fins i tot desembocar en un frau.

L’existència d’un conflicte d’interès no corregit constitueix, per tant, un dels principals indicadors de frau que hauran de ser perseguits per l’Ajuntament. Aquesta situació es dona quan el o els afectats no s’han abstingut degudament o no han estat recusats de la presa de decisions vinculades a la gestió o aplicació dels fons del MRR.

A) PREVENCIÓ

Entre les mesures establertes per l’Entitat local per a prevenir l’existència de conflictes d’interessos es troben les següents:

1.- Comunicació i informació al personal sobre les diferents modalitats de conflicte d’interès (definició) i de les maneres d’evitar-ho (controls).

 • Aprovació del Pla Antifrau
 • Sessió de presentació i formació del Pla per a tots els membres de l’Ajuntament; els càrrecs polítics, funcionaris i treballadors de l’Ajuntament.
 • Creació d’una bústia de denúncies.
 • Declaració institucional de lluita contra el frau.

2.- Emplenament d’una Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) per part dels intervinents en els corresponents procediments.

3.- Comprovació d’informació a través de bases de dades a les quals l’Ajuntament de Cunit pugui tenir accés, a tall d’exemple i no exclusivament: bases de dades dels registres mercantils, d’organismes nacionals i de la UE.

Es recomana, sempre que sigui possible, la utilització d’eines de prospecció de dades («data mining») o de puntuació de riscos a les quals l’Ajuntament de Cunit pugui tenir accés. Entre altres es recomana l’ús d’ARACHNE com a eina d’anàlisi de perfils de contractants i de prospecció.

4.- Aplicació estricta de la normativa interna, en particular, l’article 53 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic relatiu als Principis ètics, l’article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, pel que fa a l’Abstenció i la Recusació, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els articles 64, 71 i 336 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, així com l’article 8 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

B) MESURES DE CORRECCIÓ

Com a mesures per abordar els possibles conflictes d’interessos detectats es recullen les següents:

1.- Comunicació per part de tots els membres de l’Ajuntament de Cunit d’aquelles situacions que puguin suposar un conflicte d’interès.

Tots els membres de l’Ajuntament de Cunit han de participar de manera activa en la detecció i correcció de les situacions de conflicte d’interès, en particular per mitjà de la comunicació de les situacions que siguin detectades per aquests.

Aquesta comunicació podrà realitzar-se:

 • Al Canal de Denúncies habilitat per l’Ajuntament de Cunit.
 • Al superior jeràrquic, perquè aquest confirmi prèviament si considera que el mateix existeix, de conformitat amb l’article 61 del Reglament Financer.

Per al cas que efectivament es determinés l’existència d’un conflicte d’interessos acreditat, l’autoritat facultada per procedir als nomenaments determinarà que la persona cessi tota activitat relacionada amb aquest assumpte i adoptarà qualsevol altra mesura addicional que correspongui de conformitat amb el Dret aplicable.

Si el conflicte d’interès sorgís després d’haver-se emplenat i presentat la Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos, haurà d’abstenir-se d’actuar en el procediment i remetre el cas al superior jeràrquic o informar al Comitè Antifrau per mitjà del Canal de Denúncies.

En cas que s’hagin detectat intents dels participants en el procediment d’adjudicació de contractes o de concessió d’ajudes d’influir indegudament en la presa de decisions o d’obtenir informació confidencial, es posarà la situació en coneixement de l’òrgan de contractació o de l’òrgan responsable de concedir l’ajuda per a l’adopció de les mesures que procedeixin conforme a la normativa d’aplicació.

2.- Procediment a seguir en els casos en què l’existència del conflicte d’interès s’hagi detectat amb posterioritat a la producció dels seus efectes. S’aplicarà el procediment previst per als supòsits de frau. Es documentaran els fets produïts i es posarà aquesta situació en coneixement de la Comissió Antifrau per a la seva valoració objectiva i adopció de les mesures oportunes.

3.- Aplicació estricta de la normativa interna, en particular, de l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, relatiu a la Recusació i la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

7. MESURES DE PREVENCIÓ DEL FRAU

7.1. Desenvolupament d’una cultura ètica.

Resulta essencial que l’Administració treballi en el desenvolupament d’una cultura ètica de lluita contra el frau, de manera que aquesta permeti dissuadir de la comissió per part dels membres d’aquesta, així com de qualsevol sol·licitant d’ajudes vinculades a fons MRR, de qualsevol acte irregular vinculat amb el frau, la corrupció o el conflicte d’interessos.

Amb tal objectiu, l’Ajuntament de Cunit ha desenvolupat i implementat les següents mesures:

7.2. Implementació d’un Pla de Mesures Antifrau

L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix que tota entitat decisora o executora que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà d’aprovar un Pla de mesures antifrau.

El Pla de Mesures Antifrau suposa la principal de les mesures de prevenció del frau implementades per l’Ajuntament de Cunit perquè estableix un marc global en el qual s’integren i articulen la resta de les concretes mesures.

Aquest Pla permet a l’Ajuntament de Cunit garantir i declarar que els fons vinculats al MRR gestionats pel consistori s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció, el tràfic d’influències i els conflictes d’interessos.

7.3. Declaració Institucional

En el marc de les mesures implementades pel Pla Antifrau, l’Ajuntament ha elaborat una Declaració Institucional, per mitjà de la qual el consistori pretén evidenciar el seu compromís assumit amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, així com la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat, rendició de comptes i honestedat.

L’Ajuntament de Cunit pretén establir d’aquesta manera una política de tolerància zero enfront del frau, tractant d’aconseguir que es percebi la seva acció i la de tots els seus membres com frontalment oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes. L’objectiu últim d’aquesta Declaració és promoure dins de l’Administració una cultura que descoratgi tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió dels riscos vinculats al frau i la corrupció.

Aquest document s’adjunta com a Annex I del present Pla.

7.4. Codi ètic i de Bona conducta

L’Ajuntament de Cunit ha desenvolupat i implementat un Codi Ètic (Annex II del present Pla), a través del qual s’estableixen aquells valors i principis informadors que presidiran l’actuació de tot el personal que participi en l’execució de les mesures del PRTR i en la gestió dels fons vinculats al MRR.

D’aquesta manera, el consistori vol fomentar entre tots els seus membres valors com són la integritat, l’objectivitat, la rendició de comptes, la transparència i l’honradesa de tots aquells als qui resulta d’aplicació, garantint així la bona gestió financera dels Fons.

L’Ajuntament s’encarregarà de donar publicitat suficient al present document i els seus annexos, per mitjà de la seva publicació en la web del consistori i el manteniment de còpia física del document sempre disponible en la seu del consistori a la disposició d’aquelles persones interessades a accedir al seu contingut.

Aquest document s’adjunta com a Annex II del present Pla.

7.5. Formació i conscienciació

En el marc del present Pla Antifrau, l’Ajuntament de Cunit impulsarà accions de formació obligatòria per a tot el personal que gestioni, en qualsevol de les seves fases, l’adjudicació de fons, execució de projectes, pagaments o certificacions vinculades a fons del MRR.

L’objectiu d’aquestes accions formatives serà el d’informar i orientar a tots els membres de l’Ajuntament als quals es dirigeixen respecte de les polítiques de lluita contra el frau desenvolupades pel consistori, així com dels valors i principis que han d’inspirar el seu comportament, en particular, respecte dels procediments de gestió dels fons vinculats al MRR.

7.6. Declaracions d’absència de conflictes d’interessos (DACI)

S’estableix com a obligatòria la subscripció d’una Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) per tots els membres de l’Ajuntament que participin en els procediments d’execució del PRTR.

Particularment, serà necessari que aquesta sigui realitzada per tots els integrants de l’òrgan de contractació / concessió de subvenció, així com pel personal encarregat de la redacció dels documents relatius a les licitacions, les bases i les convocatòries.

En cas que es tracti d’òrgans col·legiats, aquesta declaració podrà realitzar-se de manera conjunta per tots els seus membres a l’inici de la corresponent reunió, reflectint-se tal circumstància en l’Acta que s’elabori.

Aquest document s’adjunta com a Annex IV del present Pla.

