La descarrega del fitxer PDF pot trigar fins a 1 minut, no cal tornar a fer clic a botó

Data de l'última modificació: 03/05/2024

Índex

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1     Any 2024

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1. Fonamentació jurídica de l’impost.

Aquest text s’aprova en exercici de la potestat reglamentària reconeguda als ens locals, -en la seva qualitat d’Administració Pública de caràcter territorial-, en els articles. 4.1. a), b) i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, facultat específica dels articles 15.2 i 59.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb el que s’estableix en els articles 60 a 77 d’esmentat text refós.

Article 2. Naturalesa i fet imposable. Casos de no subjecció.

 1. L’impost sobre béns immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles, el fet imposable del qual és la titularitat dels drets següents sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:
 2. D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a què estiguin afectes.
 3. D’un dret real de superfície.
 4. D’un dret real d’usdefruit.
 5. Del dret de propietat.
 6. La realització del fet imposable que correspongui d’entre els que defineix l’apartat anterior per l’ordre que s’hi estableix determina la no subjecció de l’immoble a les restants modalitats que s’hi preveuen.

Als immobles de característiques especials s’hi aplica aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de concessió que poden recaure sobre l’immoble no exhaureixen la seva extensió superficial, supòsit en el qual també es realitza el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una concessió.

 1. Als efectes d’aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els que defineixen d’aquesta manera les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
 2. No estan subjectes a aquest impost:
 3. Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítimo-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït per als usuaris.
 4. Els següents béns immobles propietat dels municipis en què estiguin enclavats:
 • Els de domini públic afectes a ús públic.
 • Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’ajuntament, excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
 • Els béns patrimonials, exceptuant-ne igualment els cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Article 3. Exempcions.

1. N’estan exempts els immobles següents:

 1. Els que siguin propietat de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la defensa nacional.
 2. Els béns comunals i les forests veïnals en mà comuna.
 3. Els de l’Església Catòlica, en els termes que preveu l’Acord entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes que estableixen els acords respectius de cooperació subscrits en virtut del que disposa l’article 16 de la Constitució.
 4. Els de la Creu Roja Espanyola.
 5. Els immobles a què sigui aplicable l’exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, amb la condició de reciprocitat, els dels Governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
 6. La superfície de les forests poblades amb espècies de creixement lent determinades per reglament, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbrat sigui la pròpia o normal de l’espècie de què es tracti.
 7. Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats als mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l’explotació de les línies esmentades. Per tant, no estan exempts, els establiments d’hoteleria, espectacles, comercials i d’esplai, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.

2. En atenció al caràcter automàtic d’aquestes exempcions, els titulars cadastrals o el seus representants legals, poden sol·licitar en qualsevol moment l’aplicació d’aquesta exempció. Aquesta sol·licitud s’aplica tant als deutes pendents com als pagats i només està limitada per la prescripció.

 1. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia, n’estan exempts:

a) Els béns immobles que es destinin a l’ensenyament per centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l’ensenyament concertat, sempre que el titular de l’activitat educativa concertada sigui el subjecte passiu del tribut.

Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

 • Còpia compulsada del concert educatiu, amb acreditació de la seva vigència o data de finalització.
 • Certificat emès per la Gerència Territorial del Cadastre sobre la superfície destinada a l’activitat concertada.
 • Plànols de les instal·lacions on es destaqui la superfície destinada a l’activitat concertada.
 1. Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d’interès cultural, mitjançant reial decret en la forma establerta per l’article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol, i inscrits en el registre general a què es refereix l’article 12 com a integrants del Patrimoni històric espanyol, així com els inclosos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la dita Llei.