7.7. Declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR

Es preveu l’obligació d’aquelles persones beneficiàries d’ajudes públiques, contractistes i subcontractistes vinculats als fons del MRR, hauran de signar la declaració de compromís de compliment en relació amb l’execució d’actuacions del PRTR. Tal obligació s’indicarà expressament en les diferents convocatòries d’ajudes i licitacions de contractació corresponents.

Aquest document s’adjunta com a Annex V del present Pla.

8. MESURES DE DETECCIÓ DEL FRAU

8.1. Definició de Banderes Vermelles

A l’efecte de permetre a tots els membres de l’Ajuntament de Cunit la detecció d’aquelles activitats irregulars associades al frau, la corrupció o el conflicte d’interessos, el consistori ha establert una sèrie de banderes vermelles o catàleg de conductes a les quals caldrà prestar especial atenció, per estar habitualment vinculades al frau.

Aquest catàleg de conductes i possibles actuacions sospitoses de frau s’ha establert en l’Annex III del present Pla, per mitjà de la sistematització d’una sèrie d’indicadors de risc o banderes vermelles.

Aquesta llista serà actualitzada pel Comitè Antifrau amb una periodicitat mínima anual, de manera que de ser necessari s’actualitzarà aquest catàleg.

Per al cas que qualsevol dels membres de l’Ajuntament de Cunit tingui indici o certesa de frau, o coneixement de qualsevol actuació de risc de les establides en el catàleg de Banderes Vermelles, haurà de comunicar-se immediatament al Comitè Antifrau per mitjà del Canal de denúncies.

Addicionalment, en realitzar la corresponent denúncia, en cas de detectar-se alguna de les conductes previstes en el catàleg de banderes vermelles, els membres de l’Ajuntament de Cunit hauran d’abstenir-se d’executar qualsevol actuació en la que es detecten indicis racionals o certesa de frau.

8.2. Avaluacions periòdiques de riscos i controls

L’Ajuntament de Cunit, dins del marc del Pla Antifrau i en compliment dels requisits previstos per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha completat i realitzat una matriu de riscos.

Aquesta matriu constitueix un instrument de caràcter informador per a l’Ajuntament, l’objectiu del qual és mesurar, a través d’una sèrie de formularis, el nivell d’exposició teòrica al risc en les fases i procediments duts a terme pel consistori per a la gestió dels Fons Públics, és a dir, subvencions, contractació, convenis i gestió directa (mitjans propis). Aquestes anàlisis es realitzaran tenint en compte els controls disponibles i aplicats per aquesta entitat per mitigar el risc, el seu nivell d’implantació i de confiança que mereixen, així com qualssevol antecedents d’infraccions d’aquests o incompliments de membres de l’Administració vinculats al frau, la corrupció o el conflicte d’interessos.

A fi d’aconseguir una certa homogeneïtat en el disseny de les Mesures Antifrau dels Països Membres de la Unió Europea, l’eina emprada en l’elaboració de l’avaluació de Riscos de l’Ajuntament de Cunit és la Matriu de Riscos i Controls desenvolupada per la Intervenció General (IGAE), si bé, altres instruments d’avaluació de riscos, com per exemple la Matriu desenvolupada pel Parlament Europeu i el Consell, comú a altres fons i ajudes europees.

En el cas que l’Ajuntament de Cunit, com a entitat executora del PRTR, identifiqui un potencial risc o control susceptible de mitigar-lo, que no hagi estat identificat prèviament, se li comunicarà al Comitè Antifrau perquè valori la seva incorporació a la matriu per a la següent avaluació de riscos.

La matriu de riscos serà revisada amb una periodicitat mínima anual, basant-se en els resultats de les activitats de control desenvolupades sobre els projectes executats amb finançament del MRR. Així mateix, serà necessari procedir a la seva actualització en els següents casos:

 • La materialització d’algun dels riscos per comissió de frau, corrupció o conflicte d’interessos.
 • Identificació d’un grau elevat de materialització del risc.
 • Canvis significatius en els procediments o en el personal de l’entitat.

La puntuació final de cada risc la calcula l’eina de manera automàtica, tenint en compte la categorització del risc, la probabilitat de materialització del risc (Probabilitat/Impacte) es quantificarà de la manera següent:

Acceptable Puntuació d’1,00 a 3,00
Significatiu Puntuació de 3,01 a 6,00
Greu Puntuació de 6,01 a 16,00

Aquesta puntuació s’obtindrà a partir de dues variables, això és, la probabilitat i l’impacte:

1 Ocorrerà en molt pocs casos
2 Pot ocórrer alguna vegada
3 És probable que ocorri
4 Ocorrerà amb freqüència
 • Probabilitat.
 • Impacte.
1 Impacte limitat El cost per a l’organització que el risc es materialitzés seria limitat o baix, tant des d’un punt de vista econòmic, com reputacional o operatiu (per exemple, suposaria un treball addicional que retarda altres processos).
2 Impacte mitjà El cost per a l’organització que el risc es materialitzés seria mitjà pel fet que el caràcter del risc no és especialment significatiu, tant des d’un punt de vista econòmic, com reputacional o operatiu (per exemple, retardaria la consecució de la fita o objectiu no crític).
3 Impacte significatiu El cost per a l’organització que el risc es materialitzés seria significatiu pel fet que el caràcter del risc és especialment rellevant o perquè hi ha diversos beneficiaris involucrats, tant des d’un punt de vista econòmic, com reputacional o operatiu (per exemple, posaria en perill la consecució de la fita o objectiu no crític o retardaria la consecució de la fita o objectiu crític o fita o objectiu CID).
4 Impacte greu El cost per a l’organització que el risc es materialitzés seria greu, tant des d’un punt de vista econòmic, com reputacional (per exemple, percepció negativa en els mitjans de comunicació o derivar en una investigació oficial de les parts interessades) o operatiu (per exemple, posaria en perill la consecució de la fita o objectiu crític o fita o objectiu CID).

La “puntuació total del risc” obtinguda ha de servir com a referència a l’entitat coordinadora per prevenir en cada risc identificat la possible necessitat d’incrementar el nombre de controls o la intensitat amb la qual aquests són aplicats per part de l’Ajuntament de Cunit.

Aquest document s’adjunta com a arxiu Excel separat com a Annex VI del present Pla.

8.3. Canal de Denúncies

El Canal de Denúncies és un dels principals mecanismes de detecció i persecució del frau amb els quals compten les administracions. Per això, tenint en compte que l’Ajuntament de Cunit no compta actualment amb tal mesura, es preveu en el present Pla el seu disseny i posada en marxa.

La implementació d’un Canal de Denúncies adquireix, encara major importància, si atenem al contingut de la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. Doncs aquesta inclou obligacions per a les administracions públiques en relació amb la implementació d’aquest mecanisme de control.

Estudis realitzats per l’Associació d’Examinadors de Frau Certificats (Association of Certified Fraud Examiners o, per les seves sigles en anglès, ACFE) en matèria de compliance han arribat a la conclusió que els tres mètodes més freqüents per a la detecció del frau són: (i) les denúncies (43%), (ii) l’auditoria interna (15%) i (iii) la revisió de la direcció (12%).

És per això que comptar amb un canal de denúncies com a element de detecció es considera essencial per descobrir el frau, la corrupció, els conflictes d’interès o el doble finançament de la forma més efectiva i eficient possible. A més, si bé aquest és un control de detecció perquè permet descobrir aquelles situacions en les quals hagi existit frau, és a dir, després que s’hagin materialitzat tals riscos, s’ha demostrat que la seva mera existència actua com un element dissuasiu.

8.3.1. Canal de Denúncies Intern

Entre les obligacions del personal de l’Ajuntament de Cunit es contempla l’obligació d’alertar i informar de totes aquelles conductes presumptament delictives, irregulars o actuacions que suposen l’incompliment de les mitjanes implantades.

Per això, amb la intenció de realitzar una gestió directa de les possibles desviacions que puguin donar-se de l’íntegre compliment del present Pla, l’Ajuntament de Cunit ha implementat un Canal de denúncies, per mitjà del qual, tots els seus membres, així com els beneficiaris de fons del MRR o, en el seu cas, terceres persones que hagin pogut tenir coneixement d’incompliments o actuacions amb aparença il·lícita relacionades amb el frau, la corrupció o els conflictes d’interessos, puguin reportar-les.