Aquesta exempció no inclou qualssevol classes de béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i els llocs i conjunts històrics, que hi estiguin globalment integrats, sinó, exclusivament, els que compleixin les condicions següents:

 • En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte de protecció especial a l’instrument de planejament urbanístic a què es refereix l’article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol.
 • En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos all catàleg que preveu el Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s’aprova el Reglament de planejament per al desplegament i l’aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

No estaran exempts els béns immobles als que es refereix aquesta lletra b) quan estiguin afectats a activitats econòmiques, excepte que els resulti d’aplicació algun dels supòsits d’exempció previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals als mecenatge, o que la subjecció a l’impost a títol de contribuent recaigui sobre l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, o sobre organismes autònoms de l’Estat o entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals.

 1. La superfície de les forests en què es duguin a terme repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal. Aquesta exempció té una duració de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se’n faci la sol·licitud.

Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

 • Certificat de l’Administració forestal en que s’acrediti la existència d’una activitat repobladora subjecta al corresponent pla tècnic.
 1. Els immobles dels que siguin titulars les entitats sense fins lucratius definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que aquests béns no estiguin afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l’Impost de Societats. El gaudiment d’aquest benefici està condicionat, en els termes del Reial decret 1270/2003, de 10 d’octubre, a complir les següents condicions:
 • Comunicar a l’Ajuntament o administració que realitzi la gestió tributària de l’impost l’exercici de l’opció regulada a l’article 14 de la Llei 49/2002.
 • Acreditar l’exercici de l’anterior comunicació mitjançant la corresponent declaració censal.

L’aplicació del benefici quedarà condicionada, per a cada període impositiu, al compliment de les condicions i requisits de l’article 3 de la Llei 49/2002.

4. Si prèvia acreditació dels requisits establerts pel gaudiment de l’exempció aquesta es declara, l’ajuntament o administració encarregada de la gestió del tribut en els termes de l’article 13 d’aquesta Ordenança, expedirà una acreditació en relació amb la seva concessió. Les exempcions sol·licitades amb posterioritat a la meritació de l’impost, tenen efectes, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licita.

Article 4. Exempcions potestatives

 1. Per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut, estan exempts tots els béns immobles quina quota líquida és inferior a
 • Béns immobles urbans: 3 euros.
 • Béns immobles rústics: 3 euros.

En el cas d’agrupació en un únic document de cobrament de totes les quotes, el límit s’aplica a la suma d’aquestes.

 1. Els béns dels quals són titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els mateixos estiguin directament afectats al compliment dels fins específics dels referits centres. Per gaudir d’aquesta exempció cal adjuntar a la corresponent sol·licitud la següent documentació:
 • Acreditació de la titularitat del bé immoble.
 • Acreditació de l’afectació del centre a finalitats sanitàries.
 1. En relació amb l’anterior apartat és d’aplicació el que s’estableix a l’apartat 4 de l’article 3 d’aquesta Ordenança.

Article 5. Subjectes passius.

 1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que tinguin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.

L’existència d’un percentatge superior del dret constitutiu del fet imposable entre diferents cotitulars, determinarà que la condició de subjecte passiu s’atorgui a aquest titular.

En cas de concurrència de diferents titulars, en igualtat de dret, l’administració determinarà el titular que ostentarà la condició de subjecte passiu.

En el supòsit de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d’ells ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió.

Sens perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a que es refereix l’article 76 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’ens o organisme públic al que es trobi afecte o adscrit l’immoble o aquell al que el seu càrrec es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d’Economia i Hisenda la informació relativa a dites concessions en els termes i resta de condicions que es determinin per ordre.

Per aquesta mateixa classe d’immobles, quan el propietari tingui la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del mateix ens o organisme públic al que estigui afectat o adscrit l’immoble o a aquell que tingui la seva administració, el qual no podrà repercutir en el contribuent l’import del deute tributari satisfet.

 1. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvia el seu domicili, està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, i aquest canvi de domicili no produeix efectes davant l’Administració fins a partir del moment de la presentació de l’esmentada declaració, d’acord amb l’establert en l’article 48.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. No obstant l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació .
 2. L’Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu del fet imposable.

No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l’immoble.

No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió resultin quotes líquides d’import inferior als mínims establerts a l’article 4.1 d’aquesta Ordenança fiscal.