El Comitè Antifrau o, en el seu cas, aquells membres de l’administració en els quals aquest delegui la gestió ordinària del Canal de Denúncies asseguraran que la totalitat de les denúncies presentades en la bústia del canal de denúncies seran ateses i gestionades de manera adequada i completa.

Totes les denúncies rebudes s’analitzaran de forma confidencial. Així mateix, es garanteix la confidencialitat de la identitat de la persona que realitza la denúncia i del denunciat o denunciats, informant només a les persones estrictament necessàries per dur a terme el procés d’investigació i resolució.

8.3.2. Principis informadors del funcionament del canal de denúncies.

Els principis aplicables a les comunicacions que es reben en el Canal de Denúncies seran els següents:

 • Accessibilitat: El Canal de Denúncies serà, en tot moment, clar i de fàcil accés.
 • Bona fe: Implica la convicció de l’emissor de la comunicació davant un possible acte il·lícit i/o operació sospitosa en relació amb la veracitat i exactitud d’aquesta; i que no actua de mala fe, o sabent la falsedat de la seva denúncia.
 • Compromís: L’Òrgan Gestor del Canal es compromet a admetre a tràmit les comunicacions rebudes, així com a gestionar-les amb la major celeritat possible i informar de la seva resolució a tots els afectats; i informant, quan s’estimi pertinent, i en tot cas quan la conducta constitueixi un il·lícit penal, a les autoritats i organismes públics competents.
 • Confidencialitat: L’Administració tractarà les dades personals recaptades únicament per aportar major valor i credibilitat a les comunicacions rebudes, davant un possible acte il·lícit i/o operació sospitosa, guardant la deguda confidencialitat sobre els mateixos davant altres persones o instàncies de l’organització o fora d’ella.
 • Imparcialitat: L’Administració posarà tots els mitjans disponibles per a gestionar objectivament les comunicacions de possibles conductes constitutives de frau, corrupció o conflicte d’interessos.
 • Represàlies: L’Administració no prendrà cap mesura disciplinària ni acció legal contra l’emissor d’una denúncia de bona fe.
 • Respecte: L’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies respondrà sempre des d’un enfocament constructiu a les comunicacions rebudes.
 • Entorn de compliment: L’Ajuntament de Cunit es compromet a impulsar en el si de l’organització una cultura preventiva basada en el principi de “tolerància zero” cap al frau, la corrupció i la comissió d’actes il·lícits.
 • Transparència: L’Ajuntament de Cunit es compromet a difondre a tots els seus grups d’interès de manera proactiva la present política, així com a habilitar i mantenir obert el Canal de Denúncies.

8.3.3. Funcionament del canal de denúncies

La gestió de denúncies presentades per mitjà del Canal de Denúncies comptarà amb les següents fases:

Imatge de Pla de mesures antifrau per a l'execució del pla de recuperació, transformació i resiliència 3

8.3.3.1. Recepció de la denúncia

L’Ajuntament de Cunit posa el present Canal de Denúncies a la disposició de tots els seus membres, beneficiaris de fons del MRR i terceres persones relacionades que hagin pogut tenir coneixement d’incompliments o actuacions amb aparença il·lícita relacionades amb el frau, la corrupció o conflictes d’interessos.

S’ha generat un model de denúncia, que s’ha incorporat al present pla com a Annex VII i que inclou tots els elements necessaris perquè es dugui a terme la tramitació de la denúncia.

Aquestes denúncies hauran de ser remeses a l’Ajuntament de Cunit via:

 • Correu electrònic en l’adreça: ajuntament@cunit.cat
 • Físicament en la seva seu situada en: Carrer Major número 12.

Les actuacions també s’iniciaran d’ofici quan el Comitè Antifrau o algun dels seus membres tingui notícia a través d’altres mitjans, fins i tot externs, d’una actuació sospitosa de frau o amb presumpció delictiva del personal de l’Ajuntament de Cunit o de tercers encarregats de la gestió, execució de fons del MRR, així com beneficiaris i/o els seus contractistes.

8.3.3.2. Registre i classificació de la denúncia

L’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies, que en principi es correspondrà amb el Comitè Antifrau, sense perjudici que aquest òrgan decideixi delegar o distribuir les funcions pròpies de la gestió del Canal a algun o alguns dels seus membres, es compromet a revisar i donar tràmit a totes les denúncies que es rebin per mitjà del canal de denúncies.

Per dur a terme tal activitat, s’assignarà un codi d’identificació únic a cadascuna de les denúncies rebudes (aquest número serà correlatiu i constarà de 5 xifres, les dues primeres relatives a l’any de recepció i les tres següents a l’ordinal de la denúncia rebuda). D’aquesta manera es podrà portar un seguiment del nombre de denúncies rebudes cada any.

Amb posterioritat a la seva recepció, l’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies realitzarà les actuacions d’avaluació prèvia de la versemblança i competència. Es recomana que aquestes actuacions es desenvolupin en el termini màxim de 20 dies hàbils posteriors a la recepció de la denúncia.

Amb posterioritat a l’avaluació prèvia de versemblança i competència, l’òrgan gestor del canal de denúncies realitzarà una de les següents actuacions:

 1. Inadmissió: Els fets denunciats no són competència objectiva, subjectiva i/o territorial de l’Ajuntament de Cunit, o bé manquen de versemblança.
 2. Arxiu: Sent l’òrgan competent per al coneixement dels fets denunciats, no es constaten actuacions i/o conductes susceptibles de ser investigades.
 3. Suspensió del procediment: El Comitè Antifrau recomanarà i sol·licitarà a l’òrgan competent la suspensió del procediment amb independència de la fase en què es trobi (avaluació i selecció de sol·licitants, execució d’operacions -licitació, concurs, conveni, desenvolupament del projecte, etc.-, aprovació i realització de pagaments amb càrrec als fons del MRR, etc.) i notificarà tal circumstància en el més breu termini possible a les autoritats interessades i als organismes implicats en la realització de les actuacions.
 4. Investigació: Existeixen indicis suficients i els fets denunciats s’emmarquen en l’àmbit d’actuació i de les funcions encomanades al Comitè Antifrau.

El Comitè Antifrau no tramitarà la informació rebuda quan els fets no afectin els fons del MRR, sense perjudici de remetre la informació a l’àrea, òrgan o entitat competent per raó de la matèria per a la seva anàlisi o investigació.

Els encarregats de rebre i/o tramitar les comunicacions/denúncies mantindran en tot moment un estricte deure de secret, no podent comunicar a ningú aliè a l’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies cap extrem relatiu al contingut de les denúncies o de les investigacions realitzades, mantenint-se en tot moment un estricte deure de confidencialitat.

9. MESURES DE PERSECUCIÓ DEL FRAU

9.1. Canal de denúncies

Com ja s’ha indicat prèviament, el Canal de Denúncies funciona igualment com a mecanisme de persecució del frau. En concret, en les següents fases de la gestió de les denúncies rebudes:

9.1.1. Investigació de la denúncia

La presentació de la denúncia i el seu contingut no suposen prova per si soles, sinó que, per prendre una decisió, l’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies haurà de dur a terme un procediment de documentació i investigació del contingut de la denúncia.

Per a això, podrà sol·licitar-se del denunciant tota la informació que sigui rellevant sobre els fets denunciats. Així mateix, l’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies podrà sol·licitar la col·laboració d’altres departaments o serveis de l’Ajuntament que estimi oportuns.

Així mateix, l’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies s’encarregarà de revisar tots aquells projectes, subprojectes o línies d’acció que hagin pogut estar exposats al potencial frau comunicat.

Finalment, l’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies (que podrà, o no, coincidir amb el Comitè Antifrau) emetrà un informe en el qual es plasmarà el resultat de la investigació de la denúncia (“l’Informe de Conclusions”).

En aquells casos en els quals l’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies no coincideixi amb el Comitè Antifrau, sinó que es tracte d’un òrgan delegat, aquest s’encarregarà de donar trasllat de l’Informe de Conclusions al Comitè Antifrau perquè decideixi sobre la resolució de la denúncia.

En cas que un dels membres del Comitè Antifrau es veiés afectat de manera directa per la comunicació o denúncia rebuda, haurà d’abstenir-se o ser recusat, conforme a la normativa d’aplicació, no podent participar en la instrucció de l’expedient ni cap coneixement sobre les activitats del Comitè Antifrau.

El procediment d’investigació interna es durà a terme amb observança del que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com les seves disposicions reglamentàries, i en els articles 10, 16, 22 i 25 de l’Ordre de 20 de maig de 2020, així com a l’altra normativa d’àmbit autonòmic i local que resulti d’aplicació.

9.1.2. Resolució de la Denúncia

Amb base en l’Informe de conclusions i en la resta de la documentació que obri en l’expedient, l’Òrgan Gestor del Canal de Denúncies podrà adoptar les següents decisions:

 1. Arxivar la denúncia i tancar la investigació, si es considera que no s’han demostrat conductes irregulars.
 2. Remetre l’Informe al Comitè Antifrau perquè decideixi sobre la necessitat de proposar la incoació del procediment sancionador o disciplinari corresponent a l’òrgan competent o, en el seu cas, informe dels fets investigats als organismes externs corresponents.
  • Absència de frau.
   • Es procedirà a l’arxivament del cas.
  • Frau de naturalesa administrativa
   • Proposar la incoació de procediments sancionadors o disciplinaris contra els implicats.
   • Fer públic l’ocorregut per garantir la transparència de les decisions i com a element dissuasiu.
  • Incompetència del Comitè Antifrau
   • El Comitè Antifrau comunicarà a l’Autoritat Decisora i/o a l’Autoritat Executora, com més aviat millor, qualsevol fet o operació, fins i tot la mera temptativa, respecte al que, després de la revisió interna pertinent, existeixi indici o certesa de frau.
   • Quan realitzat l’anàlisi dels fets objecte de denúncia es determini que existeixen indicis de frau o irregularitat, i que atesa la gravetat dels fets o a les facultats necessàries per procedir a la seva verificació, el Comitè Antifrau denunciarà tals fets davant al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), per a la seva valoració i eventual comunicació a l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF) o a l’Oficina Antifrau de Catalunya com a entitat competent en el Territori de Catalunya.

A aquesta comunicació s’acompanyarà un informe elaborat pel Comitè Antifrau amb informació respecte de la investigació realitzada i les mesures preses per l’Administració.

  • Frau de naturalesa penal
   • Si de la investigació interna, o en un moment posterior, es constatés l’existència, o hi hagués indicis racionals de la comissió d’un il·lícit, el Comitè Antifrau presentarà la denúncia dels fets al Ministeri Fiscal i/o Jutjats o Tribunals competents. Ni el Comitè Antifrau, ni cap membre del personal d’Excm. Ajuntament informarà, en cap moment, a les persones denunciades sobre la interposició d’aquesta.
 1. En tot cas, la informació obtinguda en la tramitació de la denúncia serà utilitzada per a retroalimentar l’anàlisi de riscos a fi de detectar àmbits sensibles o mancances del sistema de control implantat.

9.2. Col·laboració amb les Autoritats Competents

L’Ajuntament de Cunit es compromet a col·laborar amb les Autoritats Competents expressades en el punt anterior. El Comitè Antifrau serà l’encarregat d’atendre i donar resposta als requeriments de les Autoritats Competents en aquelles matèries relacionades amb l’àmbit d’actuació del Comitè, llevat que aquest requeriment disposés una altra cosa.

El Comitè Antifrau analitzarà aquells requeriments que siguin rebuts per l’Ajuntament, recopilant tota la documentació i informació pertinent, així mateix, s’encarregarà de redactar la resposta i de remetre-la el requeridor.

9.3. Canal de Denúncies Extern

 1. Canal SNCA: Si es desitja posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau fets que puguin ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec als Fons Europeus, pot utilitzar el canal habilitat a aquest efecte pel citat servei, i al qual es pot accedir a través del següent enllaç:
 2. https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx Canal OAC: Així mateix, la Directiva (UE) 2019/1937 recull que els Estats membres designaran a les autoritats competents per rebre les denúncies externes, donar-los respostes i seguir-les, i les dotaran de recursos adequats, per la qual cosa des de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) es proposa la utilització de la bústia de denúncies de l’Oficina com a canal de denúncies extern, com a entitat competent en l’àmbit de Catalunya.

A l’efecte de l’Ordre 1030/2021, el canal extern de denúncies designat és el del SNCA (infofraude), sense perjudici de possibles protocols de col·laboració amb entitats com l’OAC a nivell autonòmic.

https://www.antifrau.cat/ca/comunicacions-anonimes

10. MESURES DE CORRECCIÓ DEL FRAU

10.1 Pla d’actuació en cas de detecció de frau

Una vegada finalitzat el procediment d’investigació de la denúncia, i havent-se determinat de manera efectiva que els fets denunciats són constitutius de frau o irregularitat, es duran a terme les següents actuacions:

10.1.1 Incoació d’un expedient disciplinari

Es procedirà per part del Comitè Antifrau a proposar la incoació d’un expedient disciplinari amb la intenció de depurar les responsabilitats derivades del frau o l’activitat irregular detectada.

L’Ajuntament de Cunit incoarà el procediment contra el seu personal en aplicació de la potestat disciplinària que té atorgada en virtut del que es disposa en l’article 94.1 de la Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Tot això, sense perjudici de la possible responsabilitat patrimonial o penal que pogués derivar-se de la seva conducta.

El procediment disciplinari incoat haurà de dur-se a terme de conformitat amb les previsions contingudes en el Títol VII de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, relatiu al règim disciplinari aplicable i en el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

De forma general, l’expedient sancionador s’ajustarà igualment al previngut en el Capítol III de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

10.1.2. Valoració i qualificació del frau o conducta irregular investigada

Després d’haver finalitzat el procés d’investigació i determinada ja la concurrència de frau o conducta il·lícita vinculada a la corrupció, tràfic d’influències o conflicte d’interessos, el Comitè Antifrau elaborarà un informe en el qual, entre altres extrems, es valorarà la naturalesa, causa i abast de la conducta irregular, així com el risc, impacte i probabilitat que torni a produir-se en atenció als controls implantats.

En la valoració que el Comitè realitzi respecte de la conducta irregular, haurà de classificar-la com sistemàtica o puntual.

 • Frau puntual: Quan es tracti d’una conducta aïllada i impredictible.
 • Frau sistemàtic: Quan la conducta irregular fos previsible, de caràcter recurrent i amb una alta probabilitat de produir-se. Aquesta situació es deriva d’una deficiència greu en el funcionament efectiu del sistema de gestió i control.

 

10.1.3. Retirada del projecte

Quan es constati la comissió d’un frau, el Comitè Antifrau s’encarregarà d’informar a l’organisme que correspongui, que procedirà a retirar el projecte o la part d’aquest afectada per la conducta irregular.

10.1.4. Recuperació de fons

Constatada la comissió de frau, existència de corrupció o conflicte d’interessos, el Comitè Antifrau s’encarregarà de realitzar les gestions pertinents per recuperar els fons del MRR que han estat objecte d’apropiació indeguda. Això comprendrà dur a terme una recopilació de tota la informació i documentació disponible respecte de l’expedient a l’efecte de dur a terme la comunicació al Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat.

Per al cas que la disposició fraudulenta de fons públics estigués vinculada a l’errònia concessió d’una subvenció, l’Ajuntament de Cunit haurà de seguir el procediment de reintegrament previst en la Llei General de Subvencions i el seu reglament, així com en tota una altra normativa d’àmbit autonòmic o local que reguli l’atorgament d’ajudes o subvencions de manera directa, per mitjà de concurrència competitiva o concurs, etc.

11. SUPERVISIÓ, REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ

El present Pla té per finalitat constituir una eina flexible subjecta a supervisió, revisió i actualització, per la qual cosa haurà d’actualitzar-se i revisar-se de manera contínua, a mesura que s’apliqui el seu contingut per part del personal de l’Administració.