Si alguna de les quotes resulta impagada s’exigirà el pagament del deute a qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat amb allò que estableix la Llei general tributària en els supòsits de concurrència d’obligats tributaris.

n cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat legal de guanys.

Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades s’incorporaran al padró de l’exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació.

 1. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l’ús de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l’ús.
 2. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger estan obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Article 6. Successor i Responsables.

 1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general tributària.
 2. La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària.
 3. Les obligacions tributàries pendents s’exigeixen als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària.
 4. Els copartícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves participacions respectives, si figuren inscrits d’aquesta manera en el Cadastre immobiliari. Si no hi figuren inscrits, la responsabilitat s’ha d’exigir per parts iguals en tot cas.
 5. En el supòsit de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets queden afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat subsidiària, en els termes previstos a la Llei general tributària, sense que sigui precisa la declaració de fallit de l’adquirent o els adquirents entremitjos per a que es pugui, declarada la del deutor originari transmissor dels béns afectes al pagament del deute tributari, derivar l’acció contra aquests béns després de la notificació reglamentària, a l’adquirent i titular actual dels mateixos, de l’acte administratiu de derivació. A aquests efectes, els notaris hauran de demanar informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’impost sobre els béns immobles associats a l’immoble que es transmet.

En la determinació de la totalitat de la quota tributària s’entén que no han prescrit per l’adquirent els deutes que tampoc han prescrit pel subjecte passiu, i que, així mateix, els actes que interrompen la prescripció pel subjecte passiu poden oposar-se contra el nou titular.

Article 7. Base imposable i base liquidable.

 1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determina, es notifica i és susceptible d’impugnació de conformitat amb el que disposen les normes reguladores del Cadastre immobiliari.
 2. La base liquidable d’aquest impost és el resultat de practicar en la base imposable dels béns immobles rústics i urbans la reducció establerta a l’article 67 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 3. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l’aplicació d’una nova ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d’aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte d’aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del que resulti de la nova ponència.
 4. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d’aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els immobles del municipi, a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble. El coeficient anual de reducció a aplicar tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins a la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l’immoble i el seu valor base que serà la base liquidable de l’exercici immediat anterior a l’entrada en vigor d’aquell. Si l’actualització dels valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en la llei de pressupostos de l’Estat determina un decrement de la base imposable dels immobles, aquest valor base serà la base liquidable de l’exercici anterior a la seva actualització.

En el supòsit que l’actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat determini un decrement de la base imposable dels immobles, el component individual de la reducció serà, cada any, la diferència positiva entre el valor cadastral resultant d’aquesta actualització i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà pel darrer coeficient reductor aplicat.

Tractant-se de béns immobles de característiques especials, el component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el doble del valor cadastral prèviament assignat.

Article 8. Determinació de la quota íntegra

 1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents:
Tipus de béns immobles Tipus1
Béns immobles urbans 1,054
Béns immobles rústics 0,90
Béns immobles de característiques especials 1,30

2. La quota líquida s’obté minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que són d’aplicació.

Article 9. Bonificacions obligatòries.

 1. Tenen dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges que gaudeixen, en les condicions establertes per la legislació autonòmica de Catalunya, d’un règim de protecció oficial. No obstant, quan s’acredita l’obtenció de la qualificació definitiva amb posterioritat a la meritació del primer període impositiu d’efectivitat dels nous valors, aquest serà el primer període impositiu bonificat.

Aquesta bonificació es concedeix a petició de l’interessat, i es pot fer en qualsevol moment abans de la finalització dels tres períodes impositius de durada d’aquella i té efectes, si s’escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.

Per gaudir d’aquesta bonificació cal aportar juntament amb la sol·licitud la següent documentació:

 • Fotocòpia del darrer rebut de l’IBI expedit sobre l’immoble o sobre el solar sobre el que s’ha construït l’immoble.
 • Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent.
 • Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l’immoble respecte al qual se sol·licita la bonificació, cal acreditar la titularitat del dret gravat.
 1. Tenen dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra, els béns rústics de les cooperatives agràries i d’explotació comunitària de la terra, en el termes que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.
 2. No pot ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un mateix subjecte passiu. Per aquest motiu és el subjecte passiu, qui en la seva sol·licitud, ha d’indicar quin ha de ser el d’aplicació. A manca d’indicació expressa s’aplica la bonificació més beneficiosa pel subjecte passiu.