Les tasques de supervisió, revisió i actualització del present Pla s’encomanen de manera expressa al Comitè Antifrau, si bé això no obsta que pugui explicar-se amb l’assessorament d’experts externs.

 • Supervisió: Consisteix en el continu seguiment de les mesures per a la prevenció del frau, la corrupció i el conflicte d’interessos contingudes en el Pla per mitjà d’avaluacions periòdiques, que permetran identificar aquelles deficiències que pogueren existir.
 • Revisió i Actualització: El present pla serà revisat de manera periòdica i almenys una vegada a l’any.

En qualsevol cas, es revisarà sempre en els següents casos:

 1. Si es produeixen canvis en el procediment de gestió i/o execució dels fons del MRR.
 2. Sempre que es produeixi una situació de frau, corrupció o conflicte d’interessos en la gestió i/o execució dels fons del MRR.
 3. Quan es detecti alguna infracció rellevant de les disposicions del Pla.
 4. Quan mediïn modificacions legals o jurisprudencials rellevants que així ho aconsellen.

Igualment, sempre que es constati la comissió de frau, corrupció o conflicte d’interessos, es durà a terme la revaluació d’anàlisi de riscs, que en tot cas es farà amb una periodicitat mínima d’un any.

12. PUBLICACIÓ I INFORMACIÓ

Per a la correcta aplicació del present Pla per part de tot el personal de l’Administració resulta necessari garantir l’accés universal al seu contingut, així com el coneixement generalitzat d’aquest.

Per això, l’Ajuntament de Cunit es compromet a donar plena accessibilitat al contingut del Pla, posant-lo a la disposició de tota persona interessada en la pàgina web de la corporació.

A més, per garantir la plena operativitat i posada en pràctica del Pla, s’impartirà formació mitjançant cursos a tot el personal de la corporació.

Els cursos podran ser impartits pel Comitè Antifrau, llevat que s’estimi convenient que el curs sigui impartit per un expert extern.

Aquests cursos tindran per finalitat conscienciar als membres de l’administració respecte d’aquelles situacions constitutives de frau, corrupció o conflicte d’interessos, així com donar a conèixer les eines que la corporació disposa per a evitar-los.

Aquests cursos aniran dirigits a tot el personal de l’Ajuntament de Cunit, tant funcionaris com càrrecs polítics, que tinguin relació amb la gestió i/o execució dels fons del MRR.

 

PLA DE MESURES ANTIFRAU PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

AJUNTAMENT DE CUNIT

ANNEXOS

ANNEX I. DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LLUITA CONTRA EL FRAU

Introducció

L’Ajuntament de Cunit, com a autoritat gestora de fons públics vinculats al Pla de Recuperació, Transició i Resiliència del Govern d’Espanya es compromet a mantenir un alt nivell de qualitat jurídica, ètica i moral, i a adoptar els principis d’integritat, imparcialitat i honestedat, i és la seva intenció demostrar la seva fèrria oposició al frau i a la corrupció en l’exercici de les seves funcions.

L’objectiu d’aquesta política és promoure una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol mena d’activitat fraudulenta i que faci possible la seva prevenció i detecció, això com desenvolupar procediments que facilitin la investigació del frau i dels delictes relacionats amb aquest, i que permetin garantir que tals casos s’aborden de manera adequada i en el moment precís.

Per mitjà de la present, l’Ajuntament manifesta el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents amb els quals es relaciona com a oposada al frau i a la corrupció en qualsevol de les seves formes. Tots els membres de la Junta de Govern Local assumeixen i comparteixen aquest compromís.

Així mateix, tots els empleats públics que desenvolupen la seva feina a l’Ajuntament, comparteixen aquest compromís, assumint, entre altres deures, aquells recollits en el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Cunit, així com en la normativa que els resulti d’aplicació.

D’aquesta manera, tots els membres de l’Ajuntament de Cunit es compromet a exercir amb diligència les tasques que tinguin assignades, vetllant pels interessos generals amb subjecció a la legalitat i en plena observança dels valors i principis ètics recollits en el Codi Ètic del consistori, en concret: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes.

L’objectiu de la política antifrau desenvolupada per l’Ajuntament de Cunit és el de promoure dins de l’administració local una cultura que descoratgi tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d’aquests supòsits. Així, entre altres mesures, s’ha aprovat un Pla antifrau per a prevenir i detectar, en la mesura que sigui possible, els actes de frau i corregir el seu impacte, en cas que poguessin produir-se.

El frau no només implica possibles conseqüències financeres negatives tant per a l’administració com per a tots els contribuents, sinó que, a més, perjudica la reputació de l’organisme responsable de la gestió eficaç i eficient dels fons públics que corresponguin.

Per tot això, l’Ajuntament de Cunit implementa una política de tolerància zero davant del frau i la corrupció i declara que compta amb els controls necessaris per prevenir i detectar actuacions fraudulentes o qualsevol altra pràctica que s’allunyi d’un comportament ètic en la gestió de recursos públics.

Responsabilitats

 • En l’autoritat de gestió, la responsabilitat de gestionar el risc de frau i de corrupció s’ha delegat en el Comitè Antifrau, al qual se li han encomanat les següents tasques:
 • Dur a terme estudis periòdics del risc de frau, amb l’ajuda d’un equip d’avaluació.
 • Establir una política de lluita contra el frau efectiva i un pla de resposta contra el frau.
 • Assegurar-se que el personal és conscient de tots els assumptes relacionats amb el frau i que rep formació sobre aquest tema.
 • Assegurar-se que l’autoritat de gestió remet immediatament les investigacions als organismes competents quan es produeixen casos de frau.
 • Els membres de l’Ajuntament de Cunit que participin de la gestió dels fons vinculats al MRR en qualsevol de totes les seves fases seran els responsables de la gestió quotidiana dels riscos de frau, i especialment:
 • D’assegurar-se que existeix un sistema de control intern eficaç dins de l’àmbit de la seva responsabilitat i que es garanteix el seu compliment.
 • Prevenir i detectar el frau.
 • D’assegurar-se que s’actua amb la diligència deguda i que es prenen mesures en cas de sospita de frau.
 • D’adoptar mesures correctores, incloent sancions administratives, si s’escau.

Notificació del frau

L’autoritat de gestió compta amb procediments per notificar els casos de frau, tant dins del propi organisme com a organismes externs competents.

Qualsevol notificació es tractarà amb la més estricta confidencialitat, d’acord amb la normativa, en particular en matèria de Protecció de Dades. Així mateix, es protegirà a tot usuari del canal que notifiqui qualsevol irregularitat o sospita de frau, per evitar represàlies.

Mesures contra el frau

L’autoritat de gestió ha posat en marxa mesures proporcionades contra el frau basades en l’avaluació del risc de frau i conflicte d’interessos, i l’anàlisi dels controls vinculats.

A més, l’avaluació de riscos garanteix que tot el personal és conscient dels riscos de frau i rep informació sobre aquest tema. Així mateix, l’Ajuntament de Cunit, de conformitat amb el procediment recollit en el Pla de Mesures Antifrau, durà a terme de forma detallada la investigació de tots els casos de sospita i de frau real que s’hagin produït en l’àmbit d’aplicació d’aquest, amb el propòsit de millorar el sistema intern de gestió i control si és necessari.

Conclusions

El frau pot manifestar-se de moltes formes. L’autoritat de gestió ha adoptat una política de tolerància zero amb el frau i la corrupció, i compta amb un potent sistema de control dissenyat per a prevenir i detectar, en la mesura que sigui possible, qualsevol actuació fraudulenta i, en el seu cas, esmenar les seves conseqüències.

ANNEX II. CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DEL PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC

 1. PREÀMBUL

Entre les principals mesures orientades a la prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos, així com de qualsevol conducta vinculada amb aquests i que pogués tenir un efecte negatiu sobre la correcta gestió dels fons públics, es troba la divulgació del present Codi Ètic i de Conducta de les empleades i empleats públics que conformen l’Ajuntament de Cunit.