Article 10. Bonificacions amb elements potestatius

S’aplica una bonificació del 50% per cent en la quota íntegra de l’impost, sempre que així se sol·licita pels interessats abans de l’inici de les obres, els immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en què s’inicien les obres fins el posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que durant aquest termini es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

Per gaudir d’aquesta bonificació cal reunir els següents requisits:

 • El benefici només s’atorga a subjectes que realitzen activitats que suposen l’ordenació per compte propi dels medis de producció i de recursos humans o d’un d’ambdós, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.
 • El sol·licitant ha de ser, respecte al bé immoble que es pretén bonificar, titular d’algun dels drets que constitueixen el fet imposable gravat pel tribut.
 • Els béns susceptibles d’estar bonificats no poden estar inclosos a l’immobilitzat d’aquestes empreses.
 • La resolució que atorga el benefici determina la durada del mateix, que en tot cas mai pot ser superior a tres períodes impositius. Si durant el període de vigència de la bonificació finalitzen les obres d’urbanització, construcció o promoció immobiliària, en aquest cas per venda de l’immoble, el subjecte passiu beneficiari està obligat a comunicar aquesta circumstància a l’òrgan encarregat de la gestió tributària. L’incompliment d’aquesta obligació constitueix infracció tributària d’acord amb la Llei General Tributària.

Amb la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació:

 • Acreditació de la titularitat d’algun dels drets gravats amb l’impost.
 • Certificat expedit per la direcció facultativa de les obres en què consti la data de l’inici de les obres.
 • Acreditació de l’alta al Cens de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.
 • Còpia del rebut de l’Impost sobre Béns Immobles respecte al bé immoble del que se sol·licita la bonificació.
 • Aportació dels estatuts de la societat on s’indiqui que l’objecte social és la d’urbanització, construcció o promoció immobiliària tant d’obra nova com de rehabilitació.
 • Còpia del balanç de l’empresa, amb detall dels béns inclosos a l’immobilitzat o certificat expedit per l’Administrador relatiu a la no inclusió dins l’immobilitzat dels béns immobles objecte de les obres.
 • Comunicació de la/es referència/es cadastral/s de l’immoble/s sobre el/s que es van a realitzar les noves construccions i/o obres de rehabilitació integral. Si aquestes obres afecten a varies parcel·les s’haurà de comunicar la referència cadastral de cadascuna d’elles.

Anualment caldrà aportar un certificat expedit per la direcció facultativa de les obres sobre l’estat d’execució de les mateixes i sobre les obres d’urbanització i construcció efectivament realitzades, quan es pretengui renovar la bonificació passat el primer exercici.

Article 11. Bonificacions potestatives

 1. Altres bonificacions immobles d’organismes públics

Als béns immobles d’organismes públics d’investigació i els d’ensenyament universitari, que no estiguin afectats pels beneficis fiscals contemplats en la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, de Universitats, se’ls aplica una bonificació del 90 per cent.

 1. Per a habitatges de protecció oficial

A més de la bonificació regulada en l’apartat 1 de l’article 6 d’aquesta Ordenança, relatiu als habitatges de protecció oficial, i en relació amb els béns immobles que reuneixen les mateixes característiques que els inclosos en el mateix, és d’aplicació una bonificació del 50% per cent durant els 3 anys posteriors a la finalització del període de bonificació inicial.

 1. Bonificació per a famílies nombroses

Els subjectes passius d’aquest impost que són titulars o cotitulars de família nombrosa gaudeixen d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent als immobles que constitueixen el domicili habitual, entenent aquest com aquell domicili en que es resideixi més de 183 dies a l’any. L’aplicació del benefici es realitza sota les següents condicions:

S’estableix la bonificació en funció del nombre de fills de cada família, segons el següent detall:

Família amb 3 fills (o dos si un és disminuït/da): 25 %

Família amb 4 fills : 30%

Família amb 5 fills : 35%

Família amb 6 fills : 40%

Família amb 7 fills : 45%

Família amb 8 fills o més : 50%

Requisits subjectius:

 • Tenir reconeguda la condició de família nombrosa d’acord amb la Llei 25/1974,de 19 de juny, i estar en possessió del títol corresponent vigent.
 • El subjecte passiu de l’IBI ha de ser membre de la família nombrosa.
 • Només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge/habitatges que constitueixin la residència habitual del conjunt de la família.
 • Ser propietari com a màxim d’un sol habitatge. En cas de cotitularitat, el nombre de cotitulars no podrà ser superior a dos, i els cotitulars de l’immoble han de ser propietaris únicament d’aquest habitatge
 • El conjunt de la unitat familiar, ha d’estar empadronat a Cunit, com a mínim des de l’1 de gener de l’any anterior a aquell pel qual se sol·licita la bonificació.
 • Requisits de renda:

La suma dels ingressos bruts corresponents als membres de la família nombrosa no podrà excedir dels que es mostren a la taula següent:

FILLS LÍMIT IMPOSABLE

3 6 vegades IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya)

4 6,5 vegades IRSC

5 7 vegades IRSC

Per cada membre més s’incrementarà el límit d’ingressos en 0,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) anual fixat a la Llei de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici.

En el cas d’ingressos procedents d’activitats econòmiques es tindrà en compte com a ingressos bruts el rendiment net obtingut.

 • Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació mitjançant instància a la qual acompanyaran la documentació següent:

– Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa vigent.

– Certificat de convivència.

– Fotocòpia de la declaració de renda dels membres de la unitat familiar.

Les bonificacions no són acumulatives entre elles, s’atorgarà la més beneficiosa.”

Article 12. Període impositiu i meritació de l’impost

 1. El període impositiu coincideix amb l’any natural i l’impost es merita el primer dia del període impositiu.
 2. Els fets, actes, i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre immobiliari tenen efectivitat en la meritació d’aquest impost immediatament posterior al moment en què produeixin efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials coincideix amb la que preveuen les normes reguladores del Cadastre immobiliari.

Article 13. Règim de gestió.

 1. La gestió, la liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d’aquest impost, són competència dels ajuntaments i comprenen les funcions de reconeixement i denegació d’exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts, resolució dels recursos que s’interposin contra els esmentats actes i actuacions per a l’assistència i informació al contribuent referides a les matèries incloses en aquest apartat, sens perjudici, dels acords de delegació de competències o col·laboració que s’han pogut realitzar a favor de la Diputació de Tarragona, en aquest cas s’està al contingut dels esmentats acords.
 2. Els ajuntaments poden agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d’aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en un mateix municipi.
 3. D’acord amb l’article 76.3 del Text refós de la lleig reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’exigirà l’acreditació de la declaració cadastral de nova construcció per la tramitació del procediment de comunicació prèvia o de concessió de la llicència de primera ocupació dels immobles. L’acreditació es realitzarà mitjançant aportació de la còpia del corresponent model 900- N de declaració aprovat per la Direcció General del Cadastre o el que en qualsevol altre moment pugui aprovar aquest organisme.

Article 14. Padrons.