Aquest Document constitueix una eina essencial per a la prevenció del frau, i té per objecte transmetre els valors i les pautes de conducta en matèria de frau, corrupció i conflicte d’interessos, recollint els principis que han de servir de guia i regir l’activitat del personal empleat públic.

La finalitat última del present Codi és la de servir com a marc general de compliment a tot el personal de l’Ajuntament de Cunit, donant lloc a un entorn ètic i d’integritat pública.

 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CODI

El present Codi de Conducta resulta d’aplicació a tot el personal de l’Ajuntament de Cunit que participi de manera directa o indirecta en el procés de gestió de fons públics.

 1. PRINCIPIS ÈTICS FONAMENTALS

Tot empleat públic que desenvolupi el seu càrrec en l’àmbit de l’Ajuntament de Cunit haurà d’observar uns principis ètics generals i valors mínims en la seva conducta i l’exercici de les seves funcions. Aquest mínim es recull legalment, tant per la normativa comuna com per l’autonòmica.

Amb independència del que s’estableix en la legislació referida, les persones que exerceixin tasques de gestió, seguiment i/o control que participen en l’execució de les mesures del PRTR, prestaran especial atenció en el compliment del present Codi Ètic i de Conducta en els següents aspectes i fases del procediment de gestió de projectes finançats amb fons del MRR:

 1. Es durà a terme el compliment rigorós de la legislació de la Unió, nacional i/o autonòmica aplicable en la matèria de què es tracti, especialment en les matèries següents:
 • Elegibilitat de les despeses.
 • Contractació pública.
 • Règims d’ajuts de l’Estat.
 • Informació, comunicació i publicitat.
 • Medi Ambient i Transició Digital.
 • Evitar el doble finançament.
 • Igualtat d’oportunitats i no discriminació.
 1. Els empleats públics relacionats amb la gestió, seguiment i control dels fons del MRR exerciran les seves funcions basant-se en la transparència, un principi que implica claredat i veracitat en el tractament i difusió de qualsevol informació o dades que es donen a conèixer, tant internament com externament.

Aquest principi obliga a respondre amb diligència a les demandes d’informació, tot això sense comprometre, de cap manera, la integritat d’aquella informació que pogués ser considerada sensible per raons d’interès públic.

Es tindrà especial cura a complir el principi de transparència:

 • Quan es donen a conèixer i comuniquin els resultats de processos de concessió d’ajudes finançades pels fons del MRR.
 • Durant el desenvolupament dels procediments de contractació.
 1. El compliment del principi de transparència no anirà en detriment del correcte ús que el personal ha de fer d’aquella informació considerada de caràcter confidencial, com poden ser dades personals o informació provinent d’empreses i altres organismes, havent d’abstenir-se d’utilitzar-la en benefici propi o de tercers, en pro de l’obtenció de qualsevol tracte de favor o en perjudici de l’interès públic.
 2. Existirà conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions dels empleats públics, es vegi compromès per existir vincles familiars, afectius, d’afinitat política, d’interès econòmic o de qualsevol altra naturalesa, amb els beneficiaris de les actuacions finançades. Un conflicte d’interessos sorgeix quan un empleat públic pot tenir l’oportunitat d’anteposar els seus interessos privats als seus deures professionals.

Es tindrà especial atenció que no es produeixin conflictes d’interessos en aquells empleats públics relacionats amb els procediments de concessió d’ajudes públiques, en operacions finançades per PRTR.

Hauran de tenir-se en compte les “Banderes Vermelles” establides en el present Pla de Mesures Antifrau per a detectar projectes que puguin tenir risc de conflicte d’interessos.

En el cas que efectivament s’hagi produït un conflicte d’interessos, s’aplicarà el règim disciplinari corresponent.

 1. BÚSTIA INTERNA DE DENÚNCIES

S’ha posat en funcionament una bústia electrònica per a rebre, amb total confidencialitat, les consultes sobre el Codi, així com informar sobre possibles incompliments o vulneracions d’aquest.

Qui accedeixi a aquesta bústia per denunciar situacions de vulneració o incompliment del Codi haurà de basar els seus arguments en dades i en fets concrets.

En cap cas es prendran reprimendes contra aquells usuaris que facin un ús correcte del Canal de Denúncies.

 1. RESPONSABILITATS RESPECTE DEL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

Tots els empleats públics de l’Ajuntament de Cunit tenen la responsabilitat de conèixer, complir i fer complir les normes establides en el present Codi.

Tot el personal de l’Ajuntament tindrà, entre altres, les següents obligacions:

 1. Conèixer i complir el que es disposa en el Codi.
 2. Col·laborar en la seva difusió a l’entorn de treball, col·laboradors, proveïdors, beneficiaris d’ajudes o qualsevol altre actor que interactuï amb l’Ajuntament.

Els òrgans directius, a més de les anteriors, tenen les següents obligacions:

 1. Contribuir a esclarir possibles dubtes i sospites d’actuacions no ètiques que se li plantegen.
 2. Servir d’exemple en el compliment del Codi.
 3. Promoure el coneixement del Codi per part del seu personal.
 4. REVISIÓ DEL CODI ÈTIC

Aquest Codi es revisarà anualment pel Comitè Antifrau, procedint a la seva actualització en cas d’estimar-ho oportú, per exemple, amb motiu d’alguna modificació legislativa.

 1. ENTRADA EN VIGOR

El present Codi Ètic i de Conducta entrarà en vigor l’endemà a la seva publicació en el portal web de l’Ajuntament de Cunit.

ANNEX III. CATÀLEGS DE BANDERES VERMELLES

Com a exemple d’aquestes banderes vermelles, es relacionen seguidament les més emprades, classificades per tipologia de pràctiques potencialment fraudulentes.

Pràctiques potencialment fraudulentes Indicadors o banderes vermelles
Contractació Pública
Corrupció: suborns i comissions il·legals L’indicador més comú de suborns i comissions il·legals és el tracte favorable mancat d’explicació que un contractista rep d’un empleat contractant durant un cert temps.
Altres indicadors d’alerta · Existeix una relació social estreta entre un empleat contractant i un prestador de serveis o proveïdor.

· El patrimoni de l’empleat contractant augmenta inexplicadament o sobtadament.

· L’empleat contractant té un negoci extern encobert.

· El contractista té fama en el sector per comissió d’il·legals.

· Es produeixen canvis indocumentats o freqüents en els contractes que augmenten el valor d’aquests.

· L’empleat contractant refusa la promoció d’un lloc no relacionat amb la contractació pública.

· L’empleat contractant no presenta o emplena una declaració de conflicte d’interessos.

Plecs rectors del procediment falsejats a favor d’un licitador · Presentació d’una única oferta o nombre anormalment baix de proposicions optat a la licitació.

· Extraordinària similitud entre els plecs rectors del procediment i els productes o serveis del contractista guanyador.

· Queixes d’altres oferents.

· Plecs amb prescripcions més restrictives o més generals que les aprovades en procediments previs similars.

· Plecs amb clàusules inusuals o poc raonables.

· El poder adjudicador defineix un producte d’una marca concreta en lloc d’un producte genèric.

Licitacions col·lusòries · L’oferta guanyadora és massa alta en comparació amb els costos previstos, amb les llistes de preus públiques, amb obres o serveis similars o mitjanes de la indústria, o amb preus de referència del mercat.

· Tots els licitadors ofereixen preus alts de forma continuada.

· Els preus de les ofertes baixen bruscament quan nous licitadors participen en el procediment.

· Els adjudicataris es reparteixen/alternen per regió, tipus de treball, tipus d’obra.

· L’adjudicatari subcontracta als licitadors perdedors.

· Patrons d’ofertes inusuals (per exemple, les ofertes tenen percentatges exactes de rebaixa, l’oferta guanyadora està just davall del llindar de preus acceptables, s’ofereix exactament al pressupost del contracte, els preus de les ofertes són massa alts, massa pròxims, molt diferents, nombres rodons, incomplets, etc.)

Conflicte d’interessos · Favoritisme inexplicable o inusual d’un contractista o venedor en particular.

· Acceptació contínua d’alts preus i treball de baixa qualitat, etc.

· Empleat encarregat de contractació no presenta declaració de conflicte d’interès o ho fa de manera incompleta;

· Empleat encarregat de contractació declina ascens a una posició en la qual deixa de tenir a veure amb adquisicions.

· Empleat encarregat de contractació sembla fer negocis propis pel seu costat.

· Socialització entre un empleat encarregat de contractació i un proveïdor de serveis o productes.

· Augment inexplicable o sobtat de la riquesa o nivell de vida de l’empleat encarregat de contractació.

Falsificació de documents
 • En el format dels documents:

· Factures sense logotip de la societat.

· Xifres esborrades o ratllades.

· Imports manuscrits.

· Signatures idèntiques en diferents documents.

 • En el contingut dels documents:

· Dates, imports, notes, etc.

· Càlculs incorrectes.

· Manca d’elements obligatoris en una factura.

· Absència de números de sèrie en les factures.

· Descripció de béns i serveis d’una forma vaga.

 • Circumstàncies inusuals:

· Nombre inusual de pagaments a un beneficiari.

· Retards inusuals en el lliurament d’informació.

· Les dades contingudes en un document difereixen visualment d’un document similar expedit pel mateix organisme.

 • Incoherència entre la documentació/informació disponible:

· Entre dates de factures i el seu número.

· Factures no registrades en comptabilitat.

· L’activitat d’una entitat no concorda amb els béns o serveis facturats.

Manipulació de les ofertes presentades · Queixes dels oferents.

· Falta de control i inadequats procediments de licitació.

· Indicis de canvis en les ofertes després de la recepció.

· Ofertes excloses per errors.

· Licitador capacitat descartat per raons dubtoses.

· El procediment no es declara desert i torna a convocar-se malgrat que es van rebre menys ofertes que el número mínim requerit.

Fraccionament de la despesa · S’aprecien dues o més adquisicions amb similar objecte efectuades a idèntic adjudicatari per davall dels límits admesos per a la utilització de procediments d’adjudicació directa o dels llindars de publicitat o que exigirien procediments amb majors garanties de concurrència.

· Separació injustificada de les compres, per exemple, contractes separats per a mà d’obra i materials, estant tots dos per davall dels llindars de licitació oberta.

· Compres seqüencials just per davall de llindars d’obligació de publicitat de les licitacions.

Subvencions públiques
Limitació de la concurrència · L’organisme no ha donat la suficient difusió a les Bases reguladores/convocatòria.

· L’organisme no ha definit amb claredat els requisits que han de complir els beneficiaris/destinataris de les ajudes/subvenciones.

· No s’han respectat els terminis establerts en les Bases reguladores/convocatòria per a la presentació de sol·licituds.

· En el cas de subvencions concedides sobre la base de barems es produeix l’absència de publicació dels mateixos en els Butlletins Oficials corresponents.

· El beneficiari/destinatari de les ajudes incompleix l’obligació de garantir la concurrència en cas que necessiti negociar amb proveïdors.

Tracte discriminatori en la selecció dels sol·licitants Tracte discriminatori en la selecció dels sol·licitants.
Conflictes d’interès en la comissió de valoració Influència deliberada en l’avaluació i selecció dels beneficiaris.
Incompliment del règim d’ajudes de l’Estat Les operacions finançades constitueixen ajudes d’estat i no s’ha seguit el procediment d’informació i notificació establert a aquest efecte per la normativa europea.
Desviació de l’objecte de la subvenció Els fons no han estat destinats a la finalitat establida en la normativa reguladora de la subvenció per part del beneficiari.
Incompliment del principi d’addicionalitat · Existeixen diversos cofinançats que financen la mateixa operació.

· No existeix documentació de suport de les aportacions realitzades per tercers (convenis, donacions, aportacions dineràries d’una altra naturalesa, etc.).

· El finançament aportat per tercers no és finalista i no existeix un criteri de repartiment d’aquesta.

· Inexistència d’un control de despeses i ingressos per operació per part del beneficiari.

Falsedat documental · Documentació falsificada presentada pels sol·licitants a fi de sortit triats en un procés de selecció.

· Manipulació del suport documental de justificació de les despeses.

Incompliment de les obligacions establides per la normativa nacional i comunitària en matèria d’informació i publicitat Incompliment dels deures d’informació i comunicació del suport del Fons a les operacions cofinançades.
Pèrdua de pista d’auditoria · La convocatòria no defineix de manera clara i precisa les despeses elegibles.

· La convocatòria no estableix amb precisió el mètode de càlcul de costos que ha d’aplicar-se en les operacions.

Convenis
Elusió del procediment de contractació mitjançant la celebració de convenis L’existència de convenis amb entitats privades és un senyal de risc potencial ja que poden derivar en excessos de finançament, etc.
Conflicte d’interès · Quan en l’adopció o signatura del conveni conflueixen l’interès general o l’interès públic i interessos privats propis o compartits amb terceres persones o de familiars directes de les parts signants.

· Els convenis es repeteixen en els mateixos termes respecte a exercicis anteriors amb les mateixes entitats, o en el mateix exercici.

Formalització incorrecta del conveni No s’ha seguit el procediment legal per a signatura de convenis segons el Capítol IV del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic i de l’article 16 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Limitació de la concurrència en el cas d’execució del conveni per tercers Incompliment de l’obligació de garantir la concurrència quan l’execució del conveni de col·laboració s’està duent a terme per tercers. L’entitat col·laboradora que, en el seu cas, desitgi negociar o contractar amb proveïdors no garanteix l’elecció dels mateixos a través d’un procés de concurrència competitiva. A més, en el text del conveni no s’inclouen clàusules que estableixin l’obligació de comunicar qualsevol subcontractació que es realitzi.
Incompliment per part de l’entitat col·laboradora de les obligacions derivades de la normativa comunitària aplicable en matèria d’elegibilitat, conservació documental, publicitat, etc. Falta d’exigència a l’entitat col·laboradora del compliment de les obligacions en matèria d’elegibilitat, conservació documental, publicitat, etc. L’entitat col·laboradora no ha complit amb les mesures d’informació, conservació documental i publicitat estipulades.
Encàrrecs de gestió
Inexistència de la necessitat justificada per a l’encàrrec de gestió · L’entitat realitza activitats similars sense acudir a la figura de l’encàrrec de gestió a través dels seus mitjans propis, o bé en períodes anteriors les operacions van ser executades amb altres mètodes, no quedant justificat el recurs a l’encàrrec en les operacions avaluades.

· L’informe d’insuficiència de mitjans no estableix raons clares i concloents per a justificar el recurs a un encàrrec de gestió.

· Existeixen recursos infrautilitzats que poden destinar-se a escometre aquell servei encomanat.

Incompliment per l’òrgan encarregat dels requisits subjectius per a ser-ho L’òrgan encarregat no ostenta la condició de poder adjudicador, no sent un dels organismes o entitats considerades a aquest efecte per l’article 3.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic que estableix l’àmbit subjectiu de la normativa de contractes del sector públic.
Incompliment per l’òrgan encarregat dels requisits per a ser considerat ens instrumental L’òrgan encarregat no reuneix els requisits per a ser qualificat de mitjà propi instrumental respecte dels poders adjudicadors corresponents per no complir amb els requisits establerts en l’article 32.2, 32.3 i 32.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i de l’article 86.2 de la Llei 40/20115, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Limitació de la concurrència en el cas d’execució per tercers · L’ens instrumental (l’ens al qual se li encomana l’encàrrec de gestió) ha necessitat l’execució de prestacions per part de tercers i la licitació i execució de les mateixes no s’ha realitzat segons el que s’estableix en les disposicions normatives que regulen la contractació en el Sector Públic, considerant els requisits específics sobre el caràcter de la contractació i l’import d’aquesta.

· L’organisme encarregat té tendència a contractar sempre els mateixos proveïdors, sense justificació aparent.

Mitjans propis
Assignació incorrecta deliberada dels costos de mà d’obra · El beneficiari assigna deliberadament de manera incorrecta les despeses del personal entre projectes de la UE i altres fonts de finançament.

· S’apliquen tarifes horàries inadequades.

· Existeixen despeses reclamades per a personal inexistent.