 1. L’impost es gestiona a partir de la informació inclosa al padró cadastral i als altres documents que n’expressin les variacions elaborats a l’efecte per la Direcció General del Cadastre, sense perjudici de les rectificacions de titularitats que pugui realitzar l’ajuntament, d’acord amb les previsions de l’article 77.7 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 2. La recaptació de les quotes líquides es realitza mitjançant el sistema de padró fiscal anual, que, un cop aprovat, s’exposa al públic durant el termini d’un mes perquè els interessats puguin examinar‑lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L’exposició al públic s’anunciarà al Butlletí Oficial de la Província i produeix els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.
 3. Contra el padró fiscal anual i contra les liquidacions incloses en el mateix es pot interposar el recurs de reposició regulat a l’article 14 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 4. El pagament de les quotes anuals de l’impost es realitza en el període de cobrament que fixa l’Ajuntament o Administració encarregada de la gestió, tot anunciant‑lo per mitjà d’Edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici d’utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior a dos mesos.
 5. Quan es desitgi individualitzar la quota tributària de l’impost, proporcionalment a la quota de participació en els drets reals o/i de titularitat de l’immoble, s’haurà d’adreçar aquesta petició a l’Ajuntament o a l’Administració que realitza la gestió tributària de l’impost. La petició s’ha de formular abans de la meritació del tribut i tindrà efectes a partir de l’exercici següent.

Article 15. Liquidacions Tributàries no incloses en els padrons.

 1. L’Ajuntament practica liquidacions tributàries a conseqüència d’aquells fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre Immobiliari. Aquestes liquidacions es practiquen per cadascun dels períodes impositius, a partir del dia següent en què es produeixen els fets, actes o negocis que originin la incorporació o modificació cadastral.
 2. Les liquidacions es notifiquen de conformitat amb els articles 101 i 102 de la Llei 58/2003, General Tributària, de 17 de desembre, i s’atorga el període de pagament de l’article 62 d’aquesta norma.
 3. Contra les esmentades liquidacions es pot interposar el recurs de reposició regulat a l’article 14 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 16. Recàrrec potestatiu

 1. S’aplica un recàrrec del 50 per cent de la quota líquida del impost als immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.

El recàrrec es meritarà a 31 de desembre i es liquidarà anualment per l’ajuntament, un cop constatada la desocupació del immoble en aquesta data, juntament amb el acte administratiu pel qual aquesta es declari.

A aquests efectes tindrà la consideració d’immoble desocupat amb caràcter permanent aquell que romangui desocupat d’acord amb els requisits establerts en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge de la Generalitat de Catalunya, no tindran la condició d’habitatge desocupat sense causa justificada, els immobles desocupats per trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.

A aquests efectes té la consideració d’immoble desocupat amb caràcter permanent aquell que roman desocupat, sense causa justificada per un període de més de 2 anys.

El còmput del període de dos anys a què fa referència l’apartat anterior s’inicia a partir de la data en què l’habitatge està a disposició del propietari per a ésser ocupat o per a cedir-ne l’ús a un tercer, i no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació.

Cal que durant aquests dos anys el subjecte passiu hagi estat titular de l’habitatge de manera continuada.

En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè l’habitatge sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del certificat final d’obra.

És causa d’interrupció del còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, com a mínim, sis mesos continuats.

 1. Immobles subjectes al recàrrec:

El recàrrec ha de meritar sobre immobles d’us residencial que puguin ser habitats. Les condicions mínimes d’habitabilitat estan regulades en els annexos 1 i 2 del Decret 141/2012 de 30 d’octubre sobre condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges. El fet que l’habitatge no tingui la cèdula d’habitabilitat en vigor no significa que no sigui habitable, ho és en tant que reuneixi les condicions previstes el en Decret 141/2012.

Queden exempts de l’aplicació del recàrrec els titulars que posseeixin un sol immoble residencial desocupat d’acord amb la definició feta en aquest article i els que el tinguin desocupat per alguna de les raons exposades al punt següent.