· Existeixen despeses de personal per activitats realitzades fora del termini d’execució de l’operació.

Execució irregular de l’activitat · Existeixen retards injustificats en els terminis de lliurament.

· No existeix constància del lliurament o realització del servei al qual s’imputen les despeses.

· Els serveis o béns entregats es troben per davall de la qualitat esperada.

Sobreestimació de la qualitat o de les activitats del personal · Es constata que la qualificació de la mà d’obra no és l’adequada.

· Es descriuen de manera inexacta les activitats dutes a terme pel personal.

Incompliment de les obligacions derivades de la normativa comunitària aplicable en matèria d’elegibilitat, conservació documental, publicitat, etc. · Es constata l’incompliment de les mesures elegibilitat de la despesa.

· Es constata l’incompliment dels deures de documentació de les operacions.

· Es constata l’incompliment dels deures i obligacions d’informació i comunicació.

Pèrdua de la pista d’auditoria Es constata que l’organisme no realitza una correcta documentació de l’operació que permeti garantir la pista d’auditoria.

ANNEX IV. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERESSOS (DACI)

Expedient:

Contracte/Subvenció/Conveni:

A fi de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació, subvenció o conveni anteriorment referenciat, el que signa, com a participant en el procés de separació i tramitació de l’expedient, declara:

Primer. Estar informat del següent:

 1. Que l’article 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018 (Reglament financer de la UE) estableix que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal».
 2. Que l’article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d’interessos» de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic té la finalitat d’evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.
 3. Que l’article 23 «Abstenció» de la Llei 40/2015, d’1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic estableix que hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procediment «les autoritats i el personal al servei de les Administracions en els qui es donen algunes de les circumstàncies assenyalades en l’apartat següent», sent aquestes:

a) Tenir interès personal en l’assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat.

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l’apartat anterior.

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.

e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc».

Segon. Que no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interessos de les indicades en l’article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en el seu/s persona/s cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació o comissió d’avaluació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d’interessos o causa d’abstenció que doni o pogués donar lloc a aquest escenari.

Quart. Així mateix, declara conèixer que, una declaració d’absència de conflicte d’interessos que es demostri que sigui falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi la normativa d’aplicació.

Data: SIGNATURA:

Nom:

DNI:

ANNEX V. FUNCIONAMENT DEL COMITÉ ANTIFRAU.

L’Òrgan col·legiat encarregat de garantir el correcte funcionament i aplicació del present Pla de Mesures Antifrau serà el Comitè Antifrau.

Per mitjà del present Annex es procedeix a establir una sèrie de normes de funcionament del Comitè.

Règim de Convocatòria i de Reunió del Comitè

Es recomana que el Comitè es reuneixi, amb caràcter ordinari, almenys una vegada per trimestre. No obstant això, es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que ho sol·liciti un número mínim de dos membres del Comitè, excepte en cas d’estar format per dos membres, que es farà a sol·licitud de qualsevol d’ells.

La convocatòria de les reunions del Comitè haurà de ser realitzada amb una antelació mínima de 48 hores i haurà d’anar acompanyada d’un Ordre del dia en el qual es recullen aquells assumptes a tractar.

El quòrum necessari perquè s’entengui vàlidament constituït el Comitè serà de dos terços dels membres del Comitè, sent un d’ells el President.

De manera ordinària, l’objecte d’aquestes reunions és el de realitzar el seguiment del Pla de Mesures Antifrau i posar en comú el resultat dels treballs realitzats, destacant els incompliments i els riscos que hagin estat identificats, així com les mesures que hagen estat proposades pel Comitè per a la seva esmena, i finalment, valorar l’efectivitat d’aquestes mesures adoptades en relació amb la correcció i prevenció del frau. Si bé, en aquestes reunions, es podran tractar qualssevol altres assumptes que resultin d’interès per al Comitè relacionats amb el Pla de Mesures Antifrau.

El lloc de celebració de la reunió serà físicament en les instal·lacions del consistori, o bé per videoconferència, conferència telefònica o qualsevol altre mitjà que garanteixi el reconeixement i la intervenció, en temps real dels membres del comitè.

Podran ser convocats i assistir també a aquestes reunions del Comitè Antifrau altres empleats i membres de l’Ajuntament a invitació del Secretari o President sempre que la intervenció dels mateixos sigui rellevant, per exemple, perquè tinguin coneixement dels assumptes a tractar o per qualssevol altres motius fundats.

En cas que vagin a ser analitzats determinats documents que fos convenient que siguin coneguts per tots els membres del Comitè amb caràcter previ a la reunió, el Secretari indicarà en la convocatòria que es trobarà a disposició de tots membres de l’Òrgan, còpia dels referits documents o se’ls farà arribar aquesta documentació per mitjans telemàtics. Això serà especialment rellevant en aquells casos en què es pretengui aprovar qualsevol modificació del present Pla de Mesures Antifrau. En tal cas, haurà d’establir-se un esborrany del nou Pla que haurà d’estar a la disposició de la resta de membres amb suficient antelació.

Tenint en compte el tipus d’assumptes que són objecte de discussió i valoració per part del Comitè, la representació únicament es podrà conferir a favor d’un altre membre i haurà d’atorgar-se amb caràcter especial per a cada reunió.

Els membres del Comitè guardaran secret de les deliberacions i acords de les reunions i s’abstindran de revelar informacions, dades o informes als quals tinguin accés en l’exercici del seu càrrec, així com d’utilitzar-los en benefici propi o de tercers. Aquestes obligacions subsistiran encara que hagin estat destituïts en els seus càrrecs.

De cadascuna d’aquestes reunions s’elevarà l’oportuna Acta que haurà de ser llegida i aprovada per tots els membres del Comitè en la reunió següent a la celebració d’aquesta.

Votació i majories per a la presa de decisions.

El nombre d’integrants del Comitè podrà ser parell o imparell:

Per al cas que el Comitè estigués compost per un nombre parell de membres, el President comptarà amb vot de qualitat a l’efecte de la presa de decisions.

 • Per al cas que el Comitè estigués compost per un nombre imparell de membres, les votacions es prendran per majoria simple sense vot de qualitat de cap dels membres.

ANNEX VI. MODEL DECLARACIÓ DE COMPROMÍS EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR)

Senyor/ Senyora , amb DNI núm. , com de l’entitat , amb NIF núm. i domicili fiscal en , en condició de beneficiari/adjudicatari de fons vinculats al MRR.

Que en el desenvolupament d’actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu» manifesta el compromís de la persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les mesures necessàries per a prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, comunicant si escau a les autoritats que procedeixi els incompliments observats.

Addicionalment, atès el contingut del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es compromet a respectar els principis d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» per les seves sigles en anglès «do no significant harm») en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc d’aquest Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i que, si escau, no li consta risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajudes d’Estat.

Així mateix, admet que no es troba incurs en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interessos de les indicades en l’article 61.3 del Reglament Financer de la UE.

Signat

ANNEX VII. FORMULARI DE DENÚNCIA PER RISC DE FRAU.

DADES PERSONALS DEL DENUNCIANT

Nom I Cognoms NIF Sexe

Contacte

DADES PROFESSIONALS (si escau)

Unitat Directiva

Vinculació Laboral

IDENTIFICACIÓ DE PERSONES INVOLUCRADES I ÀREA DE L’ORGANISME AFECTADA

DESCRIPCIÓ DELS FETS

DOCUMENTACIÓ ANNEXA

SÍ NO

LLOC I DATA. SIGNATURA DEL DENUNCIANT.

 1. Definicions de Frau, Corrupció i Malversació extretes de la Directiva (UE) 2017/1371 de 5 de juliol de 2017 sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió a través del Dret penal
 2. El terme funcionari des del punt de vista penal és més ampli que el de dret administratiu podent abastar empleats públics de naturalesa laboral o eventual, i ve definit en l’article 24.2 del Codi Penal: “[A l’efecte penal…] Es considera funcionari públic tothom qui per disposició immediata de la llei o per elecció o per nomenament d’una autoritat competent participi en l’exercici de funcions públiques.”
 3. Definició recollida en l’art. 61 Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018