 1. Es consideren causes justificades de desocupació d’un habitatge:

a) El trasllat fora d’ella per raons laborals.

b) El canvi de domicili a causa d’una situació de dependència.

c) L’abandonament d’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població.

d) Que l’habitatge sigui objecte de litigi judicial pendent de resolució.

e) Que l’habitatge hagi de ser rehabilitat conforme a l’article 3.g) de la Llei 18/2007 i d’acord amb el que disposa l’article 8.b) de la Llei 14/2015.

f) Que, estant l’habitatge hipotecat, hi hagi clàusules contractuals que impossibiliten o facin inviable destinar-lo a un ús diferent del previst inicialment, quan es va atorgar el finançament des d’abans d’aprovar la present ordenança. En cap cas, el subjecte passiu del recàrrec i el creditor hipotecari poden formar part del mateix grup empresarial.

g) Que l’habitatge estigui ocupat il·legalment i consti degudament acreditat.

h) Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament per a la seva rehabilitació, dins dels últims cinc anys, tingui una antiguitat superior a quaranta-cinc anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable tècnicament l’inici de les obres de rehabilitació.

i) Que l’habitatge es destini a allotjament, pensió, hostal o similars.

j) Que l’habitatge hagi estat adquirit per herència i no hagi transcorregut el termini de 3 anys a comptar des de la data de defunció. En els supòsits que per absència de testament fos necessari tramitar una declaració d’hereus, el termini serà de 4 anys.

Els habitatges que reuneixin les característiques exposades dels immobles desocupats amb caràcter permanent hauran de ser donats d’alta en el registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent que a aquest efecte gestioni l’ajuntament. Igualment, hauran de manifestar-se les variacions que afectin a aquest qualificació de l’immoble o que puguin determinar la seva baixa en el registre.

L’alta la pot fer voluntàriament el titular del dret que correspongui o el mateix Ajuntament a partir de la informació que obtingui en l’exercici de les seves competències.

 1. Requisits per provar la desocupació:
 • Que en l’habitatge no hi consti cap persona empadronada en els dos darrers anys, comptats des del 31 de desembre de l’any en curs.
 • Que no hi hagi constància de contracte d’aigua en vigor i, en cas d’’haver-n’hi, que no hi hagi consums significatius i continuats els dos darrers anys.
 • Es podrà considerar desocupat un habitatge, tot i haver-hi alguna persona empadronada, si es constata per la inspecció municipal que la mateixa ja no hi resideix de forma efectiva els dos darrers exercicis, i alhora no hi ha subministrament d’aigua contractat, o si hi és, no hi ha consum i les factures estan impagades.
 1. Procediment per a la declaració

El recàrrec merita el dia 31 de desembre de cada exercici.

Un cop verificats i acreditats per l’Ajuntament quins immobles es poden considerar desocupats, d’acord amb el què estableix aquest article, es donarà audiència a les persones interessades per tal que puguin formular les al·legacions oportunes.

Un cop transcorregut el termini per al·legar, es declararà mitjançant acte administratiu la desocupació, i el liquidarà el recàrrec del 50% previst. El recàrrec es liquidarà cada exercici, mentre es mantinguin les condicions de desocupació

Article 17. Fraccionament de padrons

 1. L’Ajuntament fraccionarà en 4 terminis el pagament de l’impost sobre bens immobles de naturalesa urbana. Aquests terminis de pagament seran degudament establerts en els corresponents calendaris fiscals que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província.
 2. Quan el fraccionament de les quotes suposin imports inferiors a la quota mínima que queden establertes com exemptes per raons d’eficiència i economia en la gestió recaptatòria del tribut determinades en la present ordenança, aquest import mínim resultant no es tindrà en compte i es liquidarà l’impost per la quota líquida aplicable a l’objecte tributari.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Primera.- Règim legal de beneficis preexistents o reconeguts per aquesta Ordenança.

Podran gaudir de la bonificació fiscal per la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, els contribuents que la tenen reconeguda en períodes anteriors, fins a la finalització del període de concessió acordat. També podran gaudir de la bonificació, els contribuents que l’han sol·licitada fins el dia 31 de desembre de 2023, sempre que amb la sol·licitud i la documentació preceptiva presentada s’hagin acreditat el compliment dels requisits exigits per a gaudir-ne en aquesta data, en els termes que preveia l’apartat 4, de l’article 4 de l’annex d’aquesta Ordenança

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a 22 de desembre de 2023 i comença a regir el dia 1 de gener de 2024, i continua vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, resten vigents.